Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Uveljavljanje pravic

Kdo vam lahko pomaga pri uveljavljanju vaših pravic?

Če menite, da ste bili diskriminirani, lahko primer vložite pri pristojnih nacionalnih organih. Pri organizacijah, kot so sindikati, nevladne organizacije, odvetniki in nacionalni organi za enakost lahko poiščete tudi pomoč in nasvete glede uveljavljanja zakonodaje.

Nacionalni organi za enakost so obvezni v vseh državah članicah in se zlasti ukvarjajo z diskriminacijo na podlagi spola in rase. Zagotavljajo neodvisno pomoč žrtvam diskriminacije, spremljajo vprašanja diskriminacije in spodbujajo enakost. Večina nacionalnih organov za enakost obravnava tudi diskriminacijo na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti, in sicer na podlagi nacionalnih predpisov. V večini primerov ti organi obravnavajo tudi vprašanja diskriminacije v zvezi z državljanstvom, jezikom ali političnim mnenjem.

Nekateri nacionalni organi za enakost vam lahko le zagotovijo koristne informacije v zvezi z vašim položajem, drugi pa vam lahko pomagajo vložiti pritožbo. Z vašo odobritvijo lahko zadevo celo vložijo na pristojnem sodišču.

Kako se pritožiti glede diskriminacije pri delu?

Kaj storiti, če menite, da ste žrtev diskriminacije?

 • Zbrati morate vse potrebne dokaze v podporo svoji trditvi, kot so pisma, elektronska pošta in drugi dokumenti.
 • Dokazati morate, da ste bili neenako obravnavani zaradi spola, starosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti, vere ali prepričanja, rase ali narodnosti.
 • Delodajalec mora nato dokazati, da ni kršil načela enakega obravnavanja, ker je njegova odločitev temeljila na drugih upravičenih razlogih.
 • Če menite, da zakonodaja vaše države članice ni v skladu z zakonodajo EU, se lahko pritožite pri Evropski komisiji. Vendar Komisija ne more obravnavati posameznih primerov.

Kaj se zgodi, če vložite pritožbo pri nacionalnih sodiščih?

 • V primerih diskriminacije se lahko uporabijo kazenski, civilni ali upravni postopki, odvisno od zakonodaje posamezne države članice.
 • Včasih je rešitev pogajanje z vašim delodajalcem s pomočjo mediatorja. Ta pot je običajno hitrejša in cenejša.
 • Po razkritju dokazov o diskriminaciji morajo delodajalci, ki prejmejo pritožbo, dokazati, da ni bilo diskriminacije na podlagi prepovedanih razlogov. Z direktivo o nediskriminaciji se dokazno breme prenese, zato žrtve diskriminacije laže vložijo pritožbo.
 • Če zahtevek preide na sodišče, lahko organi za enakost, sindikati, nevladne organizacije ali odvetniki ponudijo pravno pomoč in nasvete.
 • Če nacionalno sodišče potrebuje smernice za razlago direktiv EU o nediskriminaciji, se lahko s predhodnimi vprašanji obrne na Sodišče Evropske unije.

Kaj se zgodi, če je vaša pritožba uspešna?

 • Čeprav pravo EU ne določa, katera pravna sredstva so na voljo, navaja, da morajo biti kazni učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
 • Odvisno od nacionalne zakonodaje, ste lahko upravičeni do odškodnine, vrnitve na delovno mesto ali odredbe, ki od delodajalca zahteva, da odpravi diskriminacijo in zagotovi razumno prilagoditev.

Nacionalni organi za enakost

Povej naprej