Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Hur du hävdar dina rättigheter

Vem kan hjälpa dig att hävda dina rättigheter?

Om du anser att du har blivit diskriminerad kan du vända dig till de behöriga nationella myndigheterna. Du kan också be om råd och hjälp hos fackföreningar, icke-statliga organisationer eller nationella jämlikhetsorgan eller vända dig till en jurist.

Alla EU-länder är skyldiga att ha ett organ som främjar likabehandling och bekämpar diskriminering, framför allt på grund av kön och ras. De hjälper personer som har blivit diskriminerade, följer diskrimineringsfrågor och främjar jämlikhet. De flesta nationella organ bekämpar också diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning i enlighet med nationell lagstiftning. I många fall hanterar de även frågor som gäller nationalitet, språk eller politiska åsikter.

Vissa jämlikhetsorgan ger dig bara information, medan andra kan hjälpa dig att göra en anmälan eller till och med dra ditt ärende inför domstol om du vill.

Vad ska jag göra om jag blir diskriminerad på jobbet?

 • Du ska samla in alla bevis som du kan hitta till stöd för din anmälan, t.ex. brev, mejl och andra dokument.
 • Du måste kunna visa att du behandlats ojämlikt och att det berodde på kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller övertygelse eller ras eller etniskt ursprung.
 • Det är sedan upp till arbetsgivaren att bevisa att principen om likabehandling inte har åsidosatts, med hänvisning till att hans eller hennes beslut grundades på andra legitima skäl.
 • Du kan lämna in ett klagomål till EU-kommissionen om du anser att lagstiftningen i ditt medlemsland inte är förenlig med EU-rätten. Kommissionen kan dock inte ingripa i enskilda fall.

Vad händer om jag drar mitt ärende inför nationell domstol?

 • Du kan driva diskrimineringsärenden genom straffrättsliga, civilrättsliga eller administrativa förfaranden beroende på medlemslandets lagstiftning.
 • Du kan ofta få hjälp av en nationell medlare att nå en lösning med din arbetsgivare. Det är oftast snabbare och billigare.
 • Efter att du lagt fram dina bevis på diskriminering ska arbetsgivaren visa att det inte förekommit någon diskriminering på grundval av de förbjudna skälen. EU:s direktiv mot diskriminering kastar om bevisbördan så att det blir lättare för dig som diskriminerats att lämna in en anmälan.
 • Om ärendet går till domstol kan du eventuellt få rättshjälp och råd från jämlikhetsorgan, fackföreningar, icke-statliga organisationer eller jurister.
 • Om den nationella domstolen behöver hjälp med att tolka EU-direktiven mot diskriminering kan den lämna in en begäran om förhandsavgörande hos EU-domstolen.

Vad händer om du får rätt?

 • EU-lagstiftningen fastställer inga specifika påföljder, men kräver att de ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.
 • Beroende på den nationella lagstiftningen kan du få ersättning, få tillbaka ditt jobb eller få ett beslut på att arbetsgivaren ska åtgärda diskrimineringen och ge dig rimliga anpassningar.

Nationella jämlikhetsorgan

Dela den här sidan