Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Kaip naudotis savo teisėmis

Kas gali jums padėti apginti savo teises?

Jei manote, kad buvote diskriminuojamas, galite kreiptis į kompetentingas nacionalinės valdžios institucijas. Taip pat galite kreiptis pagalbos ir patarimų, kaip užtikrinti, kad teisės aktų būtų laikomasi, į tokias organizacijas kaip profesinės sąjungos, NVO, į savo advokatą ir nacionalines lygybės įstaigas.

Visose valstybėse narėse reikalaujama, kad nacionalinės lygybės įstaigos visų pirma spręstų diskriminacijos dėl lyties ir rasės problemas. Jos teikia nepriklausomą pagalbą nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims, stebi, kaip sprendžiami diskriminacijos klausimai, ir skatina lygybę. Pagal nacionalinę teisę dauguma nacionalinių lygybės įstaigų  taip pat kovoja su diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos. Daugeliu atvejų jos taip pat kovoja su diskriminacija dėl tautybės, kalbos ar politinės nuomonės.

Kai kurios nacionalinės lygybės įstaigos gali tiesiog pateikti jums naudingos informacijos apie jūsų situaciją, o kitos gali padėti jums pateikti skundą. Gavusios jūsų sutikimą jos netgi gali pateikti jūsų ieškinį kompetentingiems teismams.

Kaip galite pasipriešinti diskriminacijai darbe?

Ką daryti, jei manote, kad nukentėjote nuo diskriminacijos?

 • Turėtumėte surinkti visus jūsų prašymui pagrįsti reikalingus įrodymus, pavyzdžiui, laiškus, elektroninius laiškus ir kitus dokumentus.
 • Jums reikia įrodyti, kad jums buvo taikomos nevienodos sąlygos ir kad tai buvo daroma dėl jūsų lyties, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, religijos ar tikėjimo arba rasės ar etninės kilmės.
 • Tada darbdavys turi įrodyti, kad vienodo požiūrio principas nebuvo pažeistas, nes jo sprendimas buvo pagrįstas kitomis teisėtomis priežastimis. 
 • Jei manote, kad jūsų valstybės narės teisės aktai yra nesuderinami su ES teise, galite pateikti skundą Europos Komisijai. Tačiau Komisija negali imtis veiksmų atskirais atvejais.

Kas atsitinka, kai pateikiate skundą nacionaliniams teismams?

 • Priklausomai nuo valstybės narės įstatymų, diskriminacijos bylos gali būti nagrinėjamos baudžiamosios, civilinės arba administracinės teisenos tvarka.
 • Kartais sprendimą tarp jūsų ir jūsų darbdavio galima rasti per valstybės narės mediatorius. Paprastai tai greitesnis ir pigesnis būdas.
 • Po to, kai pateikiate diskriminacijos įrodymus, darbdaviai, dėl kurių pateiktas skundas, turi įrodyti, kad nebuvo diskriminuojama dėl draudžiamų priežasčių. ES nediskriminavimo direktyvos prievolę įrodyti perkelia darbdaviui, kad nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims būtų lengviau pateikti  skundą.
 • Jeigu reikalavimas perduodamas teismui, teisinę pagalbą ir konsultacijas gali suteikti lygybės įstaigos, profesinės sąjungos, NVO arba advokatai.
 • Jei nacionaliniam teismui reikia ES nediskriminavimo direktyvų aiškinimo rekomendacijų, jis dėl tam tikro klausimo gali pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą Europos Teisingumo Teismui.

Kas atsitiks, jei jūsų skundas bus patenkintas?

 • Nors ES teisėje nenustatyta, kokiomis teisių gynimo priemonėmis galima pasinaudoti, joje nurodoma, kad reikia taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas.
 • Priklausomai nuo nacionalinės teisės aktų, galite turėti teisę į kompensaciją, grąžinimą į darbą arba nurodymą darbdaviui panaikinti diskriminaciją ir sudaryti tinkamas sąlygas. 

Nacionalinės už lygybę atsakingos įstaigos

Bendrinti šį puslapį