Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Εύλογες προσαρμογές για άτομα με αναπηρία

Τι είναι οι εύλογες προσαρμογές;

Εύλογες προσαρμογές είναι κάθε αλλαγή σε θέση εργασίας ή σε εργασιακό περιβάλλον, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσει ένα άτομο με αναπηρία να υποβάλει αίτηση, να εκτελέσει τα καθήκοντα και να προχωρήσει σε επαγγελματικές δραστηριότητες ή να παρακολουθήσει κατάρτιση.

Οι εύλογες προσαρμογές αφορούν κάθε εργαζόμενο με αναπηρία. Το δικαίωμα σε εύλογες προσαρμογές επεκτείνεται σε όλες τις εργασιακές δραστηριότητες που καλύπτονται από το δίκαιο της ΕΕ, από την αναζήτηση εργασίας μέχρι την παύση της δραστηριότητας και περιλαμβάνει τις συνθήκες εργασίας και τις πρόσθετες παροχές. Αν έχετε κάποια αναπηρία και πιστεύετε ότι η θέση εργασίας ή ο τόπος εργασίας σας χρειάζονται προσαρμογές, μπορείτε να ζητήσετε τις εύλογες προσαρμογές.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για την ισότητα στην απασχόληση, οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν εύλογες προσαρμογές στους εργαζομένους με αναπηρία, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον οργανισμό.

Η οδηγία αυτή ορίζει υποχρεώσεις όσον αφορά τις εύλογες προσαρμογές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές λύσεις όπως η παροχή εξοπλισμού.

Οι εύλογες προσαρμογές αποτελούν επίσης υποχρέωση βάσει του άρθρου 5 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), στην οποία η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη.  Η σύμβαση ορίζει τις εύλογες προσαρμογές ως «αναγκαίες και κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές που δεν επιβάλλουν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται στα άτομα με αναπηρία η απόλαυση ή η άσκηση σε ισότιμη βάση με τους άλλους όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.»

Τι προσαρμογές μπορούν να προταθούν;

Οι βασικοί τύποι εύλογων προσαρμογών περιλαμβάνουν τεχνικές λύσεις, ρυθμίσεις εργασίας, μέτρα κατάρτισης και μέτρα ευαισθητοποίησης.

Οι τεχνικές λύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • τοποθέτηση ανελκυστήρων ή ραμπών
  • τοποθέτηση επίπλων γραφείου σε κατάλληλο ύψος
  • εγκατάσταση μεγεθυντικών οθονών υπολογιστή
  • παροχή τερματικών Μπράιγ
  • εγκατάσταση διερμηνείας σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεπικοινωνιών

Άλλες περιπτώσεις εύλογων προσαρμογών αφορούν

  • ρυθμίσεις εργασίας, όπως η παροχή ευέλικτων ωρών εργασίας, η τηλεργασία, η άδεια, η μετεγκατάσταση σε νέα υπηρεσία ή η ανακατανομή σε άλλη θέση εργασίας
  • κατάρτιση, π.χ. να παρέχεται προφορικά και όχι γραπτά
  • μέτρα ευαισθητοποίησης, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Ποιος αποφασίζει για τις εύλογες προσαρμογές;

Οι αποφάσεις σχετικά με το κατά πόσον μια αλλαγή είναι εύλογη μπορούν να λαμβάνονται μόνο κατά περίπτωση. Τα άτομα που ζητούν εύλογες προσαρμογές θα πρέπει πρώτα να συζητήσουν τις ανάγκες τους με τον εργοδότη τους.

Μπορεί επίσης να ζητηθεί επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη από διεπιστημονική ομάδα. Οι ομάδες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή οι εθνικοί φορείς ισότητας μπορούν να παράσχουν περαιτέρω συμβουλές και υποστήριξη.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα