Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Slovensko - Dávka v nezamestnanosti

Aké sú vaše práva a povinnosti, keď sa stanete nezamestnaným na Slovensku, prípadne si hľadáte prácu v inom členskom štáte EÚ. Dozviete sa tiež, ako postupovať, ak pochádzate zo Slovenska a stratíte zamestnanie v zahraničí.

Kedy môžem žiadať o dávky?

Na výplatu dávky v nezamestnanosti máte v zásade právo v štáte, v ktorom ste boli naposledy zamestnaný.

V prípade, že sa ako cezhraničný pracovník stanete nezamestnaným, na výplatu dávky v nezamestnanosti je príslušný prioritne štát, v ktorom máte bydlisko. Pre cezhraničných pracovníkov, ktorí vykonávali činnosť ako zamestnanci alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby v inom členskom štáte EÚ, pričom mali miesto bydliska na Slovensku, poskytuje dávky v nezamestnanosti Sociálna poisťovňa. Slovenský cezhraničný pracovník sa okrem toho môže zaujímať aj o svoje práva na úradoch práce členského štátu EÚ, na ktorého území vykonával svoju poslednú zárobkovú činnosť.

V prípade, že ste naposledy pracovali na Slovensku, máte nárok na podporu v nezamestnanosti, ak vaše pravidelné alebo občasné príjmy z práce alebo tvorivej činnosti počas evidencie na miestom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nepresiahnu čiastku životného minima (t. j. 205,07 eura od 1. júla 2018) mesačne a tento pracovnoprávny vzťah nepresiahne 40 dní za kalendárny rok. Registrovať sa je vaše právo, nie povinnosť.

Aké podmienky musím splniť?

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie žiadate osobne podanou písomnou žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo žiadosťou o zaradenie do evidencie pri opakovanej evidencii.

Na miestny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu, je potrebné priniesť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), doklady o ukončení pracovného pomeru (dohodu o rozviazaní pracovného pomeru, výpoveď, zápočtový list), v prípade absolventov škôl je potrebné doniesť doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní.

Vašou povinnosťou je aktívne hľadanie zamestnania, ktoré rôznymi formami osobne preukazujete v termíne a na mieste určenom úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Do troch až ôsmich kalendárnych dní ste povinný oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny každú zmenu údajov a tiež byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak si chcete hľadať zamestnanie v inom členskom štáte EÚ a súčasne si chcete zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte oznámiť dátum svojho odchodu do iného členského štátu EÚ.

O čo môžem žiadať a ako si mám uplatniť svoje práva?

Informačné a poradenské služby

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta trvalého pobytu)

Individuálny akčný plán (pre znevýhodnených uchádzačov)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dávka v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa

Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatňujete v miestnej pobočke Sociálnej poisťovne na základe podkladov (oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie) od príslušného miestneho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká, ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistený alebo ste boli prihlásený na dobrovoľné poistenie, a to najmenej dva roky. Napríklad podmienky nároku na dávku môže splniť samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá skončila podnikanie a počas podnikania si platila poistné na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Dávka v nezamestnanosti je poskytovaná podľa počtu odpracovaných dní v mesiaci najdlhšie 6 mesiacov. Jej výška je približne 50 % poslednej mzdy.

Počas poberania dávky ste povinný do ôsmich dní písomne oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu mena a priezviska alebo zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate ako aj vyradenie z evidencie úradu práce.

Ak nerozumiem textu

  • Brutto - celkový hrubý príjem vrátane daní a ostatných odvodov;
  • Cezhraničný pracovník - vykonáva činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba na území jedného členského štátu EÚ a bydlisko má na území iného členského štátu EÚ, do ktorého sa vracia spravidla denne alebo aspoň raz za týždeň.

Potrebná dokumentácia

Poznajte svoje práva

Link s ďalšími informáciami poskytnutými Európskou komisiou:

Koho kontaktovať, ak potrebujete radu o sociálnom zabezpečení?

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oddelenie služieb zamestnanosti

Špitálska 8, 812 67, Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb zamestnanosti

Zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu

Sociálna poisťovňa
Telefón: +421 800 123 123

Pobočky Sociálnej poisťovne na Slovensku

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku