Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Sverige - Efterlevandeskydd och annat stöd för pensionärer

I vilken situation kan jag få stöd?

Du som är efterlevande kan få ekonomiskt stöd i form av efterlevandepension. Det finns tre olika typer av efterlevandepension: barnpension, omställningspension och änkapension. Den ska täcka en del av den försörjning som den avlidna bidrog med. Barn som förlorat en eller båda föräldrarna kan få barnpension. Kvinnor och män som inte har fyllt 65 år och förlorar sin partner kan få omställningspension. Kvinnor kan även få änkepension om de var gifta före 1990. Dessa typer av efterlevandepension får du i regel automatiskt utan att ansöka. Ofta kan du också få ersättning från den avlidnas tjänstepension och privata pension.

Orsakas dödsfallet av en arbetsskada kan du som efterlevande också få livränta och begravningshjälp.

Utöver dessa ersättningar kan du som pensionär ha rätt till andra typer av stöd. Du kan till exempel få stöd för att betala ditt boende liksom försörjningsstöd om du har en låg pension som du inte klarar dig på.

Alla ersättningar som nämns i det här kapitlet betalar du skatt för om inget annat anges.

Vilka villkor måste jag uppfylla?

Efterlevandepension

Du kan få efterlevandepension i form av barnpension, omställningspension eller änkepension. Barnpension ges till barn under 18 år om en eller båda föräldrarna avlidit. Äldre barn upp till 20 år kan i vissa fall få stöd. Om barnet får en låg eller ingen barnpension kan det få efterlevandestöd till barn. Samma regler gäller för adoptivbarn såvida inte barnet adopteras av en annan person än den avlidna förälderns make eller maka.

Omställningspension kan du få som inte fyllt 65 år och din make, maka eller registrerad partner avlidit. Det krävs att ni har bott tillsammans de senaste fem åren eller att du bor med ett barn som en av er hade vårdnad om. Även sambo kan ha rätt till stöd. Du får ersättning i tolv månader om du inte har något barn. Har du barn över 12 år men under 18 år kan du få förlängd omställningspension i 12 månader. Du kan också få förlängd omställningspension om du har ett barn som inte har fyllt 12 år. Omställningspension upphör först när det yngsta barnet fyller 12 år. Stödet upphör dock alltid då du fyller 65. Detsamma gäller om du gifter om dig (gäller inte de första 12 månaderna) eller om din familjesituation förändras på annat sätt.

Änkepension avskaffades 1 januari 1990, men du som är kvinna och var gift med din make innan dess kan ha rätt till änkepension. Kraven är olika beroende på om du är född före eller efter 1945.

Får du låg eller ingen omställningspension eller änkepension kan du få garantipensionfram till 65 års ålder.

Du kan även få efterlevandepension efter någon som är försvunnen om det antas att personen är död.

Andra efterlevandeskydd

Om den avlidna hade tjänstepension eller privat pensionssparande kan du som efterlevande ha rätt till ersättning.

Om du får efterlevandepension och dödsfallet orsakades av en arbetsskada eller en olycka på väg till eller från arbetet kan du få livränta i form av barnlivränta, omställningslivränta eller änkelivränta. De baseras på den avlidnes arbetsinkomst. Du kan också få begravningshjälp vid arbetsskada.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt stöd du kan få för ditt boende om du är över 65 och tar ut hela din ålderspension. Är du gift, sambo eller registrerad partner är det era gemensamma inkomster och tillgångar som räknas.

Äldreförsörjningsstöd

Du som har en låg eller ingen pension alls kan få försörjningsstöd för äldre. Du ska vara över 65, bo i Sverige och ta ut andra förmåner till fullo.

Vad har jag rätt till och hur får jag del av det?

Efterlevandepension

Stöd

Ersättning

Barnpension

del av den avlidnas allmänna pension

Efterlevandestöd för barn

1 517 kr per månad

Omställningspension

55 % av den avlidnas allmänna pension

Garantipension

8 076 kr per månad

Änkepension                          

40 % av tilläggspensionen i det gamla ATP-systemet

Barnpensionen motsvarar i princip den avlidnas allmänna pension. Hur stor del barnet får beror på dess ålder och om det har syskon. De barn som får låg barnpension kan få efterlevandestöd till barn som garanterar 1 517 kronor per månad.

Även omställningspension beräknas på den avlidnas allmänna pension. Den uppgår till 55 procent av den antagna inkomstpensionen. Är den låg kan du få garantipension som ger ett grundskydd på 8 076 kronor per månad.

Änkepensionen beräknas på tilläggspension i det gamla pensionssystemet, även kallat ATP. Du får 40 procent av din makes tilläggspension. Finns det barn som får barnpension efter honom får du i stället 35 procent. Tar du ut egen allmän pension minskar din änkepension.

Oftast får du efterlevandepension automatiskt. I vissa fall behöver du dock ansöka. Det gäller om dödsfallet inträffade före den 1 november 2012, om den avlidne inte var bosatt i Sverige vid dödsfallet eller om du begär att få efterlevandepension efter en försvunnen person som kan antas vara avliden. Du måste även ansöka om du själv inte bor i Sverige. Bor du inom EU kan du ansöka om svensk efterlevandepension hos pensionsmyndigheten där du bor.

Om du är barn eller maka till en avliden person som arbetat eller varit bosatt i Sverige kan du ansöka om efterlevandepension från Sverige även om du själv aldrig varit där.

Andra efterlevandeskydd

Tjänstepension

Hur mycket ersättning du får från den avlidnes tjänstepension och privata sparande beror på hur stor denna pension är. För att få del av den avlidnes tjänstepension, kontakta arbetsgivaren. När det gäller privat pensionssparande, kolla med banken eller försäkringsbolaget där den avlidne hade sitt sparande.

Livräntor

Stöd

Ersättning

Barnlivränta

20-40 % av arbetsinkomst

Omställningslivränta

20-45 % av arbetsinkomst

Änkelivränta

40-45 % av arbetsinkomst

Begravningshjälp

13 650 kr

Livräntan beräknas på den arbetsinkomst som den avlidna hade vid dödsfallet upp till högst 314 200 kronor. Det motsvarar 7,5 prisbasbelopp för året 2017. Den sammanlagda livräntan som betalas ut kan inte vara större än arbetsinkomsten. Barnlivräntan för ett barn är 40 procent av arbetsinkomsten. Delar flera barn på stödet får varje syskon 20 procent. Stödet minskas om du får barnpension.

Omställningslivränta uppgår till 45 procent av den avlidnas arbetsinkomst. Finns det barn som har rätt till barnlivränta får du i stället 20 procent. Stödet minskas om du får omställningspension och garantipension.

Änkelivränta (betalas enligt övergångsregler) uppgår till 45 procent av arbetsinkomsten. Finns det barn som har rätt till barnlivränta får du i stället 40 procent. Stödet minskar om du får änkepension, om du inte fyllt 50 år vid makens död och inte bor med barn under 16 år. Du ansöker om dessa typer av livränta hos Pensionsmyndigheten. Där ansöker du också om begravningshjälp som betalas till dödsboet.

Bostadstillägg

Hur mycket du får beror på ditt behov. Du ansöker hos Pensionsmyndigheten där du också kan göra en prognos för ditt eventuella bostadstillägg.

Äldreförsörjningsstöd

Du får stöd för att komma upp i skälig levnadsnivå. Det innebär att du efter att ha betalat ditt boende till skäligt pris ska ha kvar 5 634 kronor per månad som ensamstående eller 4 590 kronor per månad som gift, sambo eller registrerad partner. Du ansöker hos Pensionsmyndigheten.

Stöd utanför Sverige

Inkomstrelaterad barnpension, omställningspension och änkepension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till.. Efterlevandestöd till barn betalas bara ut till barn som bor i Sverige. Det finns dock vissa undantag om man bor i EU/EES eller Schweiz. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd betalas endast ut vid bosättning i Sverige.

Förklaring av fackspråk

Livränta är ett efterlevandestöd du kan få om dödsfallet orsakas av en arbetsskada eller en olycka på väg till eller från arbetet.

Försörjningsstöd r äldre är ett stöd om du har låg eller ingen pension alls. Det ska garantera att du får en skälig levnadsstandard.

ATP står för allmän tilläggspension. Det är det gamla pensionssystemet som avskaffades 1999.

Prisbasbelopp - se kapitlet om Ersättning vid sjukdom.

Formulär att fylla i

  • PM8505 Ansökan barnpension/efterlevandestöd/barnlivränta;
  • PM8507 Ansökan om efterlevandepension/efterlevandelivränta till kvinna;
  • PM8508 Ansökan om efterlevandepension/efterlevandelivränta till man.

De flesta blanketter hittar du på: http://www.pensionsmyndigheten.se/Blanketter.html

Känn till dina rättigheter

Sverige:

EU:

Vem behöver du kontakta?

Pensionsmyndigheten
SE-106 44 Stockholm

SVERIGE

Telefon kundservice: +46 771776776 (måndag-torsdag kl. 08-18, fredag kl. 08-16)

E-post: https://secure.pensionsmyndigheten.se/SkickaEpost.html

Servicekontor:https:// pensionsmyndigheten.se/ pensionsmyndigheten/kontakta-oss/hitta-narmaste-servicekontor

Dela den här sidan