Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Slovensko - Starobný dôchodok

Kedy môžem žiadať o dávky?

V Slovenskej republike je dôchodkový systém tvorený tromi samostatnými systémami - piliermi. Starobný dôchodok môžete poberať zo systému povinného dôchodkového poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dobrovoľného doplnkového dôchodkového sporenia.

Starobný dôchodok sa poskytuje po dosiahnutí dôchodkového veku za účelom zabezpečenia príjmu v starobe.

Od 1. januára 2004 je dôchodkový vek 62 rokov jednotne u mužov aj žien.

Od 1. júla 2015 sa zaviedlo zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný), alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak:

 • získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, ktorým sú aj doby poistenia v cudzine;
 • úhrn dôchodkových príjmov, vrátane dôchodkových príjmov z cudziny je nižší ako suma minimálneho dôchodku a;
 • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napr. pozostalostný).

Od 1. januára 2017 sa zmenil spôsob určovania dôchodkového veku. Dôchodkový vek poistencov narodených po 31. decembri 1954 sa v jednotlivých kalendárnych rokoch predĺži o stanovený počet dní.

Tento počet dní sa každý rok určí v závislosti od priemernej strednej dĺžky života. Dôchodkový vek na rok 2018 je 62 rokov a 139 dní.

Na starobný dôchodok z povinného starobného poistenia (I. pilier) máte nárok, ak ste bol poistený najmenej 15 rokov a dovŕšili ste vyššie uvedený dôchodkový vek.

Na starobný dôchodok zo systému starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) máte nárok, ak ste dovŕšili dôchodkový vek.

Nárok na doplnkový starobný dôchodok vo forme doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového starobného dôchodku na dobu určitú máte po splnení podmienok zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení alebo po splnení podmienok zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (dosiahnutie veku 62 rokov, starobný alebo predčasný starobný dôchodok z povinného dôchodkového poistenia).

Po splnení zákonom stanovených podmienok máte z I. a II. piliera nárok aj na predčasný starobný dôchodok.

 Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. Suma dôchodku sa neprepočítava, rozhodnutie o tejto skutočnosti sa nevydáva.

Aké podmienky musím splniť?

Nárok na starobný dôchodok máte, ak ste najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený a dovŕšili ste dôchodkový vek.

Pri posudzovaní nároku na dôchodok sa berú do úvahy aj obdobia poistenia v inom štáte EÚ, ak poistenec:

 • nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na Slovensku, alebo ak získal aj dobu poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok na Slovensku alebo v inom štáte EÚ. Suma dôchodku sa však vypočíta len z dôb poistenia získaných na Slovensku. Tieto obdobia sa započítajú na základe potvrdenia, resp. tlačiva E205/ P5000.
 • Suma dôchodku sa vypočíta len z období získaných na Slovensku.

Ak získate nárok na starobný dôchodok a pokračujete v zárobkovej činnosti, dôchodkové poistenie z tohto obdobia sa zhodnotí pre výpočet sumy budúceho dôchodku.

Poberateľ starobného dôchodku môže poberať dôchodok a súčasne aj pracovať bez obmedzenia. To však neplatí pre predčasný starobný dôchodok, ktorý sa nevypláca, ak jeho poberateľ začne pracovať. Od 1. júla 2018 môže poberateľ predčasného starobného dôchodku poberať predčasný starobný dôchodok a súčasne pracovať mimo pracovného pomeru.

Nárok na dôchodok dôchodkového zabezpečenia v cudzine vznikne ak odpracujete v zahraničí viac ako jeden rok.

O čo môžem žiadať a ako si mám uplatniť svoje práva?

O priznanie starobného dôchodku máte možnosť požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu. Ak nemáte na Slovensku trvalý pobyt, žiadosť sa podáva v ústredí Sociálnej poisťovne.

K žiadosti o priznanie starobného dôchodku treba priložiť:

 • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas);
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne);
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou;
 • rodné listy detí;
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ak bol jediným zdrojom príjmu;
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných pred 1. 1. 2001;
 • poberali podporu v nezamestnanosti od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003;
 • doklady preukazujúce priebeh zamestnaní (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia);
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. 5. 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení;
 • ak žiadate o poukazovanie dôchodku na svoj účet v banke, požiadate banku o potvrdenie tlačiva „Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke“.

Cieľom starobného dôchodku z II. piliera je zabezpečiť dôchodok v starobe, ako aj dôchodok z I. piliera. Starobný dôchodok z II. piliera sa vypláca len súbežne s dôchodkom z I. piliera. Môžete si vybrať, či chcete doživotný dôchodok z celej nasporenej sumy alebo dočasný dôchodok, ak spĺňate všetky podmienky. O výplatu starobného dôchodku z II. piliera žiadate podaním žiadosti v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Bližšie informácie poskytne Vaša dôchodková správcovská spoločnosť.

Ak nerozumiem textu

 • Štáty, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie: 28 štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko (štáty Európskeho hospodárskeho priestoru)
 • Aktuálna dôchodková hodnota
 • Obdobie dôchodkového poistenia
 • Osobný mzdový bod
 • Osobný vymeriavací základ
 • Priemerný osobný mzdový bod
 • Rozhodujúce obdobie
 • Všeobecný vymeriavací základ

Potrebná dokumentácia

Poznajte svoje práva

Link s ďalšími informáciami poskytnutými Európskou komisiou:

Koho kontaktovať, ak potrebujete radu o sociálnom zabezpečení?

Sociálna poisťovňa

Tel. č. 0800 123 123

Informačno-poradenské centrum ústredia Sociálnej poisťovne

Formulár pre otázky

Pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu

Zdieľať stránku