Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Polska - Świadczenia pomocy społecznej

W tym rozdziale opisujemy świadczenia pomocy społecznej w Polsce. Są to świadczenia pieniężne i rzeczowe, które pomagają przetrwać trudne sytuacje życiowe, np. rodzinne i finansowe.

W jakiej sytuacji mam prawo do świadczenia?

Głównym celem pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w godnych warunkach.

Świadczenia pomocy społecznej są nieskładkowe, a więc, aby z nich korzystać, nie musisz mieć historii odprowadzania składek na jakiekolwiek ubezpieczenie. Przysługują one osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza pewnego ustalonego progu.

Pomoc społeczna obejmuje świadczenia pieniężne i świadczenia rzeczowe (niepieniężne). Są wśród nich zasiłki, pomoc rodzinom dotkniętym skutkami takich zjawisk, jak np. przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezdomność, śmierć rodziców czy pomoc w razie sytuacji losowych lub klęsk żywiołowych.

Jakie warunki muszę spełnić?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza progu tzw. kryterium dochodowego. Ze świadczeń mogą korzystać obywatele Polski, Unii Europejskiej i inni cudzoziemcy, których miejscem zamieszkania jest Polska.

Próg kryterium dochodowego oznacza, że dochód netto osoby ubiegającej się o świadczenia nie może być wyższy niż:

na osobę samotną

701 PLN miesięcznie

na każdą osobę w rodzinie

528 PLN miesięcznie

Obliczając dochód, bierze się pod uwagę sumę dochodów netto rodziny z ostatniego miesiąca. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki te znajdują się w każdej gminie).

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób wnioskujących o pomoc społeczną. Przeprowadza go pracownik socjalny w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Od każdej decyzji pracownika socjalnego mamy prawo się odwołać.

Do czego mam prawo i jak się o nie ubiegać?

Pomoc społeczna obejmuje świadczenia pieniężne i świadczenia rzeczowe.

Podstawowe świadczenia pieniężne pomocy społecznej są następujące:

 • zasiłek stały stanowiący uzupełnienie dochodów osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Takim osobom mogą także przysługiwać świadczenia opieki długoterminowej;
 • zasiłek okresowy dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych, niż ustawowy próg oraz o zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie ich potrzeb życiowych. Jeśli zła sytuacja finansowa wynika z utraty pracy, osoba może mieć prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy są jednorazowymi świadczeniami przyznawanymi osobom i rodzinom w celu umożliwienia im zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych (np. zakup leków, opału);
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki;
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Mama 4 Plus.

Kwoty zasiłków:

maksymalna wysokość zasiłku stałego

701 PLN miesięcznie

minimalna wysokość zasiłku stałego

30 PLN miesięcznie

minimalna wysokość zasiłku okresowego

20 PLN miesięcznie

rodzicielskie świadczenie uzupełniające

równe emeryturze minimalnej (1 100 PLN na 1 marca 2019)

W przypadku rodziców uprawnionych do emerytury poniżej emerytury minimalnej, świadczenie to uzupełnia świadczenie emerytalne tak, by osiągnięty został poziom emerytury minimalnej .

Z pomocy społecznej można również uzyskać świadczenia rzeczowe (niepieniężne), takie jak:

 • bilety kredytowane;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • praca socjalna;
 • w nagłych przypadkach schronienie, posiłek i niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze;
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające udzielane jest:

 • matce, która urodziła lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
 • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dzieci bądź długotrwałego zaprzestania ich wychowania przez matkę

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może zostać przyznane na wniosek osoby zainteresowanej pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • matka lub ojciec osignęli wymagany wiek, tj. odpowiednio 60 i 65 lat;
 • osoba zainteresowana urodziła lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
 • rodzic nie ma dostatecznego źródła dochodu, by zapewnić sobie niezbędne utrzymanie (w tym nie posiada prawa do świadczenia emerytalnego równego co najmniej emeryturze minimalnej w Polsce);
 • osoba zainteresowana mieszka w Polsce i od 16 roku życia miała ośrodek swoich interesów osobistych lub ekonomicznych w Polsce przez co najmniej 10 lat.
 • .

Dokumenty do wypełnienia

Aby ubiegać się o świadczenia pomocy społecznej, należy złożyć wniosek w odpowiednim ośrodku pomocy społecznej. Tutaj znajdziesz wykaz przykładowych wniosków na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie.

Poznaj swoje prawa

Linki poniżej przedstawiają Twoje prawa, nie są to strony Komisji Europejskiej, ani nie reprezentują jej poglądów:

Strony i publikacje Komisji Europejskiej:

Z kim się kontaktować?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej (w związku z zasiłkami)

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Tel. +48 226611277

Faks +48 226611276

Internet: www.gov.pl/rodzina
Email: info@mrpips.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ubezpieczeń Społecznych (w związku z uzupełniającym świadczeniem rodzicielskim)
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Tel.: +48 226611738 / 226288597 / 226216772
Fax: +48 226611736
Internet: www.gov.pl/rodzina
E-mail: info@mrpips.gov.pl

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w związku z uzupełniającym świadczeniem rodzicielskim)
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Internet: www.zus.pl

Infolinia ZUS
Infolinia działa w dni robocze od 7:00 do 18:00. Zautomatyzowany system informacji jest dostępny 24/7.

numer do połączeń z telefonów komórkowych oraz telefonów stacjonarnych i numerów zagranicznych: +48 225601600

Skype: zus_centrum_obslugi_tel

Adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl Wyszukiwarka oddziałów ZUS według miejsca lub gminy i kodu pocztowego   

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę