Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia - Pokojnine

To poglavje zajema:

 • starostno pokojnino;
 • predčasno pokojnino;
 • delno pokojnino in
 • letni dodatek.

Kdo je upravičen?

Do starostne pokojnine je upravičen vsakdo, ki doseže določeno starost in dopolni določeno število let pokojninske dobe.

Upravičenci do starostne pokojnine imajo tudi pravico do delne pokojnine v primeru, če ostanejo zaposleni najmanj s četrtino polnega zavarovalnega časa.

Do predčasne pokojnine so upravičene osebe, ko dosežejo določeno starost in imajo določeno število let zavarovalne dobe ter še nimajo pravice do starostne pokojnine.

Upokojenci so upravičeni tudi do enkratnega letnega dodatka.

Kdaj sem upravičen?

Starostna pokojnina

Ženske (leto 2021)

Starost Pokojninska doba

60 let 40 let

65 let Najmanj 15 let zavarovalne dobe

Moški (leto 2021)

Starost Pokojninska doba

60 let 40 let

65 let Najmanj 15 let zavarovalne dobe

Znižanje najnižje upokojitvene starosti je mogoče uveljaviti zaradi:

 • skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka;
 • služenja obveznega vojaškega roka;
 • zaposlitve med 15. in 18. letom;
 • dela na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih, kjer velja zavarovalna doba s povečanjem;
 • osebnih okoliščin (zdravstvenih).

Delna pokojnina

Do delne pokojnine so upravičeni vsi, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev starostne ali predčasne pokojnine ter ostanejo v delovnemu razmerju za najmanj 2 ure dnevno ali 10 ur tedensko.

Predčasna pokojnina

 Starost Pokojninska doba

Moški (leto 2020)

60 let

40 let

Moški (leto 2020)

60 let

40 let

Letni dodatek

Do letnega dodatka so upravičeni vsi uživalci starostnih, invalidnih, vdovskih in družinskih pokojnin ter uživalci nekaterih drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja (znesek je odvisen od višine pokojnine).

Obseg pravic in načini uveljavljanja

Starostna pokojnina

Višina starostne pokojnine se odmeri na podlagi pokojninske osnove.

Pokojninska osnova se izračuna na podlagi mesečnega povprečja osnov iz katerihkoli, za zavarovanca najugodnejših zaporednih 24 let  zavarovanja od vključno leta 1970 dalje, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Upoštevajo se osnove, zmanjšane za davke in prispevke.

Najnižja pokojninska osnova znaša 76,5 % povprečne mesečne plače v Sloveniji v preteklem koledarskem letu, pri čemer se zmanjša za davke in prispevke.

Najvišja pokojninska osnova je štirikrat višja od najnižje pokojninske osnove.

Podrobneje o višini pokojninske osnove in starostnih pokojnin najdete na spletnem mestu ZPIZ-a.

Delna pokojnina

Višina pokojnine Obseg zaposlitve

12,5 %

7 ur dnevno ali od 35 do 39 ur tedensko

25 %

6 ur dnevno ali od 30 do 34 ur tedensko

37,5 %

5 ur dnevno ali od 25 do 29 ur tedensko

50 %

4 ure dnevno ali od 20 do 24 ur tedensko

62,5 %

3 ure dnevno ali od 15 do 19 ur tedensko

75 %

2 ure dnevno ali od 10 do 14 ur tedensko

Predčasna pokojnina

Predčasna pokojnina se odmeri na podlagi pokojninske osnove, na enak način in v enakem obsegu kot starostna pokojnina, ki se zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti za 0,3 % do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev (65 let za ženske in moške).

Zmanjšanje pokojnine ne sme znašati več kot znaša zmanjšanje za 5 let manjkajoče starosti, to je 18 %.

Zmanjšanje pokojnine je trajno.

Letni dodatek (za leto 2021)

Višina pokojnine Višina letnega dodatka

Do 525,00 EUR

445 EUR

Od 525,01 do 630,00 EUR

305 EUR

Od 630,01 do 745,00 EUR

245 EUR

Od 745,01 do 900,00 EUR

195 EUR

Nad 900,01 EUR

135 EUR

Višina letnega dodatka se določi vsako leto posebej in se praviloma izplača skupaj z izplačilom pokojnin za mesec junij. Letni dodatek se lahko izplača v več obrokih ali z zamikom.

Slovarček

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Potrebni obrazci

 • Zahteva za družinsko ali vdovsko pokojnino po zavarovancu ali upokojencu
 • Zahteva za priznanje dodatka k pokojnini
 • Zahteva za priznanje pravice do delne pokojnine
 • Zahteva za izplačilo dela starostne / predčasne pokojnine (20 %)

Vse potrebne obrazce najdete na spletni strani ZPIZ-a.

Poznajte svoje pravice

Spodnje povezave, ki naštevajo vaše pravice, niso strani Evropske komisije in ne predstavljajo stališča Komisije:

Publikacije in spletne strani Komisije:

Kako uveljavljam pravice?

Zahtevo za starostno pokojnino je treba vložiti na območni enoti ZPIZ-a.

Sorodne novice

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej