Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Slovensko - Dávka v nezamestnanosti

Kedy môžem žiadať o dávky?

Na výplatu dávky v nezamestnanosti máte v zásade právo v štáte, v ktorom ste boli naposledy zamestnaný.

V prípade, že sa ako cezhraničný pracovník stanete nezamestnaným, na výplatu dávky v nezamestnanosti je príslušný prioritne štát, v ktorom máte bydlisko. Pre cezhraničných pracovníkov, ktorí vykonávali činnosť ako zamestnanci alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby v inom členskom štáte EÚ, pričom mali miesto bydliska na Slovensku, poskytuje dávky v nezamestnanosti Sociálna poisťovňa. Slovenský cezhraničný pracovník sa okrem toho môže zaujímať aj o svoje práva na úradoch práce členského štátu EÚ, na ktorého území vykonával svoju poslednú zárobkovú činnosť.

V prípade, že ste naposledy pracovali na Slovensku, máte nárok na podporu v nezamestnanosti, ak vaše pravidelné alebo občasné príjmy z práce alebo tvorivej činnosti počas evidencie na miestom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nepresiahnu 199,48 eura (brutto) mesačne a tento pracovnoprávny vzťah nepresiahne 40 dní za kalendárny rok. Registrovať sa je vaše právo, nie povinnosť.

Aké podmienky musím splniť?

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie žiadate osobne podanou písomnou žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo žiadosťou o zaradenie do evidencie pri opakovanej evidencii.

Na miestny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu, je potrebné priniesť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), doklady o ukončení pracovného pomeru (dohodu o rozviazaní pracovného pomeru, výpoveď, zápočtový list), v prípade absolventov škôl je potrebné doniesť doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní.

Vašou povinnosťou je aktívne hľadanie zamestnania, ktoré rôznymi formami osobne preukazujete v termíne a na mieste určenom úradom.

Do troch až ôsmich kalendárnych dní ste povinný písomne oznámiť úradu každú zmenu údajov a tiež byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom.

Ak si chcete hľadať zamestnanie v inom členskom štáte EÚ a súčasne si chcete zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti, úradu musíte oznámiť dátum svojho odchodu do iného členského štátu EÚ.

O čo môžem žiadať a ako si mám uplatniť svoje práva?

Informačné a poradenské služby

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta trvalého pobytu)

Individuálny akčný plán (pre znevýhodnených uchádzačov)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dávka v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa

Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatňujete v miestnej pobočke Sociálnej poisťovne na základe podkladov (oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie) od príslušného miestneho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká, ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistený alebo ste boli prihlásený na dobrovoľné poistenie, a to najmenej dva roky. Napríklad podmienky nároku na dávku môže splniť samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá skončila podnikanie a počas podnikania si platila poistné na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Dávka v nezamestnanosti je poskytovaná podľa počtu odpracovaných dní v mesiaci najdlhšie 6 mesiacov. Jej výška je približne 50 % poslednej mzdy.

Počas poberania dávky ste povinný do ôsmich dní písomne oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu mena a priezviska alebo zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate ako aj vyradenie z evidencie úradu práce.

Ak nerozumiem textu

  • Brutto - celkový hrubý príjem vrátane daní a ostatných odvodov;
  • Cezhraničný pracovník - vykonáva činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba na území jedného členského štátu EÚ a bydlisko má na území iného členského štátu EÚ, do ktorého sa vracia spravidla denne alebo aspoň raz za týždeň.

Potrebná dokumentácia

Poznajte svoje práva

Link s ďalšími informáciami poskytnutými Európskou komisiou:

Koho kontaktovať, ak potrebujete radu o sociálnom zabezpečení?

Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny

Oddelenie služieb zamestnanosti

Špitálska 8, 812 67, Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí arodiny

Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb zamestnanosti

Zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu

Sociálna poisťovňa

Pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu

Zdieľať stránku