Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Přiměřené úpravy na pracovišti pro zdravotně postižené osoby

Co se rozumí přiměřenými úpravami?

Přiměřenou úpravou se rozumí přizpůsobení pracovního prostředí nutné k tomu, aby se osoba se zdravotním postižením mohla ucházet o pracovní místo, vykonávat práci nebo absolvovat odbornou přípravu.

Přiměřené úpravy jsou určeny všem zaměstnancům se zdravotním postižením. Právo na přiměřenou úpravu se vztahuje na všechny pracovní činnosti, na které se vztahuje právo EU – od žádosti o zaměstnání po ukončení pracovního poměru, včetně pracovních podmínek a mimoplatových zaměstnaneckých výhod. Pokud máte zdravotní postižení a domníváte se, že k výkonu práce potřebujete provést nějaké změny týkající se pracovního místa nebo pracoviště, můžete si o úpravu zažádat.

Co stanoví právní přepisy?

Podle směrnice EU o rovném zacházení v zaměstnání musí zaměstnavatelé zaměstnancům se zdravotním postižením poskytnout přiměřenou úpravu v takové míře, která nebude pro organizaci nepředstavovat nepřiměřenou zátěž.

Směrnice stanoví povinnosti týkající se přiměřených úprav, které mohou zahrnovat i technická řešení, například poskytnutí určitého vybavení.

Přiměřená úprava je rovněž zakotvena v článku 5 Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD), k jejímuž dodržování se EU a všechny její členské státy zavázaly.. Úmluva definuje přiměřené úpravy jako „nezbytné a odpovídající změny a úpravy, které nepředstavují nepřiměřené nebo nadměrné zatížení, a které jsou prováděny, pokud to konkrétní případ vyžaduje, s cílem zaručit osobám se zdravotním postižením uplatnění nebo užívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s ostatními.“

Jaké úpravy lze nabídnout?

Mezi hlavní typy přiměřené úpravy patří technická řešení, pracovní ujednání, opatření týkající se odborné přípravy a osvětová opatření.

Technická řešení mohou obnášet například:

  • instalaci výtahů nebo ramp
  • kancelářský nábytek ve vhodné výšce
  • instalaci zvětšovače obrazovky
  • zajištění zařízení umožňujícího čtení v Braillově písmu
  • instalaci tlumočení v reálném čase prostřednictvím telekomunikačních prostředků

Přiměřené úpravy dále mohou obnášet:

  • pracovní ujednání, například pružnou pracovní dobu, práci z domova, dovolenou, přesun do jiné kanceláře nebo přeřazení na jiné místo
  • odbornou přípravu, například umožnit ústní formu namísto písemné
  • osvětová opatření, aby osoby se zdravotním postižením mohly vykonávat svou práci

Kdo o přiměřených úpravách rozhoduje?

O tom, zda je požadované přizpůsobení přiměřené, se rozhoduje případ od případu. Osoba, která přiměřenou úpravy požaduje, by ji nejprve měla projednat se zaměstnavatelem.

O odborné posouzení lze požádat multidisciplinární tým. Další poradenství a podporu poskytují skupiny zaměřené na práva osob se zdravotním postižením, odborové organizace a vnitrostátní orgány pro oblast rovného zacházení

Sdílet tuto stránku