Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Cum vă puteți exercita drepturile

Cine vă poate ajuta să vă exercitați drepturile?

În cazul în care considerați că ați fost discriminat, vă puteți adresa autorităților naționale competente. De asemenea, pentru a solicita sprijin și consiliere cu privire la punerea în aplicare a legii, puteți contacta organizațiile în domeniu, precum sindicatele sau ONG-urile, un avocat sau organismele naționale de promovare a egalității.

Toate statele membre sunt obligate să dispună de organismele naționale de promovare a egalității, care au drept obiectiv specific să combată discriminarea pe criterii de sex și rasă. Acestea oferă asistență independentă victimelor discriminării, monitorizează problemele legate de discriminare și promovează egalitatea. Majoritatea organismelor naționale de promovare a egalității acoperă, de asemenea, discriminarea pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă și orientare sexuală în temeiul legislației naționale. În multe cazuri, acestea vizează, de asemenea, problemele legate de naționalitate, limbă sau opinii politice.

Unele organisme naționale de promovare a egalității vă pot oferi doar informații utile cu privire la situația dumneavoastră, în timp ce altele vă pot ajuta să depuneți o plângere. De asemenea, acestea pot, cu acordul dumneavoastră, să prezinte cazul în fața instanțelor competente.

Cum puteți contesta discriminarea la locul de muncă?

Ce trebuie să faceți în cazul în care considerați că sunteți victimă a discriminării?

 • Trebui să colectați toate dovezile necesare pentru a vă justifica plângerea (scrisori, e-mailuri și alte documente).
 • Trebuie să demonstrați că ați fost tratat inegal și că aceasta se datorează sexului, vârstei, handicapului, orientării sexuale, religiei sau credinței ori originii rasiale sau etnice.
 • Angajatorul trebuie apoi să dovedească că nu a existat nicio încălcare a principiului egalității de tratament, deoarece decizia sa s-a bazat pe alte motive legitime. 
 • Puteți înainta o plângere către Comisia Europene în cazul în care considerați că legislația statului dumneavoastră membru nu este compatibilă cu dreptul UE. Însă Comisia nu poate interveni în cazuri individuale.

Ce se întâmplă când depuneți o plângere în fața instanțelor naționale?

 • Puteți întreprinde acțiuni prin intermediul unor proceduri penale, civile sau administrative, în funcție de legislația statului membru.
 • Uneori se poate ajunge la o soluție negociată între dumneavoastră și angajator, prin intermediul agenților de mediere din statele membre. De obicei, această procedură este mai rapidă și mai puțin costisitoare.
 • După ce sunt prezentate dovezi ale discriminării, angajatorii care fac obiectul plângerilor trebuie să demonstreze că nu a existat nicio discriminare bazată pe motivele interzise. Directivele UE privind nediscriminarea transferă sarcina probei, victimele discriminării putând astfel să formuleze mai ușor o plângere.
 • În cazul în care cererea se adresează unei instanțe judecătorești, organismele de promovare a egalității, sindicatele, ONG-urile sau avocații pot furniza asistență și consiliere juridică.
 • Dacă are nevoie de îndrumări pentru interpretarea directivelor UE privind nediscriminarea, instanța națională poate adresa întrebări preliminare Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Ce se întâmplă în cazul în care plângerea dumneavoastră este acceptată?

 • Deși legislația UE nu precizează care sunt căile de atac disponibile, aceasta afirmă că sunt necesare sancțiuni eficace, proporționale și disuasive.
 • În funcție de legislația națională, aveți dreptul la despăgubiri, la reîncadrare în muncă sau la un ordin prin care i se solicită angajatorului să remedieze această discriminare și să vă ofere amenajări corespunzătoare.

Organisme naţionale de promovare a egalităţii

Distribuiți pagina