Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Rimliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning

Vad är rimliga anpassningar?

Rimliga anpassningar är alla ändringar i arbetsmiljön som behövs för att en person med funktionsnedsättning ska kunna få tillträde till, delta i eller göra karriär i arbetslivet eller fortbilda sig.

Anpassningarna ska göras för alla anställda med funktionsnedsättning. Rätten till rimliga anpassningar gäller all arbetsrelaterad verksamhet som omfattas av EU-lagstiftningen, från jobbsökande till uppsägning. Här ingår också arbetsvillkor och lönetillägg. Om du har en funktionsnedsättning kan du begära att få rimliga anpassningar på ditt jobb eller din arbetsplats om du anser att du behöver det.

Vad säger lagen?

Enligt EU:s direktiv om likabehandling i arbetslivet ska arbetsgivarna se till att anställda med funktionsnedsättning får rimliga anpassningar i en sådan omfattning att de inte medför en oproportionerlig börda för organisationen.

Det kan t.ex. handla om tekniska lösningar som specialutrustning.

Rimliga anpassningar är också en skyldighet enligt artikel 5 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som EU och dess medlemsländer har skrivit under. I konventionen definieras de som ”nödvändiga och ändamålsenliga ändringar och anpassningar som inte innebär en oproportionerlig eller omotiverad börda, när så behövs i ett enskilt fall för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra kan åtnjuta eller utöva alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.”

Vilka anpassningar kan man få?

De viktigaste anpassningarna är tekniska lösningar, anpassade arbetsvillkor, fortbildning och åtgärder för att öka kunskapen.

De tekniska lösningarna kan omfatta

  • liftar och ramper
  • höj- och sänkbara skrivbord
  • anpassade datorskärmar
  • punktskriftsskärmar
  • talsyntesprogram.

Andra typer av anpassningar gäller

  • Arbetsvillkor, t.ex. flexibla arbetstider, distansarbete, ledighet, flytt till ett nytt kontor eller omplacering till ett annat jobb
  • fortbildning, t.ex. muntlig i stället för skriftlig utbildning
  • kunskapshöjande åtgärder så att personer med funktionsnedsättning kan utföra sitt jobb.

Vem bestämmer om en anpassning är rimlig?

Alla beslut om huruvida en förändring är rimlig måste göras från fall till fall. Om du tycker att du behöver anpassningar ska du först prata om dina särskilda behov med din arbetsgivare.

Man kan också be expertgrupper om hjälp. Grupper för personer med funktionsnedsättning, fackföreningar eller ett nationellt jämlikhetsorgan kan ge ytterligare hjälp och stöd.

Dela den här sidan