Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Kif tinforza drittijietek

Min jista’ jgħinek tinforza drittijietek?

Jekk temmen li ġejt diskriminat, tista’ tressaq il-każ tiegħek lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Tista’ wkoll tfittex għajnuna u pariri dwar kif tinforza l-liġi minn organizzazzjonijiet bħal trade unions, NGOs, l-avukat tiegħek u korpi nazzjonali tal-ugwaljanza.

Il-korpi nazzjonali tal-ugwaljanza huma meħtieġa fl-Istati Membri kollha, u huma mmirati b’mod partikolari lejn l-indirizzar tad-diskriminazzjoni bejn is-sessi u r-razza. Huma jipprovdu assistenza indipendenti lill-vittmi tad-diskriminazzjoni, jimmonitorjaw kwistjonijiet ta’ diskriminazzjoni, u jippromwovu l-ugwaljanza. Il-biċċa l-kbira tal-korpi nazzjonali tal-ugwaljanza jkopru wkoll in-nondiskriminazzjoni bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età u l-orjentazzjoni sesswali taħt il-liġi nazzjonali. F'ħafna mill-każijiet dawn ikopru n-nazzjonalità, il-lingwa jew l-opinjonijiet politiċi wkoll.

Xi korpi nazzjonali tal-ugwaljanza jistgħu sempliċiment jagħtuk informazzjoni utli dwar is-sitwazzjoni tiegħek, filwaqt li oħrajn jistgħu jgħinuk tressaq ilment. Huma jistgħu wkoll, bl-approvazzjoni tiegħek, jieħdu l-każ tiegħek quddiem il-qrati kompetenti.

Kif tista’ tikkontesta d-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol?

X’għandek tagħmel jekk taħseb li inti kont vittma ta’ diskriminazzjoni?

 • Għandek tiġbor kwalunkwe evidenza meħtieġa biex issostni t-talba tiegħek, bħal ittri, emails u dokumenti oħra.
 • Jeħtieġ li turi li ġejt trattat b’mod mhux ugwali u li dan ġara minħabba s-sess, l-età, id-diżabilità, l-orjentazzjoni sesswali, ir-reliġjon jew it-twemmin, jew l-oriġini razzjali jew etnika tiegħek.
 • Imbagħad huwa f’idejn min iħaddmek li jipprova li ma kienx hemm ksur tal-prinċipju tat-trattament ugwali minħabba li d-deċiżjoni tiegħu kienet ibbażata fuq raġunijiet leġittimi oħrajn. 
 • Tista’ tilmenta mal-Kummissjoni Ewropea jekk taħseb li l-leġiżlazzjoni fl-Istat Membru tiegħek mhix kompatibbli mal-liġi tal-UE. Madankollu, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni f’każijiet individwali.

X’jiġri meta tressaq ilment quddiem il-qrati nazzjonali?

 • Tista’ tressaq każijiet ta’ diskriminazzjoni permezz ta’ proċedimenti kriminali, ċivili jew amministrattivi, skont il-liġijiet tal-Istat Membru.
 • Xi kultant tista’ tinstab soluzzjoni nnegozjata bejnek u bejn min iħaddmek permezz ta’ aġenti ta’ medjazzjoni tal-Istati Membri. Dan huwa ġeneralment aktar rapidu u jiswa inqas flus.
 • Wara li tippreżenta evidenza ta’ diskriminazzjoni, dawk li jħaddmu li jkunu qed jiffaċċjaw l-ilmenti jridu juru li ma kien hemm ebda diskriminazzjoni bbażata fuq ir-raġunijiet ipprojbiti. Id-Direttivi tal-UE dwar in-nondiskriminazzjoni jċaqilqu r-responsabilità tal-provi, jagħmluha aktar faċli għall-vittmi ta’ diskriminazzjoni biex iressqu lmenti.
 • Jekk it-talba tittella’ l-qorti, jistgħu jkunu disponibbli għajnuna legali u pariri mingħand korpi tal-ugwaljanza, trade unions, NGOs jew avukati.
 • Jekk il-qorti nazzjonali teħtieġ gwida dwar l-interpretazzjoni tad-Direttivi tal-UE dwar in-nondiskriminazzjoni, hija tista’ tagħmel mistoqsijiet preliminari lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

X’jiġri jekk l-ilment tiegħek jirnexxi?

 • Filwaqt li l-liġi tal-UE ma tiddikjarax liema rimedji huma disponibbli, hija tgħid li huma meħtieġa penali effettivi, proporzjonati u dissważivi.
 • Skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, tista’ tkun intitolat għal kumpens, dħul mill-ġdid f’impjieg, jew ordni li tirrikjedi lil min iħaddem biex jirrimedja d-diskriminazzjoni u jipprovdi arranġament raġonevoli.

Entitajiet nazzjonali dwar l-ugwaljanza

Ixxerja din il-paġna