Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Jak se domoci svých práv

Kdo vám může při vymáhání vašich práv pomoci?

Pokud se domníváte, že jste diskriminováni, můžete se obrátit na příslušné vnitrostátní orgány. Pomoc a poradenství ohledně toho, jak vymáhat prosazování antidiskriminačních práv, vám dále poskytnou odbory, nevládní organizace, právníci a vnitrostátní orgány zabývající se problematikou rovného zacházení.

Vnitrostátní orgán pro rovné zacházení musí existovat v každém členském státě. Úkolem takových orgánů je zejména řešit diskriminaci na základě pohlaví a rasy. Poskytují nezávislou pomoc obětem diskriminace, sledují problematiku diskriminace a podporují rovnost. Většina vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení se zabývá také zákazem diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace, a to podle vnitrostátního práva dané země. Někdy se též zabývají diskriminací  kvůli státní příslušnosti, jazyku nebo politickým názorům.

Některé vnitrostátní orgány pro rovné zacházení se zabývají poradenstvím, jiné vám budou  schopny pomoci podat stížnost. S vaším souhlasem mohou vaši věc také předložit příslušným soudům.

Jak se lze proti diskriminaci na pracovišti bránit?

Jak se zachovat, pokud se domníváte, že jste se stali obětí diskriminace?

 • Shromážděte veškeré důkazy, kterými můžete svá tvrzení doložit: např. dopisy, e-maily a jiné dokumenty.
 • Budete muset prokázat, že se jednalo o nerovné zacházení a že se tak dělo kvůli vašemu pohlaví, věku, zdravotnímu postižení, sexuální orientaci, náboženskému vyznání či přesvědčení nebo rasovému či etnickému původu.
 • Na zaměstnavateli pak je, aby prokázal, že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo a že jeho rozhodnutí bylo založeno na jiných oprávněných důvodech. 
 • Pokud si myslíte, že právní předpisy ve vašem členském státě nejsou slučitelné s právem EU, můžete si stěžovat u Evropské komise. Komise však není oprávněna zasahovat v jednotlivých případech.

Co se stane, pokud stížnost předložíte vnitrostátnímu soudu?

 • Ve věcech diskriminace může být zahájeno trestní, občanskoprávní nebo správní řízení, a to v závislosti na právních předpisech vašeho členského státu.
 • Někdy je možné k řešení dospět dohodou mezi vámi a vaším zaměstnavatelem za pomoci zprostředkovatelů orgánů vašeho členského státu. To je obvykle rychlejší a méně nákladné.
 • Poté, co předložíte své důkazy, musí zaměstnavatel, kterého se stížnost týká, prokázat, že k žádné zakázané diskriminaci nedošlo. Směrnice EU o zákazu diskriminace přesunuly důkazní břemeno, což obětem diskriminace podávání stížnosti usnadňuje.
 • Pokud stížnost předáte soudu, právní pomoc a poradenství vám může poskytnout orgán pro rovné zacházení, odbory, nevládní organizace nebo právník.
 • Pokud bude vnitrostátní soud potřebovat pokyny k výkladu směrnic EU o nediskriminaci, může se obrátit na Evropský soudní dvůr formou předběžné otázky.

Co se stane, pokud vaše stížnost uspěje?

 • Právní předpisy EU sice nestanoví, jaké opravné prostředky by měly být využity, ale uvádí, že sankce mají být účinné, přiměřené a odrazující.
 • V závislosti na vnitrostátních právních předpisech můžete mít nárok na náhradu škody, přijetí zpět do zaměstnání nebo příkaz k nápravě a k poskytnutí přiměřené úpravy.

Vnitrostátní orgány pro rovné zacházení

Sdílet tuto stránku