Заетост, социални въпроси и приобщаване

Какво прави ЕС и защо?

Как ЕС предотвратява дискриминацията на работното място?

Равенството е основна ценност на ЕС и Съюзът притежава едни от най-широкообхватните закони за борба с дискриминацията в света.

Принципът на равенство съществува още от най-ранните дни на ЕС с цел да се осигури лоялна конкуренция и равно третиране на работното място. В Договора от Рим от 1957 г. се изисква равно заплащане на мъжете и жените за еднакъв труд или за труд с еднаква стойност. Първите директиви за равенството са договорени през 70-те години на миналия век.

Договорът от Амстердам, подписан през 1997 г., е основополагащ текст за постигане на напредък в борбата срещу дискриминацията в Европа. Наред с дискриминацията, основана на пола, в него са посочени пет области на дискриминация, в които ЕС има правомощия да действа: расов и етнически произход; религия или убеждения; увреждане; сексуална ориентация и възраст.

Мерките на ЕС срещу дискриминацията

През годините ЕС е приел редица закони за борба с дискриминацията. Те забраняват дискриминацията, основана на пол, възраст, религия или убеждения, раса или етнически произход, увреждане или сексуална ориентация.

С тази законодателна рамка на ЕС се прилага принципът на равно третиране, като се предоставя например:

  • защита от неравно третиране при кандидатстване за работа,
  • защита от малтретиране и тормоз на работното място, включително нагрубяване, обиждане или шеги за нечия сметка,
  • защита в случаи, в които напредъкът в кариерата или обучението е блокиран поради дискриминация,
  • защита за бременни работнички и кърмещи майки, включително права за ползване на отпуск по майчинство и родителски отпуск, както и

Основно законодателство

  • В директивата за равно третиране в областта на заетостта от 2000 г. се забранява дискриминацията въз основа на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
  • В директивата за равно заплащане от 1975 г. се посочва, че дискриминацията на основание на пола по отношение на всички аспекти, свързани със заплащането, трябва да бъде премахната.
  • Дискриминацията въз основа на пола е обхваната и от директивите за равенство между половете от 1979 г. (във връзка със социалната сигурност), 2006 г. (във връзка с труда и професиите), 2010 г. (за самонаетите лица), 2010 г. (за родителския отпуск, която по-късно е заменена през 2019 г. от директивата за равновесието между трудовия и личния живот)
  • В директивата за равенство между расите от 2000 г. се забранява дискриминацията въз основа на расов или етнически произход в редица сфери на живота, включително работа, образование и социални услуги.

Всички тези законодателни актове на ЕС се прилагат за физически лица, предприятия от всякакъв размер, сдружения, местни органи, правителства и всички други организации, както в публичния, така и в частния сектор.

Те се отнасят до дискриминация както въз основа на действителни характеристики, така и въз основа на възприятия.

При все това има случаи, при които различното третиране въз основа на едно от тези основания може да бъде оправдано при строги условия. Тези случаи са изброени в директивите на ЕС. Например, може да е възможно да се обоснове възрастовата дискриминация за насърчаване на наемането на работа на млади работници, ако национална разпоредба задължава възрастните работници да се пенсионират при достигане на пенсионна възраст.

Защо ЕС взема тези мерки?

Проучванията показват, че около един на всеки осем европейци счита себе си за част от група, изложена на риск от дискриминация, тъй като принадлежи към расово или етническо малцинство, има увреждане или въз основа на пол, сексуална ориентация, възраст, религия и убеждения. Дискриминацията, нападенията срещу малцинства и изказванията, подбуждащи към омраза, за съжаление продължават да бъдат ежедневна реалност в Европейския съюз.

Многобройните защити на ЕС са необходимост: те защитават правата на човека и представляват важни ценности. Те имат смисъл и от икономическа гледна точка. Много групи, защитени от законодателството на ЕС в областта на дискриминацията, често представляват неизползван източник на умения и таланти. Те могат да допринасят за цялостното многообразие, творчество и дух на работното място. Те могат също да повишат имиджа на предприятието сред неговите служители, в общността и сред потребителите.

Споделете тази страница