Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Hoe kunt u uw rechten laten gelden?

Wie kan u helpen om uw rechten te laten gelden?

Meent u dat u gediscrimineerd wordt, dan kunt u uw zaak aanhangig maken bij de bevoegde nationale instanties. U kunt ook hulp en advies vragen aan organisaties zoals vakbonden, ngo's, uw advocaat of een nationaal orgaan voor gelijke kansen.

Elk land moet beschikken over een nationaal orgaan voor gelijke kansen, dat zich vooral bezighoudt met discriminatie op grond van geslacht en ras.  Ze geven onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie, monitoren discriminatiezaken en bevorderen gelijkheid. De meeste van die nationale organen bestrijden ook discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele gerichtheid volgens de geldende nationale wetgeving. In veel gevallen helpen zij ook iedereen die op grond van nationaliteit, taal of politieke overtuiging wordt gediscrimineerd.

Sommige nationale organen geven u gewoon nuttige informatie in verband met uw situatie, andere kunnen u helpen om een klacht in te dienen. Ze kunnen uw zaak, als u daarmee instemt, zelfs bij de rechter aanhangig maken.

Hoe kunt u discriminatie op het werk aanpakken?

Wat moet u doen als u zich gediscrimineerd voelt?

 • Verzamel alle stukken die uw bewering onderbouwen, zoals brieven, e-mails en andere documenten.
 • U moet aantonen dat u ongelijk behandeld bent en dat dit is gebeurd op grond van uw geslacht, leeftijd, seksuele gerichtheid, geloof of levensovertuiging, of raciale of etnische afkomst.
 • Daarna is het aan de werkgever om aan te tonen dat het beginsel van gelijke behandeling niet is geschonden omdat er andere legitieme redenen waren voor zijn of haar besluit. 
 • Als u vindt dat de nationale wetgeving in uw land niet voldoet aan de EU-wetgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Europese Commissie. Maar let wel, de Europese Commissie kan niet optreden in individuele zaken.

Wat gebeurt er als u een klacht indient bij een nationale rechtbank?

 • U kunt gevallen van discriminatie aanvechten via een strafrechtelijke, burgerlijke of bestuursrechtelijke procedure, afhankelijk van de wetgeving van de lidstaat.
 • In sommige gevallen kunt u met uw werkgever via een bemiddelingsinstantie in uw land tot een oplossing komen. Dit is meestal sneller en goedkoper.
 • Nadat u uw bewijzen voor discriminatie door uw werkgever heeft ingediend, moet die aantonen dat er geen sprake is van discriminatie op een van de verboden gronden. In haar antidiscriminatiewetgeving heeft de EU de bewijslast verschoven, zodat het voor u als slachtoffer van discriminatie makkelijker wordt om een klacht in te dienen.
 • Volgt er een rechtszaak, dan kunt u een orgaan voor gelijke behandeling, vakbond, ngo of advocaat om rechtsbijstand of juridisch advies vragen.
 • Als een nationale rechter twijfelt over de juiste interpretatie van de EU-antidiscriminatierichtlijnen, kan die daarover een "prejudiciële" vraag stellen aan het Europees Hof van Justitie om er uitsluitsel over te krijgen.

Wat gebeurt er als uw klacht gegrond wordt verklaard?

 • Hoewel de EU-wetgeving niet aangeeft welke rechtsmiddelen beschikbaar zijn, staat er wel in dat doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties noodzakelijk zijn.
 • Afhankelijk van de nationale wetgeving kan dit betekenen dat u een vergoeding krijgt, dat u weer in dienst moet worden genomen of dat uw werkgever de discriminatie moet verhelpen en redelijke aanpassingen moet treffen.

Nationale instanties voor gelijke kansen

Delen