Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Twoja pierwsza praca z EURES-em

Pomoc młodym ludziom

„Twoja pierwsza praca z EURES-em” to ukierunkowany program wspierania mobilności. Ukierunkowane programy wspierania mobilności mają na celu:

 • obsadzanie wolnych miejsc pracy w określonych sektorach, zawodach, państwach lub grupie państw
 • wspieranie określonych grup pracowników, które są bardziej skłonne do mobilności (np. młodzież).

Na czym to polega?

 • „Twoja pierwsza praca z EURES-em” jest dostępna dla młodych osób poszukujących pracy oraz pracodawców z 28 krajów UE, Norwegii i Islandii.
 • Kandydaci muszą być obywatelami UE i legalnie mieszkać w jednym z jej państw.
 • Program ma pomagać
  • młodym ludziom do 35 roku życia w znalezieniu zatrudnienia, miejsca odbycia stażu lub praktyki zawodowej w innym państwie członkowskim
  • pracodawcom w znalezieniu kandydatów z kwalifikacjami, których potrzebują.
 • Działania są wdrażane przez konsorcja, których pracami kierują służby EURES i przy udziale co najmniej siedmiu krajów.

Finansowanie

Od 2014 r. program jest finansowany w ramach osi EURES programu EaSI.

Finansowane działań odbywa się za pośrednictwem corocznych zaproszeń do składania wniosków. Więcej informacji można znaleźć w opublikowanych zaproszeniach do składania wniosków (aktualnych lub zamkniętych), a także w wykazie przyznanych dotacji.

Więcej informacji na temat programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em”:

___ w portalu EURES

___ w sprawozdaniach z monitorowania postępów (tylko w języku angielskim

Działanie przygotowawcze „Twoja pierwsza praca z EURES-em”

„Twoja pierwsza praca z EURES-em” była realizowana jako projekt pilotażowy od 2012 r. do połowy 2015 r. To „działanie przygotowawcze” finansowano z budżetu UE (w latach budżetowych 2011–2013).

Jego celem była pomoc młodym obywatelom UE w wieku 18–30 lat w znalezieniu zatrudnienia, miejsca stażu lub praktyki zawodowej w innym państwie członkowskim.

Sprawozdanie z oceny okresowej zawiera przegląd wyników osiągniętych w dwóch pierwszych latach oraz głównych wyzwań w przyszłości. Końcowe sprawozdanie kontrolne za okres 2012-2015 zawiera przegląd wyników działania przygotowawczego (tylko w języku angielskim).

Obecnie przeprowadzana jest ocena ex post, która potrwa do ostatniego kwartału 2016 r.

i której celem są:

 • ocena i uzupełnienie wyników przeglądu śródokresowego
 • oraz sprawdzenie kosztów, korzyści i oddziaływania tego programu, a także jego innych przyszłych wariantów.

Między 2015 a 2016 r. została przeprowadzona ocena ex-post tego działania przygotowawczego. Wkrótce zostanie opublikowane sprawozdanie.

Udostępnij tę stronę