Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap

Wat is een "redelijke aanpassing"?

Een redelijke aanpassing is elke verandering in het takenpakket of de werkomgeving die nodig is om iemand met een handicap in staat te stellen te solliciteren, een functie uit te oefenen en er beter in te worden, en een opleiding te volgen.

Elke werknemer met een handicap heeft recht op redelijke aanpassingen. Dit geldt voor alle werkgerelateerde activiteiten die in de EU-wetgeving zijn geregeld, van sollicitatie tot ontslag, inclusief alle arbeidsomstandigheden en indirecte voordelen. Heeft u een handicap en vindt u dat uw baan of werkplek moet worden aangepast, dan kunt u vragen om een redelijke aanpassing.

Wat zeggen de regels?

Volgens de EU-richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep moeten werkgevers werknemers met een handicap redelijke aanpassingen bieden, voor zover dat geen onevenredige last voor de organisatie met zich meebrengt.

Het is dus een plicht om redelijke aanpassingen te bieden, waaronder bijvoorbeeld technische oplossingen zoals aangepaste apparatuur.

Redelijke aanpassingen zijn ook een verplichting op grond van artikel 5 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), waarbij de EU en al haar lidstaten partij zijn. Dit Verdrag definieert redelijke aanpassingen als "noodzakelijke en passende wijzigingen, en aanpassingen die geen disproportionele of onevenredige, of onnodige last opleggen, indien zij in een specifiek geval nodig zijn om te waarborgen dat personen met een handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid met anderen kunnen genieten of uitoefenen".

Wat kan er worden aangepast?

De belangrijkste aanpassingen die redelijkerwijs kunnen worden ingevoerd, zijn technische oplossingen, werkregelingen, opleidingsmaatregelen en bewustmakingsmaatregelen.

Voorbeelden van technische oplossingen:

  • liften of hellingbanen
  • kantoormeubilair van een geschikte hoogte
  • vergrootglazen voor computerschermen
  • brailleterminals
  • installatie van voorzieningen voor realtime-vertolking op afstand

Andere redelijke aanpassingen zijn

  • werkregelingen zoals flexibele werktijden, telewerk, verlof, een andere werkplek of een andere functie
  • opleidingen die bijvoorbeeld mondeling in plaats van schriftelijk te volgen zijn
  • bewustmakingsmaatregelen zodat mensen met een handicap hun werk kunnen doen

Wie beslist er over redelijke aanpassingen?

Of een aanpassing redelijk is, moet voor ieder geval apart worden besloten. Wie een aanpassing wenst, moet daarover eerst met zijn werkgever in gesprek gaan.

Eventueel kan een multidisciplinair team om professionele expertise worden gevraagd. Ook belangengroepen voor mensen met een handicap, vakbonden of nationale instanties voor gelijke behandeling kunnen advies en ondersteuning bieden.

Delen