Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia - Pokojnine

Kdo je upravičen?

Do starostne pokojnine je upravičen vsakdo, ki doseže določeno starost in dopolni določeno število let pokojninske dobe.

Upravičenci do starostne pokojnine imajo tudi pravico do delne pokojnine v primeru, če ostanejo zaposleni najmanj s četrtino polnega zavarovalnega časa.

Do predčasne pokojnine so upravičene osebe, ko dosežejo določeno starost in imajo določeno število let zavarovalne dobe ter še nimajo pravice do starostne pokojnine.

Upokojenci so upravičeni tudi do enkratnega letnega dodatka.

Kdaj sem upravičen?

Starostna pokojnina

Ženske (leto 2018)

Starost

Pokojninska doba

59 let 8 mesecev

40 let brez dokupa

64 let

Najmanj 20 let

65 let

Najmanj 15 let zavarovalne dobe

Moški (leto 2018)

Starost

Pokojninska doba

60 let

40 let brez dokupa

65 let

Najmanj 15 let zavarovalne dobe

Znižanje najnižje upokojitvene starosti je mogoče uveljaviti zaradi:

  • skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka;
  • služenja obveznega vojaškega roka;
  • zaposlitve med 15. in 18. letom;
  • dela na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih, kjer velja zavarovalna doba s povečanjem;
  • osebnih okoliščin (zdravstvenih).

Delna pokojnina

Do delne pokojnine so upravičeni vsi, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev starostne ali predčasne pokojnine ter ostanejo v delovnemu razmerju za najmanj 2 ure dnevno ali 10 ur tedensko.

Predčasna pokojnina

Starost

Pokojninska doba

Ženske (leto 2018)

59 let in 8 mesecev

40 let

Moški (leto 2018)

60 let

40 let

Letni dodatek

Do letnega dodatka so upravičeni vsi uživalci pokojnin in nekateri uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja (znesek je odvisen od višine pokojnine).

Obseg pravic in načini uveljavljanja

Starostna pokojnina

Višina starostne pokojnine se odmeri na podlagi pokojninske osnove.

Pokojninska osnova se izračuna na podlagi mesečnega povprečja osnov iz katerihkoli, za zavarovanca najugodnejših zaporednih 24 let  zavarovanja od vključno leta 1970 dalje, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Upoštevajo se osnove, zmanjšane za davke in prispevke.

Najnižja pokojninska osnova znaša 76,5 % povprečne mesečne plače v Sloveniji v preteklem koledarskem letu, pri čemer se zmanjša za davke in prispevke.

Najvišja pokojninska osnova je štirikrat višja od najnižje pokojninske osnove.

Podrobneje o višini pokojninske osnove in starostnih pokojnin najdete na spletni strani ZPIZ-a.

Delna pokojnina

Višina pokojnine

Obseg zaposlitve

12,5 %

7 ur dnevno ali od 35 do 39 ur tedensko

25 %

6 ur dnevno ali od 30 do 34 ur tedensko

37,5 %

5 ur dnevno ali od 25 do 29 ur tedensko

50 %

4 ure dnevno ali od 20 do 24 ur tedensko

62,5%

3 ure dnevno ali od 15 do 19 ur tedensko

75%

2 ure dnevno ali od 10 do 14 ur tedensko

Predčasna pokojnina

Predčasna pokojnina se odmeri na podlagi pokojninske osnove, na enak način in v enakem obsegu kot starostna pokojnina, ki se zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti za 0,3 % do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev (ženske 62 let in moški 65 let v letu 2018).

Zmanjšanje pokojnine ne sme znašati več kot znaša zmanjšanje za 5 let manjkajoče starosti, to je 18 %.

Zmanjšanje pokojnine je trajno.

Letni dodatek (za leto 2018)

Višina pokojnine

Višina letnega dodatka

Do 430,00 EUR

400 EUR

Od 430,01 do 530,00 EUR

260 EUR

Od 530,01 do 630,00 EUR

200 EUR

 

Od 630,01 do 760,00 EUR

150 EUR

Nad 760,00 EUR

90 EUR

Višina letnega dodatka se določi vsako leto posebej in se praviloma izplača skupaj z izplačilom pokojnin za mesec maj. Letni dodatek se lahko izplača v več obrokih ali z zamikom.

Slovarček

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Potrebni obrazci

Vse potrebne obrazce najdete na spletni strani ZPIZ-a.

Poznajte svoje pravice

Spodnje povezave, ki naštevajo vaše pravice, niso strani Evropske komisije in ne predstavljajo stališča Komisije:

Publikacije in spletne strani Komisije:

Kako uveljavljam pravice?

Zahtevo za starostno pokojnino je treba vložiti na območni enoti ZPIZ-a.

Povej naprej