Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Jak dochodzić swoich praw

Kto może pomóc w egzekwowaniu przysługujących mi praw?

Jeżeli uważasz, że jesteś dyskryminowany(-a), możesz wnieść sprawę do właściwych organów krajowych. Możesz również zwrócić się o pomoc i poradę na temat egzekwowania przysługujących Ci praw do organizacji takich jak: związki zawodowe, organizacje pozarządowe, kancelarie adwokackie czy krajowe organy ds. równości.

Wszystkie państwa członkowskie muszą posiadać krajowe organy ds. równości, które głównie zajmują się zwalczaniem dyskryminacji ze względu na płeć i rasę. Zapewniają one niezależne wsparcie ofiarom dyskryminacji, monitorują kwestie dyskryminacji i promują równość. Większość krajowych organów ds. równości zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną zgodnie z prawem krajowym. W wielu przypadkach zajmują się one również kwestiami dotyczącymi narodowości, języka lub poglądów politycznych.

Niektóre krajowe organy ds. równości mogą po prostu dostarczyć Ci przydatnych informacji w związku z Twoją sytuacją, natomiast inne mogą Ci pomóc w złożeniu skargi. Jeśli wyrazisz na to zgodę, mogą nawet wnieść Twoją sprawę do właściwego sądu.

W jaki sposób możesz stawić czoła dyskryminacji w miejscu pracy?

Co masz zrobić, jeśli uważasz, że padłeś(-aś) ofiarą dyskryminacji?

 • Powinieneś/powinnaś zgromadzić wszelkie dowody na poparcie Twojej sprawy, takie jak pisma, e-maile i inne dokumenty.
 • Musisz wykazać, że byłeś(-aś) niesprawiedliwie traktowany(-a) ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię lub przekonania, pochodzenie rasowe lub etniczne.
 • Następnie to pracodawca ma obowiązek udowodnić, że nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania, ponieważ jego decyzja opierała się na innych uzasadnionych przesłankach. 
 • Jeśli uważasz, że przepisy w Twoim kraju są niezgodne z prawem UE, możesz złożyć skargę do Komisji Europejskiej. Komisja nie może jednak interweniować w indywidualnych przypadkach.

Co się stanie, gdy złożysz skargę do sądu krajowego?

 • W zależności od przepisów danego kraju UE postępowanie w sprawach o dyskryminację może być prowadzone w drodze postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego.
 • Czasami możliwe jest wynegocjowanie rozwiązania między Tobą a Twoim pracodawcą z pomocą krajowych mediatorów. Jest to zazwyczaj szybsze i mniej kosztowne.
 • Po przedstawieniu przez Ciebie dowodów na dyskryminację, pracodawcy, na których złożyłeś skargę, muszą wykazać, że nie doszło do dyskryminacji z określonych względów objętych zakazem. Dyrektywa UE w sprawie niedyskryminacji przenosi ciężar dowodu i tym samym ułatwia ofiarom dyskryminacji składanie skarg.
 • Jeżeli sprawa zostanie wniesiona do sądu, o pomoc prawną i porady możesz zwrócić się do organów ds. równości, związków zawodowych, organizacji pozarządowych lub prawników.
 • Jeżeli sąd krajowy potrzebuje wskazówek dotyczących interpretacji unijnych dyrektyw w sprawie niedyskryminacji, może skierować pytania prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Co się stanie, jeśli wygrasz sprawę?

 • Chociaż w prawie UE nie określono konkretnych środków zaradczych, to stwierdzono, że konieczne jest zastosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar.
 • W zależności od przepisów krajowych możesz mieć prawo do odszkodowania lub powrotu na stanowisko pracy, bądź też Twój pracodawca otrzyma nakaz podjęcia odpowiednich działań w celu zaradzenia dyskryminacji i zapewnienia racjonalnych usprawnień.

Krajowe organy ds. równości

Udostępnij tę stronę