Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Slovensko - Starostlivosť o dieťa

Kedy môžem žiadať o dávky?

Vždy musíte byť oprávnenou osobou (pozri nižšie).

Nárok na výplatu rodičovského príspevku trvá aj vtedy, ak rodič vykonáva zárobkovú činnosť a starostlivosť o dieťa zabezpečí sám, druhým rodičom alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou.

Prídavok na dieťa dostáva jeden z rodičov, ak je občanom EÚ.

Príplatok kprídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Všetky nároky sa dajú žiadať až šesť mesiacov spätne.

Materské je nemocenská príspevková dávka poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa Sociálnou poisťovňou (ostatné spomínané dávky poskytuje miestny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).

Z nemocenského poistenia sa ďalej poskytuje rodičom (resp. budúcim rodičom) nemocenské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka. Nárok na materské má zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské v ochrannej lehote, ak splnia všetky zákonom stanovené podmienky.

Aké podmienky musím splniť?

Nárok na rodičovský príspevok máte, ak sa riadne staráte o dieťa do veku troch rokov a súčasne máte trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku.

Nárok na prídavok na dieťa vám vzniká na každé nezaopatrené dieťa, o ktoré sa staráte, a súčasne máte trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska.

(Po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa ste povinný oznámiť platiteľovi, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. To neplatí, ak ako oprávnená osoba poberáte materský alebo rodičovský príspevok.)

Opríplatok kprídavku na dieťa môže požiadať len rodič, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 • rodič spĺňa podmienky pre nárok na prídavok na dieťa;
 • je poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného, invalidného z dôvodu poklesu zárobkovej činnosti o viac ako 70 %, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo je poberateľom dôchodku v cudzine);
 • je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť;
 • nemá priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré poberá prídavok na dieťa.

Všetky uvedené podmienky v prípade príplatku k prídavku musia spĺňať obe posudzované osoby a zároveň nevykonávať zárobkovú činnosť. Ak je dieťa zverené len jednému z rodičov, splnenie podmienok na príplatok sa u druhého rodiča neskúma.

Nárok na materské je podmienený trvaním nemocenského poistenia aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, ako aj existenciou nemocenského poistenia v čase nástupu na materské alebo plynutím ochrannej lehoty k tomuto dňu. Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba musia mať tiež včas a riadne zaplatené poistné na nemocenské poistenie.

Nárok na materské má aj iný poistenec okrem matky, napr. otec dieťaťa alebo osoba, ktorá sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu, za predpokladu splnenia podmienok.

O čo môžem žiadať a ako si mám uplatniť svoje práva?

Výška rodičovského príspevku v súčasnosti je 214,70 eura. Potrebné je vypísať Žiadosť o rodičovský príspevok a Potvrdenie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne.

Prídavok na dieťa je 23,68 eura. Potrebné je vyplniť Žiadosť o prídavok na dieťa.

žiadosti o prídavok na dieťa je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa, potvrdenie základnej, strednej alebo vysokej školy, ak ju dieťa navštevuje, a predložiť občiansky preukaz žiadateľa. V prípade, že sa zdržiavate s dieťaťom v štáte, ktorý nie je členom EÚ, k žiadosti priložíte aj potvrdenie, že ste povinne verejne zdravotne poistený na Slovensku.

Výška príplatku kprídavku na dieťa je 11,10 eura.

Výška materského je od prvého dňa 75% denného vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období, ktoré je spravidla kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikne nárok na materské.

Všetky tieto nároky okrem materského si uplatníte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa vášho miesta trvalého pobytu (cudzinci podľa miesta prechodného pobytu na Slovensku).

Ak nerozumiem textu

Nezaopatrené dieťa - dieťa od narodenia až do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do 25 rokov veku, ak študuje dennou formou na strednej alebo na vysokej škole.

Oprávnená osoba

 1. v prípade uplatnenia nároku na rodičovský príspevok je ňou rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.
 2. v prípade uplatnenia nároku na prídavok na dieťa je ňou:
  • rodič nezaopatreného dieťaťa (podľa vzájomnej dohody rodičov);
  • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu;
  • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu;
  • plnoleté nezaopatrené dieťa (za určitých podmienok);
  • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Rozhodujúce obdobie - ide spravidla o kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikne nárok na materské.

Potrebné doklady

Poznajte svoje práva

Link s ďalšími informáciami poskytnutými Európskou komisiou:

Koho kontaktovať, ak potrebujete radu o dávkach pre rodiča?

Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny

Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí arodiny

Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu

Sociálna poisťovňa

Kontakty a informácie

Informačné centrum

Zdieľať stránku