Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Primerané úpravy pre osoby so zdravotným postihnutím

Čo sú primerané úpravy?

Primerané úpravy predstavujú akúkoľvek zmenu týkajúcu sa pracovného miesta alebo pracovného prostredia, ktorá je potrebná, aby sa umožnilo osobe so zdravotným postihnutím uchádzať sa o pracovné funkcie, vykonávať ich a postupovať v nich alebo absolvovať odbornú prípravu.

Primerané úpravy sú zamerané na každého zamestnanca so zdravotným postihnutím. Právo na primerané úpravy sa rozširuje na všetky činnosti súvisiace s prácou, na ktoré sa vzťahuje právo EÚ, od postupu uchádzania sa o zamestnanie až po jeho ukončenie, a zahŕňa pracovné podmienky a sociálne výhody. Ak máte zdravotné postihnutie a nazdávate sa, že potrebujete úpravy týkajúce sa pracovného miesta alebo pracoviska, môžete požiadať o primerané prispôsobenia.

Čo hovoria právne predpisy

Podľa smernice EÚ o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní zamestnávatelia musia poskytnúť primerané prispôsobenia zamestnancom so zdravotným postihnutím, pokiaľ také opatrenia nie sú pre organizáciu neúmerným bremenom.

Stanovujú sa tým povinnosti primeraných prispôsobení, ktoré môžu zahŕňať technické riešenia, napríklad zabezpečenie vybavenia.

Primerané úpravy sú takisto povinnosťou vyplývajúcou z článku 5 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), ktorého sú EÚ a všetky jej členské štáty zmluvnými stranami. V dohovore sa primerané úpravy vymedzujú ako „nevyhnutné a adekvátne zmeny a prispôsobenie, ktoré nepredstavujú neúmerné alebo nadmerné zaťaženie a ktoré sa robia, ak si to vyžaduje konkrétny prípad, s cieľom zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím využívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd na rovnakom základe s ostatnými“.

Aké prispôsobenia možno poskytnúť?

K hlavným druhom primeraných úprav patria technické riešenia, pracovné podmienky, opatrenia v rámci odbornej prípravyopatrenia na zvýšenie informovanosti.

Medzi technické riešenia môže patriť:

  • inštalovanie výťahov a rámp,
  • umiestnenie kancelárskeho nábytku do primeranej výšky,
  • inštalovanie zväčšovacích zariadení na obrazovku počítača,
  • zabezpečenie terminálov na Braillovo písmo,
  • inštalovanie tlmočenia v reálnom čase prostredníctvom telekomunikačných zariadení.

Ďalšie prípady primeraných úprav sa týkajú

  • pracovných podmienok, ako je poskytnutie pružného pracovného času, telepráca, pracovné voľno, premiestnenie do inej kancelárie alebo preradenie na iné pracovné miesto,
  • odbornej prípravy, napríklad súhlas s tým, aby sa uskutočnila ústne, a nie písomne,
  • opatrení na zvýšenie informovanosti, aby mohli ľudia so zdravotným postihnutím vykonávať svoju prácu.

Kto rozhoduje o primeraných prispôsobeniach?

Rozhodnutia o tom, či je zmena primeraná, možno prijímať len na základe jednotlivých prípadov. Ľudia požadujúci primerané prispôsobenia by mali svoje potreby najskôr prediskutovať so svojím zamestnávateľom.

Takisto si možno vyžiadať odborný posudok od viacodborového tímu. Skupiny pre práva osôb so zdravotným postihnutím, odborové zväzy alebo vnútroštátne subjekty pre rovnaké zaobchádzanie by mohli poskytnúť ďalšie rady a podporu. 

Zdieľať stránku