Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Sådan gør du dine rettigheder gældende

Hvem kan hjælpe dig med at gøre dine rettigheder gældende?

Hvis du mener, at du er blevet forskelsbehandlet, kan du indbringe sagen for de kompetente nationale myndigheder. Du kan også søge hjælp og rådgivning om, hvordan man håndhæver loven, hos organisationer som fagforeninger, NGO'er, advokater og det nationale ligestillingsorgan i det land, hvor du bor.

Der skal være nationale ligestillingsorganer i alle EU-landene, og det er deres vigtigste opgave at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn og race. De yder uafhængig bistand til ofre for diskrimination, de holder øje med forskelsbehandlingssituationen i landet og arbejder for ligestilling. De fleste nationale ligestillingsorganer har også fokus på ikkeforskelsbehandling på grundlag af religion, tro, handicap, alder og seksuel orientering i henhold til den nationale lovgivning. I mange tilfælde dækker de også diskrimination på grund af nationalitet, sprog eller politiske holdninger.

Nogle nationale ligestillingsorganer kan kun give dig nyttig information om din situation, mens andre kan hjælpe dig med at klage. De kan desuden, hvis du indvilliger i det, indbringe sagen for de kompetente domstole.

Hvad kan du gøre ved forskelsbehandling på din arbejdsplads?

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at du har været udsat for diskrimination?

 • Du skal indsamle al nødvendig information til støtte for din påstand, f.eks. breve, e-mails og andre dokumenter.
 • Du skal kunne vise, at du er blevet forskelsbehandlet, og at det er sket på grund af køn, alder, handicap, seksuel orientering, religion, tro, race eller etnisk oprindelse.
 • Det er så op til arbejdsgiveren at bevise, at der ikke har været tale om tilsidesættelse af princippet om ligebehandling, fordi hans/hendes beslutning var baseret på andre legitime grunde. 
 • Du kan klage til Europa-Kommissionen, hvis du mener, at lovgivningen i dit land er uforenelig med EU-lovgivningen. Kommissionen kan dog ikke gribe ind i individuelle sager.

Hvad sker der, hvis du indgiver en klage til de nationale domstole?

 • Du kan anlægge sag om forskelsbehandling via strafferetlige, civilretlige eller administrative procedurer, afhængigt af det enkelte EU-lands lovgivning.
 • Det er i visse tilfælde muligt at nå frem til en forhandlingsløsning mellem dig og din arbejdsgiver ved hjælp af mæglere i det pågældende land. Det er normalt hurtigere og billigere.
 • Når du har fremlagt dokumentation for forskelsbehandling, skal din arbejdsgiver bevise, at der ikke har været tale om forskelsbehandling på grundlag af køn, alder, handicap, seksuel orientering, religion, tro, race eller etnisk oprindelse. EU's direktiver om ikkeforskelsbehandling har flyttet bevisbyrden, hvilket gør det lettere for ofre for forskelsbehandling at indgive klager.
 • Hvis du anlægger sag ved en domstol, har du i nogle tilfælde mulighed for at få retshjælp og rådgivning fra ligestillingsorganer, fagforeninger, NGO'er eller advokater.
 • Hvis den nationale domstol har brug for vejledning om fortolkningen af EU's direktiver om ikkeforskelsbehandling, kan den stille præjudicielle spørgsmål til Den Europæiske Unions Domstol.

Hvad sker der, hvis du får medhold i din klage?

 • EU-lovgivningen siger ikke, hvilke sanktioner der kan anvendes, men slår fast, at de skal være er effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.
 • Afhængigt af den nationale lovgivning kan du være berettiget til erstatning, genansættelse i dit job eller en afgørelse, der pålægger arbejdsgiveren at rette op på forskelsbehandlingen og sørge for rimelige tilpasninger. 

Nationale ligestillingsorganer

Del denne side