Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nederland - Ingezetenschap

Hier kunt u lezen over ingezetenschap in Nederland.

Ben ik een ingezetene?

Om onder de werking van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel te vallen en dus verzekerd te zijn voor de volksverzekeringen dient u rechtmatig in Nederland te werken of wonen.

Rechtmatig wil zeggen dat u Nederlander bent of dat u voldoet aan de voorwaarden voor rechtmatig verblijf van de Vreemdelingenwet. De Vreemdelingenwet regelt heel precies in welke gevallen u als vreemdeling in Nederland mag verblijven.

Persoonlijke band van duurzame aard

U wordt geacht in Nederland te wonen als tussen u en Nederland een persoonlijke band van duurzame aard bestaat. Of er sprake is van zo’n band hangt onder meer af van:

  • de duur en de continuïteit van het verblijf in Nederland
  • de aard en de specifieke kenmerken van de uitgeoefende werkzaamheden, vooral de plaats waar deze meestal worden uitgeoefend
  • het stabiele karakter van de werkzaamheden of de duur van een arbeidsovereenkomst
  • de gezinssituatie en de familiebanden
  • het bezoek van een Nederlandse school door de kinderen
  • het volgen van een cursus om de Nederlandse taal te leren, van een inburgeringscursus of een beroepsopleiding
  • de uitoefening van vrijwilligerswerk en andere activiteiten
  • in het geval van studenten, de bron van hun inkomsten
  • de huisvestingssituatie en hoe permanent deze is
  • de lidstaat waar de betrokkene woont voor de belasting
Toets op rechtmatig wonen

Factoren als woon- en werkomgeving, gezin, financiën en inschrijving in het bevolkingsregister worden tegen elkaar afgewogen om tot een eindoordeel te komen; er wordt niet beslist op basis van één factor, maar op het onderlinge verband tussen de verschillende factoren.

De wil van een betrokkene om in Nederland te wonen kan van belang zijn. De intentie dient echter te worden beoordeeld aan de hand van het gedrag en dient te blijken uit de feiten en omstandigheden.

De toets op het rechtmatig wonen wordt op individueel niveau getest. Gezinsleden die niet rechtmatig in Nederland wonen, hebben geen recht op uitkering, ook al heeft de partner/ouder die wel rechtmatig in Nederland verblijft dat wel.

Waar heb ik recht op en hoe kan ik een aanvraag indienen?

De algemene regel is dat iedereen die in Nederland woont, verzekerd is voor deze volksverzekeringen. Ook kunnen ingezetenen in Nederland aanspraak maken op bijstand op grond van de Participatiewet en jonggehandicapten een uitkering op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvooorziening jonggehandicapten (Wajong).

Meer informatie

Publicatie en website van de Europese Commissie:

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen