Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

România - Ajutorul social

Acest capitol oferă informații despre beneficiile oferite familiilor și persoanelor singure care au venituri mai mici decât venitul minim garantat.

Beneficiul descris este: Ajutorul social.

În ce situații pot să cer beneficii?

Ajutorul social se acordă persoanelor singure sau familiilor cu reședința legală în România dacă venitul net lunar al persoanei singure sau al familiei este mai mic decât venitul minim garantat.

Beneficiază de ajutor social și persoanele fără domiciliu sau reședință și fără locuință aflate în situație de nevoie, pe baza declarației pe propria răspundere că nu au mai solicitat ajutorul social de la alte primării.

Persoanele fără locuință beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială din cadrul comunei/orașului/sectorului în care locuiesc.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc?

Pentru a primi ajutorul social, atât familiile, cât și persoanele singure cu vârsta de peste 18 ani al căror venit net lunar este mai mic decât venitul minim garantat nu trebuie să dețină bunuri sau proprietăți precum:

 • clădiri sau alte spații locative în afara locuinței proprii;
 • terenuri din jurul locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 metri pătrați (mp) în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală;
 • autoturism(autoturisme) și/sau motocicletă(motociclete) cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora;
 • mai mult de un autoturism/o motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • vehicule: autoutilitare, autocamioane de orice tip, cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.
 • utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;
 • depozite bancare cu valoare de peste 3.000 RON, exceptând dobânda;
 • suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 EUR pentru persoana singură, respectiv 2.500 EUR pentru o familie;
 • altele, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, și care sunt enumerate în anexa 4 a Hotărârii Guvernului nr. 50 din 19 ianuarie 2011.

Titularul ajutorului social are obligația să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri și numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Pentru a primi ajutorul social, unul sau mai mulți membrii ai familiei beneficiare care sunt majori, apți de muncă și care nu urmează o formă de învățământ la cursuri de zi, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local. În cazul în care una dintre aceste persoane își pierde temporar sau definitiv capacitatea de muncă, obligația de a presta munca de interes local poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului.

La ce beneficii am dreptul și cum le pot obține?

Suma acordată ca ajutor social unei persoane singure sau unei familii reprezintă diferența dintre nivelul lunar al venitului minim garantat și venitul net lunar al persoanei singure sau al familiei.

Nivelul lunar al venitului minim garantat depinde de numărul persoanelor dintr-o familie și de valoarea indicatorului social de referință (ISR), care este de 500 RON la 1 ianuarie 2022.

Nivelul lunar al venitului minim garantat este calculat astfel:

Numărul de persoane

Venitul minim garantat raportat la ISR

Suma în lei

1 persoană

0,283 ISR

149 RON

2 persoane

0,510 ISR

269 RON

3 persoane

0,714 ISR

376 RON

4 persoane

0,884 ISR

465 RON

5 persoane

1,054 ISR

554 RON

Pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane care face parte dintr-o familie, venitul minim garantat lunar crește cu 0,073 ISR (38,36 RON).

Valoarea minimă a ajutorului social este de 10 RON pe lună.

La stabilirea venitului net lunar al persoanei singure sau al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care persoana, respectiv membrii familiei le-au realizat în luna dinaintea depunerii cererii. Aceste venituri le includ și pe cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, ca de exemplu pensiile, indemnizațiile de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.

Nu se iau în considerație alocația pentru susținerea familiei, alocația de stat pentru copii, bugetul personal complementar, stimulentele educaționale pentru încurajarea participării la educația preșcolară a copiilor provenind din familii defavorizate, bursele de studiu, bursele vocaționale, sumele acordate copiilor cu nevoi educaționale speciale, stimulente pentru învățare și sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, sume ocazionale acordate din bugetul statului sau bugetele locale cu titlu de compensare sau sprijin financiar extraordinar pentru situații excepționale, precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de lucrătorii zilieri.

Persoanele care sunt apte de muncă, dar nu au venituri din salarii sau din alte activități sunt luate în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pe baza căruia se calculează venitul net lunar al familiei numai dacă dovedesc că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenție.

Refuzul unei oferte de loc de muncă sau refuzul de a lua parte la un curs de formare profesională în vederea ocupării unui loc de muncă, la cursuri de calificare/reprofesionalizare oferite de agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă determină încetarea dreptului la ajutor social. În acest caz, familia sau persoana respectivă poate solicita din nou ajutorul după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutor social.

Începând din septembrie 2021, beneficiarii își pot păstra eligibilitatea pentru ajutorul social pe o perioadă de șase luni de la începutul încadrării în muncă dacă raporturile de muncă durează o perioadă de cel puțin 24 de luni.

Pentru a obține ajutor social, persoana singură sau reprezentantul familiei trebuie să depună un dosar format dintr-o cerere, o declarație pe propria răspundere și actele care dovedesc componența familiei și veniturile membrilor acesteia, dacă este cazul. Dosarul se depune la primarul localității/sectorului unde locuiește persoana singură sau familia.

Primarul dispune efectuarea unei anchete sociale în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii și apoi emite o dispoziție de acordare sau de respingere a ajutorului social în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea anchetei sociale.

În cazul în care se emite dispoziția de acordare, ajutorul social se plătește începând cu luna următoare depunerii cererii prin mandat poștal, în cont curent personal sau în cont de card, în funcție de preferința beneficiarului.

După stabilirea acestui drept, primarii dispun efectuarea de anchete sociale o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

Din suma cuvenită ca ajutor social nu se rețin impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate, dar se reține prima de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, a alunecărilor de teren sau a inundațiilor.

Beneficiarul unic al ajutorului social, precum și membrii familiei acestuia care beneficiază de ajutor social sunt persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, dar scutite de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate.

Explicații ale termenilor folosiți

 • Indicator social de referință (ISR): unitatea exprimată în lei pe baza căreia se calculează diferite beneficii sociale în România, printre care și ajutorul social.

Formulare de care s-ar putea să aveți nevoie

Cunoașteți-vă drepturile!

Linkurile de mai jos oferă mai multe informații despre drepturile și obligațiile dumneavoastră. Aceste site-uri nu aparțin Comisiei Europene și nu reprezintă poziția Comisiei Europene asupra subiectului tratat:

Publicații și site-uri ale Comisiei Europene:

Ce instituții trebuie să contactez?

Trebuie contactată primăria satului/orașului în care locuiți. Locuitorii din București trebuie să contacteze primăria sectorului în care locuiesc.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina