Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

X’inhi tagħmel l-UE u għaliex?

L-UE kif tipprevjeni d-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol?

L-ugwaljanza hija valur essenzjali tal-UE u l-Unjoni għandha wħud mill-aktar liġijiet estensivi kontra d-diskriminazzjoni fid-dinja.

Il-prinċipju tal-ugwaljanza ilu jeżisti sa mill-ewwel jiem tal-UE, bil-għan li jiżgura kompetizzjoni ġusta u trattament ugwali fuq il-post tax-xogħol. It-Trattat ta’ Ruma tal-1957 irrikjeda paga ugwali bejn l-irġiel u n-nisa għall-istess xogħol jew xogħol ta’ valur ugwali. L-ewwel Direttivi dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi ġew maqbula fis-snin sebgħin.

It-Trattat ta’ Amsterdam tal-UE, iffirmat fl-1997, huwa test fundatur biex titkompla l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fl-Ewropa. Dan jelenka ħames oqsma ta’ diskriminazzjoni, flimkien mad-diskriminazzjoni abbażi tas-sess, fejn l-UE tista’ taġixxi: l-oriġini razzjali jew etnika; ir-reliġjon jew it-twemmin id-diżabilità; l-orjentazzjoni sesswali; u l-età.

Il-miżuri tal-UE kontra d-diskriminazzjoni

Matul is-snin, l-UE adottat bosta liġijiet kontra d-diskriminazzjoni. Dawn jipprojbixxu d-diskriminazzjoni abbażi tas-sess, l-età, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-oriġini razzjali jew etnika, id-diżabilità jew l-orjentazzjoni sesswali.

Dan il-qafas leġiżlattiv tal-UE jimplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali, pereżempju billi jipprovdi:

  • protezzjoni minn trattament mhux ugwali meta wieħed japplika għal impjieg,
  • protezzjoni fuq il-post tax-xogħol mill-abbuż u l-fastidju, inkluż il-bullying, it-tgħajjir jew iċ-ċajt kontrihom,
  • protezzjoni jekk kwalunkwe avvanz fil-karriera jew taħriġ ikun imblukkat minħabba diskriminazzjoni,
  • protezzjoni tal-ħaddiema tqal u tal-ommijiet li jreddgħu, inklużi d-drittijiet għal-liv tal-maternità u għal-liv tal-ġenituri, jew

Il-leġiżlazzjoni ewlenija

  • Id-Direttiva għall-Ugwaljanza fl-Impjieg tal-2000 tipprojbixxi d-diskriminazzjoni abbażi tar-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali.
  • Id-Direttiva dwar il-Pagi Ugwali tal-1975 tgħid li d-diskriminazzjoni sesswali fir-rigward tal-aspetti kollha tal-paga għandha tiġi eliminata.
  • Id-diskriminazzjoni abbażi tas-sess hija koperta wkoll mid-Direttivi dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-1979 (b’rabta mas-sigurtà soċjali), tal-2006 (b’rabta mal-impjieg u max-xogħol), tal-2010 (għal dawk li jaħdmu għal rashom), tal-2010 (il-liv tal-ġenituri, sostitwita aktar tard fl-2019 bid-Direttiva dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja)
  • Id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali tal-2000 tipprojbixxi d-diskriminazzjoni abbażi tal-oriġini razzjali jew etnika f’diversi oqsma tal-ħajja, inklużi x-xogħol, l-edukazzjoni u s-servizzi soċjali.

Huma japplikaw għal diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ karatteristiċi reali u ta’ perċezzjonijiet.Dawn il-liġijiet kollha tal-UE japplikaw għall-individwi, in-negozji ta’ kwalunkwe daqs, l-assoċjazzjonijiet, l-awtoritajiet lokali, il-gvern u l-organizzazzjonijiet l-oħra kollha kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f’dak privat.

Madankollu, hemm sitwazzjonijiet fejn trattament differenti abbażi ta’ waħda minn dawn ir-raġunijiet ipprojbiti jista’ jiġi ġġustifikat taħt kundizzjonijiet stretti. Dawn is-sitwazzjonijiet huma elenkati fid-Direttivi tal-UE. Pereżempju, jista’ jagħti l-każ li tiġi ġġustifikata diskriminazzjoni abbażi tal-età biex jiġi promoss l-impjieg ta’ ħaddiema żgħażagħ jekk regola nazzjonali tobbliga lill-ħaddiema jirtiraw meta jilħqu l-età tal-pensjoni.

Għaliex l-UE tieħu dawn il-miżuri?

L-istħarriġiet juri li madwar wieħed minn kull tmien Ewropej iqisu lilhom infushom bħala parti minn grupp f’riskju ta’ diskriminazzjoni minħabba li jkunu f’minoranza razzjali jew etnika, ikollhom diżabilità, jew minħabba s-sess, l-orjentazzjoni sesswali, l-età, jew ir-reliġjon jew it-twemmin tagħhom. Sfortunatament, id-diskriminazzjoni, l-attakki kontra l-minoranzi u d-diskors ta’ mibegħda għadhom realtà ta’ kuljum fl-Unjoni Ewropea.

Il-ħafna protezzjonijiet tal-UE huma l-aħjar ħaġa li tista’ tagħmel: huma jħarsu d-drittijiet tal-bniedem u jirrappreżentaw valuri importanti. Huma jagħmlu sens ukoll minn perspettiva ekonomika. Il-ħafna gruppi protetti bil-leġiżlazzjoni dwar id-diskriminazzjoni tal-UE spiss jirrappreżentaw sors mhux sfruttat ta’ ħiliet u talent. Jistgħu jikkontribwixxu għad-diversità ġenerali, il-kreatività u l-moral fuq il-post tax-xogħol. U jistgħu jagħtu spinta lill-immaġni ta’ kumpanija fost il-persunal tagħha, fil-komunità, u fost il-klijenti.

Ixxerja din il-paġna