Заетост, социални въпроси и приобщаване

Как да упражнявате правата си

Кой може да ви помогне да упражните правата си?

Ако смятате, че сте жертва на дискриминация, можете да отнесете случая до компетентните национални органи. Можете също така да потърсите помощ и съвети за прилагането на закона от организации като профсъюзи, НПО, от вашия адвокат или националните органи за равенство.

Националните органи по въпросите на равенствотоса задължителни във всички държави членки и имат за цел борба с дискриминацията, основаваща се на пол и раса. Те предоставят независима помощ на жертвите на дискриминация, следят въпроси, свързани с дискриминацията, и насърчават равенството. Повечето национални органи по въпросите на равенството работят и за недопускане на дискриминация, основаваща се на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация, съгласно националното право. В много случаи те обхващат също и националността, езика или политическите възгледи.

Някои национални органи могат просто да ви дадат полезна информация във връзка с вашата ситуация, а други могат да ви помогнат да подадете жалба. Те могат дори с ваше съгласие да заведат дело в компетентния съд.

Как можете да се борите срещу дискриминацията на работното място?

Какво да направите, ако считате, че сте жертва на дискриминация?

 • Трябва да съберете доказателства в подкрепа на вашето твърдение, например писма, електронни съобщения и други документи.
 • Трябва да докажете, че сте били третирани неравностойно и че това е било поради вашия пол, възраст, увреждане, сексуална ориентация, религия или убеждения, раса или етнически произход.
 • След това работодателят трябва да докаже, че не е имало нарушение на принципа на равно третиране, тъй като неговото решение е било основано на други легитимни причини. 
 • Можете да подадете жалба до Европейската комисия, ако смятате, че законодателството във вашата държава не е съвместимо с правото на ЕС. Европейската комисия обаче не може да се намесва в индивидуални случаи.

Какво се случва, когато подадете жалба пред националните съдилища?

 • Можете да решавате случаите на дискриминация чрез наказателно, гражданско или административно производство, в зависимост от законите на държавата членка.
 • Понякога е възможно уреждане на въпроса чрез преговори между вас и вашия работодател с посредничеството на медиаторите на държавата членка. Това обикновено е по-бързо и по-евтино.
 • След като представите доказателства за дискриминацията, работодателят трябва да покаже, че в случая не е налице дискриминация въз основа на забранените основания. Директивите на ЕС, забраняващи дискриминацията, преместват тежестта на доказателствата така, че за жертвите на дискриминация е по-лесно да подават жалби.
 • Ако искът стигне до съда, правна помощ и съвети могат да се получат от органите по въпросите на равенството, профсъюзите, неправителствените организации или адвокати.
 • Ако националното съдилище се нуждае от насоки относно тълкуването на директивите на ЕС за забрана на дискриминацията, то може да се обърне към Съда на Европейския съюз с преюдициални въпроси.

Какво се случва, ако вашата жалба е успешна?

 • Въпреки че законодателството на ЕС не сочи какви корективни мерки са налице, то посочва, че са необходими ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.
 • В зависимост от националното законодателство може да имате право на обезщетение, връщане на работа или на заповед, с която от работодателя се изисква да отстрани дискриминацията и да осигури разумни улеснения. 

Националните органи по въпросите на равенството

Споделете тази страница