Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nederland - Naar het buitenland verhuizen

Hier kunt u lezen over de samentelling van de verzekerde periode in Nederland en andere EU-lidstaten waar u gewoond en/of gewerkt heeft.

In welke situatie ben ik verzekerd?

U bent EU-burger of inwoner van Noorwegen, Liechtenstein, IJsland of Zwitserland en komt in Nederland wonen en werken.

Doordat eerdere perioden van verzekering, werken of wonen in andere lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland of Zwitserland samengeteld kunnen worden, verliest u de opgebouwde rechten in één van deze landen niet als u naar één van deze landen verhuist.

Zo kunnen ook de in Nederland door werk of wonen opgebouwde perioden van verzekering bij een verhuizing naar een ander EER-land of Zwitserland worden meegenomen.

Waar heb ik recht op?

Als u in Nederland komt wonen en werken (als werknemer), dan bent u vanaf de eerste werkdag onderworpen aan de Nederlandse sociale verzekeringswetten. Dit betekent dat u vanaf de eerste dag van rechtswege verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen. U hoeft dus niet eerst een bepaalde periode in Nederland gewerkt of gewoond te hebben voordat u verzekerd bent.

De werknemersverzekeringen bestaan uit de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De volksverzekeringen bestaan uit de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Op basis van de Zorgverzekeringswet (ZVW) bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Samentellen van verzekerde perioden

Het samentellen van eerdere perioden van verzekering in andere lidstaten kan een rol spelen als u een WW-, WIA- of WGA-uitkering (WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) heeft en aan de volgende referteperioden moet voldoen:

  • voor het recht op de WW-uitkering van 3 maanden: u heeft minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd
  • voor het recht op verlenging van de WW-uitkering en de duur van de verlenging: u heeft een salaris ontvangen voor minstens 208 uren werk gedurende minstens 4 van de laatste 5 jaar vóór het jaar dat u werkloos werd
  • voor het recht op loongerelateerde WIA/WGA -uitkering van 3 maanden voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten; u heeft minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd
  • voor de duur van de verlenging WIA/WGA-uitkering: u heeft een salaris ontvangen voor minstens 208 uren werk gedurende minstens 4 van de laatste 5 jaar vóór het jaar dat u werkloos werd

Wanneer u in Nederland niet voldoende heeft gewerkt kan het zijn dat door het samentellen van de perioden die u in een andere lidstaat heeft opgebouwd, u toch aan de eisen voldoet om in aanmerking te komen voor de WW of WIA-uitkering. Het beginsel van samentelling kan alleen worden toegepast voor het openen van een aanspraak op een uitkering en niet voor de berekening van de hoogte ervan.

Als u in Nederland woont of werkt, speelt het samentellen van eerdere perioden van verzekering in andere lidstaten geen rol bij de vaststelling van het recht op een AOW-uitkering, omdat u minstens een jaar in Nederland verzekerd moet zijn geweest voordat u aanspraak op een AOW-uitkering kan maken. Dit geldt echter niet in sommige gevallen voor een Anw- of AKW-uitkering

Het samentellen van eerdere perioden van verzekering in andere lidstaten kan wel een rol spelen bij de WIA en de ANW, als een werknemer in Nederland heeft gewerkt en daarna weer teruggaat naar eigen of een ander EU-land.

Als de werknemer bijvoorbeeld overlijdt, dan hebben zijn nabestaanden in principe recht op een nabestaandenuitkering uit alle lidstaten waar de overleden werknemer verzekerd is geweest, dus ook uit Nederland.

Sommige langdurende uitkeringen, zoals het AOW pensioen of de Anw uitkeringen worden volgens een ander principe berekend, dat ervoor zorgt dat elke staat waar u verzekerd bent geweest een gedeelte van de uitkering betaalt evenredig aan de duur van de verzekering in dat land (zogenaamde "pro-rata" berekening).

De uitkeringen van de verschillende lidstaten worden dan vermenigvuldigd met een (pro-rata) breuk waarbij de vervulde tijdvakken van verzekering in alle lidstaten een rol spelen. Hetzelfde pro-rata systeem is van toepassing bij langlopende arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

Publicatie en website van de Europese Commissie:

Met wie moet ik contact opnemen?

Als u een vraagt heeft met betrekking tot uw EU-rechten, vraag dan hulp aan de EU.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen