Заетост, социални въпроси и приобщаване

Борба срещу дискриминацията на работното място

Правото на ЕС забранява дискриминацията на работното място въз основа на възраст, пол, увреждания, етнически или расов произход, религия или убеждения, или сексуална ориентация. В законодателството за равното третиране на равнище ЕС се посочват минимални нива на защита за всички, които работят в ЕС.

Имате право на равно третиране при набирането на служители, условията на труд, повишенията, заплащането, достъпа до професионално обучение, професионалното пенсионно осигуряване и освобождаването от длъжност.

Съгласно законите на ЕС работодателите не могат да прилагат дискриминация на работното място, а работниците и служителите имат право да не бъдат дискриминирани.

Какви видове дискриминация на работното място са възможни?

Няколко случая са обхванати от правото на ЕС:

Пряка дискриминация е налице, когато работодател ви третира по-лошо от някой друг в сравнима ситуация по отношение на шестте основания, посочени по-горе. Пример за това е отказ за наемане на дадено лице, тъй като е на възраст над 35 години.

Непряка дискриминация е налице, когато дадена практика, политика или правило, които се прилагат за всички, имат отрицателно въздействие върху някои хора. Тези мерки изглеждат неутрални на пръв поглед, но всъщност представляват дискриминация срещу определени хора. Например, правилата, които са неблагоприятни за работниците на непълно работно време, могат непряко да дискриминират жените, тъй като по-голямата част от работещите на непълен работен ден са жени.

Тормозът е друга форма на дискриминация на работното място. Това е нежелано поведение, малтретиране или друго поведение, което има за цел или води до създаване на сплашваща, враждебна, унизителна или обидна среда. Пример за това е ако началник или колеги разказват шеги, свързани със сексуалната ориентация, пред свой колега с хомосексуална ориентация.

Подбуждане към дискриминация е налице, когато дадено лице подбужда другиго към дискриминация срещу трето лице. Например, ако работодател поиска от агенция за временна заетост да намери само работници на възраст под 40 години.

Виктимизация е налице, когато хора страдат от отрицателни последици, тъй като са се оплакали от дискриминация. Например, ако някой е уволнен или му е отказано повишение, защото е подал оплакване за дискриминация срещу работодателя си.

Споделете тази страница