Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Slovensko - Pozostalostné dávky a príspevky na pohreb

Kedy môžem žiadať o dávky?

O príspevok na pohreb môžete požiadať na miestnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, podľa miesta posledného prechodného pobytu alebo trvalého pobytu zomretého, ak:

 • zabezpečujete pohreb
 • máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenska
 • trvalý alebo prechodný pobyt zomretého bol v čase smrti na území Slovenska

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa ak bol ku dňu smrti poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, mal nárok na predčasný starobný dôchodok alebo ku dňu smrti mal dostatočný počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

O sirotský dôchodok môže nezaopatrené dieťa (zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 15 rokov) požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok má vdovec/vdova po manželovi/manželke, ktorý/á:

 • ku dňu smrti poberal/a starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný starobný dôchodok alebo;
 • ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo;
 • ku dňu smrti splnil/a podmienku počtu rokov dôchodkového poistenia potrebných na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo;
 • zomrel/a na následky pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok a jeho výplatu vzniká dňom smrti manžela/manželky na základe podania žiadosti.

Ak osoba, ktorá zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, mala voči Vám vyživovaciu povinnosť určenú súdom, máte nárok na pozostalostnú úrazovú rentu z úrazového poistenia.

Ak Váš manžel/manželka zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania máte nárok na jednorazové odškodnenie z úrazového poistenia. Na jednorazové odškodnenie má nárok aj Vaše nezaopatrené dieťa.

Náhradu nákladov spojených s pohrebom poškodeného z úrazového poistenia, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania si môžete uplatniť, ak ste uhradili tieto náklady spojené s pohrebom.

Ak bol zosnulý poberateľom starobného dôchodku z II. piliera a dostával doživotnú rentu menej ako 84 mesačných platieb, pozostalí dostanú zostávajúcu sumu.

Aké podmienky musím splniť?

Opríspevok na pohreb žiadate na základe písomne podanej Žiadosti o príspevok na pohreb. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia. K žiadosti je nutné priložiť úmrtný list, ktorý vydá matrika.

Pri spísaní žiadosti osirotský dôchodok (po ukončení povinnej školskej dochádzky) preukážete, že ste nezaopatreným dieťaťom a že sa sústavne pripravujete na povolanie. Predložíte potvrdenie o štúdiu, v ktorom sú údaje o tom, odkedy študujete a predpokladaný dátum skončenia štúdia.

Ak študujete v zahraničí, potvrdenie o štúdiu sa posudzuje na základe rozhodnutia ministerstva školstva - strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní. Ak študujete v Česku na škole, ktorá sa nachádza v zozname uznaných vysokých škôl, ne je potrebné žiadať ministerstvo školstva o uznanie štúdia. Takéto štúdium je možné považovať za rovnocenné štúdiu na vysokej škole na Slovensku.

Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká dňom, keď jeho poberateľ prestáva byť nezaopatreným dieťaťom, t. j. v prípade študenta ukončením štúdia. Nárok na výplatu sirotského dôchodku sa obnoví odo dňa, ktorým dieťa začalo znovu byť nezaopatreným dieťaťom. Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká aj osvojením nezaopatreného dieťaťa. Zrušením osvojenia nárok na výplatu sirotského dôchodku vznikne znova.

Nárok na sirotský dôchodok zaniká vždy dovŕšením 26 rokov.

Sirotský dôchodok sa prestane vyplácať od výplatného termínu dôchodku nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti (napr. dovŕšenie veku 26 rokov, skončenie štúdia) nastali.

Konanie o priznanie vdovského/vdoveckého dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

K žiadosti je potrebné predložiť:

 • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas);
 • sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev,
 • úmrtný list manžela/ky;
 • doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela/zomretej manželky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy - dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené;
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou;
 • rodné listy detí.

Kžiadosti je potrebné priložiť doklady týkajúce sa zomretého manžela/zomretej manželky:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach nezamestnanosti, prípadne kedy poberal podporu v nezamestnanosti;
 • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa - aj zo zamestnania v zahraničí), potvrdzujúci obdobie zamestnania.

Nárok na výplatu vdoveckého/vdovského dôchodku trvá počas roka od smrti manželky/manžela. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak vdovec/vdova spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

 • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomrelej/zomrelom nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomrelej/zomrelého vychovávané;
 • je invalidný/á z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %;
 • vychoval/a aspoň tri deti;
 • dovŕšil/a vek 52 rokov a vychoval/a dve deti;
 • dovŕšil/a dôchodkový vek.

Ak vdovcovi/vdove zanikne nárok na výplatu vdoveckého/vdovského dôchodku, pretože prestane spĺňať podmienku starostlivosti o nezaopatrené dieťa alebo prestane byť invalidný/á z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdoveckého/vdovského dôchodku mu/jej vznikne znovu.

O čo môžem žiadať a ako si mám uplatniť svoje práva?

Informačné a poradenské služby

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta trvalého pobytu

Sociálna poisťovňa (podľa miesta trvalého pobytu)

Pohrebná služba

Príspevok na pohreb

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta trvalého pobytu)

Sirotský, vdovský, vdovecký dôchodok

Sociálna poisťovňa (podľa miesta trvalého pobytu)

Životná poisťovňa pre dôchodok z II. piliera

Pozostalostná – úrazová renta, jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s pohrebom

Sociálna poisťovňa (podľa miesta trvalého pobytu)

Nárok na príspevok na pohreb si uplatňujete na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti.

Nárok na sirotský dôchodok si uplatňuje dieťa, ktoré dosiahlo vek 15 rokov a je spôsobilé na právne úkony, vo vlastnom mene; za sirotu mladšiu ako 15 rokov, resp. za sirotu, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, nárok na sirotský dôchodok uplatňuje zákonný zástupca - vpobočke Sociálnej poisťovne (podľa trvalého pobytu).

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok si uplatníte vpobočke Sociálnej poisťovne (podľa trvalého pobytu).

Ak sa prechodne zdržiavate mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie ste schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenska, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Sirotský, vdovský i vdovecký dôchodok sa vyplácajúvopredv pravidelných mesačných lehotách, buď na účet príjemcu v banke, alebo v hotovosti prostredníctvom pošty.

Výplatný termín určí Sociálna poisťovňa.

Výška vdovského/vdoveckého dôchodku je 60 % určenej sumy, výška sirotského dôchodku je 40 % určenej sumy.

Pri vzniku nárokov na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov po tom istom poistencovi nesmie úhrn sumy týchto dôchodkov presiahnuť 100 % dôchodku zomretého poistenca, na ktorý mal alebo by mohol mať nárok ku dňu smrti.

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu, jednorazové odškodnenie a náhradu nákladov spojených s pohrebom si uplatníte podaním žiadosti v pobočke Sociálnej poisťovne (podľa trvalého pobytu).

Ak nerozumiem textu

 • Dieťa, ktoré bolo v rodine zomrelej/zomrelého vychovávané: vlastné alebo osvojené dieťa manžela/manželky po pozostalom, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva manželovi/manželke po pozostalom alebo zomrelej manželke/zomrelému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov;
 • Výchova dieťaťa: od jeho narodenia až po dosiahnutie plnoletosti (t. j. do dosiahnutia 18 rokov veku prípadne do dňa uzavretia manželstva, ak dieťa uzavrelo manželstvo skôr).

Potrebné doklady

Poznajte svoje práva

Link s ďalšími informáciami poskytnutými Európskou komisiou:

Koho kontaktovať, ak potrebujete poradiť o sociálnom zabezpečení?

Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny

Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Špitálska 8, 812 67, Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí arodiny

Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu

Sociálna poisťovňa

Tel. č. 0800 123 123

Informačno-poradenské centrum ústredia Sociálnej poisťovne

Pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu

Zdieľať stránku