Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Kā panākt, ka jūsu tiesības ievēro

Kas var jums palīdzēt izmantot savas tiesības?

Ja uzskatāt, ka esat ticis diskriminēts, varat ar šo lietu vērsties valsts kompetentajās iestādēs. Palīdzību un padomu par tiesību aktu piemērošanu varat arī lūgt tādām instancēm kā arodbiedrības, NVO, jūsu jurists un valsts līdztiesības atbalsta iestādes.

Visās dalībvalstīs ir valsts līdztiesības atbalsta iestādes, un tās jo īpaši tiecas risināt jautājumus par dzimumu diskrimināciju un diskrimināciju rases dēļ. Tās sniedz neatkarīgu palīdzību diskriminācijas upuriem, uzrauga diskriminācijas jautājumus un veicina līdztiesību. Lielākā daļa valsts līdztiesības atbalsta iestāžu saskaņā ar valsts tiesību aktiem strādā arī ar tādas diskriminācijas novēršanu, kuras pamatā ir reliģija vai pārliecība, invaliditāte, vecums un seksuālā orientācija. Daudzos gadījumos šīs iestādes risina arī ar tautību, valodu vai politisko pārliecību saistītus jautājumusDažas valsts līdztiesības atbalsta iestādes var jums vienkārši sniegt noderīgu informāciju par jūsu situāciju, savukārt citas var palīdzēt iesniegt sūdzību. Ar jūsu piekrišanu tās jūsu lietas sakarībā var pat vērsties kompetentajās tiesās.

Kā jūs varat vērsties pret diskrimināciju darbavietā?

Kā rīkoties, ja uzskatāt, ka esat kļuvis par diskriminācijas upuri?

 • Jums ir jāsavāc visi pierādījumi, kas vajadzīgi prasības pamatošanai, piemēram, vēstules, e-pasta vēstules un citi dokumenti.
 • Jums ir jāpierāda, ka attieksme nav bijusi vienlīdzīga un ka tas noticis jūsu dzimuma, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, reliģijas vai pārliecības, rases vai etniskās izcelsmes dēļ.
 • Pēc tam darba devējam ir jāpierāda, ka vienlīdzīgas attieksmes princips nav pārkāpts, jo viņa/viņas lēmuma pamatā bijuši citi likumīgi iemesli. 
 • Varat iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai, ja uzskatāt, ka tiesību akti jūsu dalībvalstī nav saderīgi ar ES tiesību aktiem. Tomēr Komisija nevar iejaukties individuālos gadījumos.

Kas notiek, ja iesniedzat sūdzību valsts tiesā?

 • Diskriminācijas lietas var tikt izskatītas krimināllietu, civillietu vai administratīvajā tiesvedībā atkarībā no dalībvalsts tiesiskā regulējuma.
 • Dažkārt panākt vienošanos starp jums un darba devēju var palīdzēt dalībvalstu mediācijas aģenti. Tas parasti ir ātrāks un lētāks risinājums.
 • Pēc tam, kad esat sniedzis pierādījumus par diskrimināciju, darba devējam, pret kuru vērsta sūdzība, ir jāpierāda, ka diskriminācija aizliegto iemeslu dēļ nav notikusi. ES direktīvās par diskriminācijas novēršanu pierādīšanas pienākums ir noteikts tā, lai personām, kas cietušas no diskriminācijas, būtu vieglāk iesniegt sūdzības.
 • Ja prasība nonāk tiesā, juridisko palīdzību un padomu var saņemt no līdztiesības atbalsta iestādēm, arodbiedrībām, NVO vai juristiem.
 • Ja valsts tiesai ir vajadzīgas norādes par ES diskriminācijas novēršanas direktīvu interpretēšanu, tā ar iepriekš izlemjamiem jautājumiem var vērsties ES Tiesā.

Kas notiek, ja jūsu sūdzību atzīst par pamatotu?

 • Lai gan ES tiesību aktos tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav noteikti, tajos ir norādīts, ka ir vajadzīgi efektīvi, samērīgi un atturoši sodi.
 • Atkarībā no nacionālā regulējuma jums var būt tiesības uz kompensāciju, atjaunošanu darbā vai rīkojumu, saskaņā ar kuru darba devējam ir jānovērš diskriminācija un jānodrošina saprātīgs pielāgojums.

Valstu līdztiesības organizācijas

Ieteikt šo lapu: