Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Sverige - Arbetslöshetsersättning

Det här kapitlet beskriver ersättningen du kan få via den svenska arbetslöshetsförsäkringen om du blir arbetslös. Kapitlet tar också upp vilka villkor du måste uppfylla för att få ersättningen, hur länge du kan få den och vilka papper du behöver fylla i.

Förmåner som beskrivs är:

  • Grundbelopp från inkomstbotfallsförsäkringen
  • Inkomstrelaterad  inkomstbortfallsförsäkring
  • Andra stöd när du blir arbetslös

I vilken situation kan jag få stöd?

Om du blir arbetslös kan du få ersättning från A-kassa. Den omfattar alla som arbetar eller har arbetat i Sverige. Den består av två delar: en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring.

Grundförsäkringen baseras på hur mycket du har jobbat och gäller för dig som inte kan få inkomstbaserad ersättning. Grundförsäkringen kan betalas om du inte är medlem i en arbetslöshetsförsäkring eller har inte varit medlem i 12 månader i följd.

För att ersättningen ska baseras på din inkomst ska du ha varit medlem i en arbetslöshetskassa för minst 12 månader i följd. Det är normalt ditt yrke eller verksamhetsområde som avgör vilken a-kassa du kan tillhöra. En a-kassas främsta uppgift är att besluta om och betala ut arbetslöshetsersättning till arbetslösa. Det är frivilligt att vara medlem i en arbetslöshetskassa.

Ett generellt krav för att få ersättning är att du ska vara helt eller delvis utan arbete, vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och kunna tacka ja till jobb.

För dig som kommer från andra EU-länder gäller huvudregeln att om du arbetar i Sverige omfattas du av det svenska systemet. Du betalar skatt för stödet som beskrivs i detta kapitel om inget annat anges.

Vilka villkor måste jag uppfylla?

Om du blir arbetslös ska du anmäla dig hos den offentliga Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Dröjsmål kan göra att du går miste om ersättning. Är du medlem i en a-kassa kontaktar Arbetsförmedlingen den. Du måste själv ansöka om att få ersättning från din a-kassa. Det är din a-kassa som beslutar om du kan få arbetslöshetsersättning och hur mycket.

Ditt arbete avgör vilken arbetslöshetskassa du kan bli medlem i. Är du inte medlem i en a-kassa kan du få ersättning från grundförsäkringen, som betalas ut tidigast från den dag du fyller 20 år.

Krav på tidigare arbete

För att få ersättning måste du uppfylla arbetsvillkoren under en 12-månadersperiod innan du blev arbetslös, ha utfört betalt arbete under minst 80 timmar per kalendermånad under minst 6 månader eller åtminstone under 480 timmar under en sammanhängande period på 6 kalendermånader och minst 50 timmar under var och en av dessa 6 månader. Viss tid med totalförsvarsplikt eller föräldrapenning kan räknas som arbetad tid. För att få inkomstrelaterad ersättning ska du även ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader i följd.

Om du inte har kunnat arbeta de senaste 12 månaderna på grund av sjukdom, totalförsvarsplikt, heltidsstudier eller vård av eget barn kan tiden förlängas med högst fem år.

Krav hos Arbetsförmedlingen

Hos Arbetsförmedlingen ska du göra en individuell handlingsplan och lämna aktivitetsrapport varje månad där du beskriver vad du har gjort för att hitta ett arbete. Ett av grundkraven för att få ersättning är att du måste kunna jobba minst tre timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar per vecka. Egenföretagare måste ha avvecklat verksamheten eller lagt ner den tillfälligt. Du måste söka arbeten på hela arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen kontrollerar om du uppfyller villkoren för rätten till arbetslöshetsersättning. A‑kassorna kan besluta om att din ersättning kan sänkas eller avslutas under en tid om du missköter dig, vägrar acceptera passande arbete, lämnar ditt jobb utan giltig anledning eller om du får sparken på grund av dåligt uppförande. Du har dock rätt att överklaga a‑kassans beslut.

Karens
I arbetslöshetsförsäkringen gäller 6 karensdagar. Det innebär att du kan få ersättning först efter att ha varit arbetslös i en period om 6 vardagar. Endast måndag till fredag räknas som karensdagar. Karensdagarna dras inte av från de 300 ersättningsdagarna.

Vad har jag rätt till och hur får jag del av det?

Grundförsäkring

Ersättning från grundförsäkringen uppgår till 365 kronor per dag. Det baseras på hur mycket du har arbetat. Har du jobbat mindre än heltid eller kortare tid än 12 månader sker en proportionerlig reduktion.

Inkomstbortfallsförmån

Ersättningen som du kan få baseras normalt på din genomsnittliga inkomst de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Arbetslösa dagar

Ersättning per dag

1-200     

80 % av lönen

201-300

70 % av lönen

Maxersättning

910 kr per dag de första 100 dagarna och 760 kr per dag de återstående dagarna

Andra ersättningar, såsom sjukpenning och föräldrapenning, kan räknas med när a‑kassan beräknar din inkomst.

Ersättning från arbetslöshetsersättningen, både grundförsäkringen och den inkomstrelaterat, betalas ut för högst fem dagar i veckan för maximalt 300 dagar. Du som har barn under 18 år när du når de 300 dagarna har rätt till ytterligare 150 dagar. Efter den tiden kan du få andra typer av stöd från Arbetsförmedlingen om du är fortsatt arbetslös och går ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Andra stöd när du är arbetslös

Arbetslösa ungdomar som är 18-24 år och som inte kan få arbetslöshetsersättning kan få utvecklingsersättning om de deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om du har fyllt 25 år, eller har fyllt 18 år och har rätt till arbetslöshetsersättning, kan du istället få aktivitetsstöd om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du har rätt att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program och i så fall vilket. Om du är ung och har en funktionsnedsättning som gör att din arbetsförmåga är nedsatt har du rätt till aktivitetsstöd om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Du som deltar i ett etableringsprogram för nyinflyttade kan du ha rätt att få etableringsersättning om du har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning betalas ut av Försäkringskassan.

Ungdomar under 25 år, de som nyligen flyttat till Sverige, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning kan få extra stöd från Arbetsförmedlingen för att komma ut i arbete i form av utbildning, starta-eget-bidrag och praktik.

Utvecklingsbidrag och introduktionsförmåner är inte skattepliktiga förmåner.

Förklaring av fackspråk

A‑kassa står för arbetslöshetskassa. Det finns idag 26 arbetslöshetskassor i Sverige, indelade i olika verksamhetsområden. Som medlem betalar du in en avgift som ger dig rätt till den inkomstbaserade arbetslöshetsersättningen, efter 12 månaders kontinuerlig medlemskap om du blir arbetslös.

Karensperioden är den inledande perioden av arbetslösheten, för vilken ingen ersättning utgår.

Formulär att fylla i

Du ansöker om ersättning genom att fylla i ett kassakort och skicka det till din a-kassa, manuellt eller på elektronisk väg. På kassakorten redovisar du vad du gjort de senaste två veckorna. Uppgifter som du fyller i är exempelvis om du varit arbetslös, sjuk eller arbetat någon av veckodagarna, även lördag och söndag. Kassakorten kan fyllas i för hand eller skickas in elektroniskt.

Känn till dina rättigheter

Sverige:

EU:

Vem behöver du kontakta?

Arbetsförmedlingen

Hemsida: http://www.arbetsformedlingen.se/

Servicetelefon: +46 771416416 (vardagar 8-20, helger 9-16)

Hitta din lokala arbetsförmedling

Försäkringskassan

Hemsida: www.forsakringskassan.se

Kundcenter e-post: kundcenter@forsakringskassan.se

Kundcenter telefon: +46 771524524 (måndag-fredag 8-21, lördag 8-15, söndag 15-21)

Hitta din lokala försäkringskassa

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Hemsida: www.iaf.se

Information om a‑kassorna kan du hitta på Sveriges a-kassors samorganisation, www.sverigesakassor.se.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan