Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας

Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας;

Εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί διακρίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο επιβολής του νόμου σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, δικηγόρους και εθνικούς φορείς ισότητας.

Οι εθνικοί φορείς ισότητας  είναι απαραίτητοι σε όλα τα κράτη μέλη και εστιάζουν κυρίως στην αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου και φυλής. Παρέχουν ανεξάρτητη βοήθεια στα θύματα διακρίσεων, παρακολουθούν τα ζητήματα διακρίσεων και προάγουν την ισότητα. Οι περισσότεροι εθνικοί φορείς ισότητας ασχολούνται με τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του εθνικού δίκαιου. Σε πολλές περιπτώσεις ασχολούνται επίσης με τις διακρίσεις λόγω εθνικότητας, γλώσσας ή πολιτικών πεποιθήσεων.

Ορισμένοι εθνικοί φορείς ισότητας μπορούν απλώς να σας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή σας, ενώ άλλοι μπορούν να σας βοηθήσουν να υποβάλετε καταγγελία. Μπορούν επίσης, με την έγκρισή σας, να παραπέμψουν την υπόθεσή σας στα αρμόδια δικαστήρια.

Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις διακρίσεις στην εργασία;

Τι πρέπει να κάνετε αν πιστεύετε ότι υπήρξατε θύμα διακρίσεων;

 • Πρέπει να συλλέξετε κάθε αποδεικτικό στοιχείο που είναι αναγκαίο για να υποστηρίξετε την καταγγελία σας, όπως επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα έγγραφα.
 • Πρέπει να αποδείξετε ότι αντιμετωπίσατε άνιση μεταχείριση και ότι αυτό οφείλεται στο φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις σας, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας.
 • Στη συνέχεια, εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης διότι η απόφασή του βασίστηκε σε άλλους θεμιτούς λόγους. 
 • Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν πιστεύετε ότι η νομοθεσία του κράτους μέλους σας δεν είναι συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τι συμβαίνει όταν υποβάλετε καταγγελία ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων;

 • Μπορείτε να διεκπεραιώσετε υποθέσεις διακρίσεων μέσω ποινικών, αστικών ή διοικητικών διαδικασιών, ανάλογα με τη νομοθεσία των κρατών μελών.
 • Η λύση της διαπραγμάτευσης είναι μερικές φορές δυνατή τόσο από εσάς και τον εργοδότη σας όσο και από τους φορείς διαμεσολάβησης των κρατών μελών. Πρόκειται συνήθως για λύση ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή.
 • Αφού υποβάλετε τα αποδεικτικά στοιχεία για διακριτική μεταχείριση, οι εργοδότες που αντιμετωπίζουν καταγγελίες πρέπει να αποδείξουν ότι δεν υπήρξε διακριτική μεταχείριση που βασίζεται σε απαγορευμένους λόγους. Οι οδηγίες της ΕΕ για την απαγόρευση των διακρίσεων μετατοπίζουν το βάρος της απόδειξης, καθιστώντας ευκολότερη για τα θύματα διακρίσεων την υποβολή καταγγελιών.
 • Εάν η καταγγελία παραπεμφθεί σε δικαστήριο, μπορεί να παρασχεθεί νομική συνδρομή και συμβουλές από φορείς ισότητας, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ ή δικηγόρους.
 • Εάν το εθνικό δικαστήριο χρειάζεται καθοδήγηση σχετικά με την ερμηνεία των οδηγιών της ΕΕ για την απαγόρευση των διακρίσεων, μπορεί να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προδικαστικά ερωτήματα.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που η καταγγελία σας ευδοκιμήσει;

 • Αν και η νομοθεσία της ΕΕ δεν ορίζει ποια διορθωτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται, υποστηρίζει ότι απαιτούνται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.
 • Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση, επανένταξη σε μια θέση εργασίας ή ο εργοδότης σας να είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει τις διακρίσεις και να προβλέψει τις εύλογες προσαρμογές.

Εθνικοί φορείς ισότητας

Διαδώστε αυτή τη σελίδα