Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Slovensko - Starobný dôchodok

Dozviete sa, kedy a akým spôsobom sa priznáva starobný dôchodok na Slovensku.

Kedy môžem žiadať o dávky?

V Slovenskej republike je dôchodkový systém tvorený tromi samostatnými systémami - piliermi. Starobný dôchodok môžete poberať zo systému povinného dôchodkového poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dobrovoľného doplnkového dôchodkového sporenia.

Starobný dôchodok sa poskytuje po dosiahnutí dôchodkového veku za účelom zabezpečenia príjmu v starobe.

Od 1. júla 2015 sa zaviedlo zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný), alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak:

 • získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, ktorým sú aj doby poistenia v cudzine;
 • úhrn dôchodkových príjmov, vrátane dôchodkových príjmov z cudziny je nižší ako suma minimálneho dôchodku a;
 • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napr. pozostalostný).

Od 1. januára 2021 sa dôchodkový vek stanovuje v závislosti od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí, pričom maximálny dôchodkový vek pre mužov aj ženy je 64 rokov. Podrobnosti o dôchodkovom veku sú uvedené na stránke Sociálnej poisťovne.

Na starobný dôchodok z povinného starobného poistenia (I. pilier) máte nárok, ak ste boli poistený najmenej 15 rokov a dovŕšili ste dôchodkový vek.

Na starobný dôchodok zo systému starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) máte nárok, ak ste dovŕšili dôchodkový vek.

Nárok na doplnkový starobný dôchodok vo forme doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového starobného dôchodku na dobu určitú máte po splnení podmienok zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení alebo po splnení podmienok zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (dosiahnutie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok z povinného starobného poistenia (I. pilier), poberanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku z povinného starobného poistenia).

Po splnení zákonom stanovených podmienok máte z I. a II. piliera nárok aj na predčasný starobný dôchodok.

Aké podmienky musím splniť?

Nárok na starobný dôchodok máte, ak ste najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený a dovŕšili ste dôchodkový vek.

Pri posudzovaní nároku na dôchodok sa berú do úvahy aj obdobia poistenia v inom štáte EÚ, ak poistenec:

 • nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na Slovensku, alebo ak získal aj dobu poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok na Slovensku alebo v inom štáte EÚ. Suma dôchodku sa však vypočíta len z dôb poistenia získaných na Slovensku. Tieto obdobia sa započítajú na základe potvrdenia, resp. tlačiva E205/ P5000.
 • Suma dôchodku sa vypočíta len z období získaných na Slovensku.

Ak získate nárok na starobný dôchodok a pokračujete v zárobkovej činnosti, dôchodkové poistenie z tohto obdobia sa zhodnotí pre výpočet sumy budúceho dôchodku.

Poberateľ starobného dôchodku môže poberať dôchodok a súčasne aj pracovať bez obmedzenia. To však neplatí pre predčasný starobný dôchodok, ktorý sa nevypláca, ak jeho poberateľ začne pracovať. Avšak od 1. júla 2018 môže poberateľ predčasného starobného dôchodku poberať predčasný starobný dôchodok a súčasne môže pracovať mimo pracovného pomeru, pokiaľ ročný príjem nepresiahne 2 400 eur. Ak je príjem vyšší, vyplácanie predčasného starobného dôchodku sa preruší. Na príjemcov sa nevzťahuje povinné dôchodkové poistenie.

Predčasný starobný dôchodok je po dovŕšení dôchodkového veku starobný dôchodok, ktorý sa môže na žiadosť prijímateľa prepočítať.

Nárok na dôchodok dôchodkového zabezpečenia v cudzine vznikne ak odpracujete v zahraničí viac ako jeden rok.

O čo môžem žiadať a ako si mám uplatniť svoje práva?

O priznanie starobného dôchodku máte možnosť požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu. Ak nemáte na Slovensku trvalý pobyt, žiadosť sa podáva v ústredí Sociálnej poisťovne.

K žiadosti o priznanie starobného dôchodku treba priložiť:

 • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas);
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne);
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou;
 • rodné listy detí, ak je žiadateľ cudzím štátnym príslušníkom alebo k udalosti došlo v cudzine;
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ak bol jediným zdrojom príjmu;
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných pred 1. 1. 2001;
 • poberali podporu v nezamestnanosti od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003;
 • doklady preukazujúce priebeh zamestnaní (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia);
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. 5. 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení;
 • ak žiadate o poukazovanie dôchodku na svoj účet v banke, požiadate banku o potvrdenie tlačiva „Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke“.

Cieľom starobného dôchodku z II. piliera je zabezpečiť dôchodok v starobe, ako aj dôchodok z I. piliera. Starobný dôchodok z II. piliera sa vypláca len súbežne s dôchodkom z I. piliera.

Môžete si vybrať:

 • doživotný dôchodok – vyplácaný dôchodkovou poisťovňou na základe dôchodkovej zmluvy,
 • dočasný dôchodok – vyplácaný mesačne počas 5, 7 alebo 10 rokov dôchodkovou poisťovňou,
 • programový výber – ak je vzniknutá peňažná suma vyššia než referenčná suma poskytovaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

O výplatu starobného dôchodku z II. piliera žiadate podaním žiadosti v Sociálnej poisťovni alebo podaním v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Bližšie informácie poskytne Vaša dôchodková správcovská spoločnosť.

Ak nerozumiem textu

 • Štáty, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie: 27 štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko (štáty Európskeho hospodárskeho priestoru) - pre Spojené kráľovstvo pre pozri nižšie*
 • Aktuálna dôchodková hodnota
 • Obdobie dôchodkového poistenia
 • Osobný mzdový bod
 • Osobný vymeriavací základ
 • Priemerný osobný mzdový bod
 • Rozhodujúce obdobie
 • Všeobecný vymeriavací základ

* Každý prípad je potrebné individuálne posúdiť, aby sa určilo,
či daná osoba spadá do rozsahu pôsobnosti článku 30 dohody
o vystúpení, a teda sa uplatňujú nariadenia o koordinácii EÚ, alebo či spadá do rozsahu situácií popísaných v článku 32 dohody
o vystúpení a / alebo podliehajú vnútroštátnym právnym predpisom a Protokolu o koordinácii sociálneho zabezpečenia pripojenému
k dohode o obchode a spolupráci.

Potrebná dokumentácia

Poznajte svoje práva

Link s ďalšími informáciami poskytnutými Európskou komisiou:

Koho kontaktovať, ak potrebujete radu o sociálnom zabezpečení?

Sociálna poisťovňa

Telefón: +421 800 123 123

Ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne, Informačno-poradenské centrum ústredia Sociálnej poisťovne - Formulár pre otázky

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku