Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nederland - Werkloosheid

Hier kunt u lezen over uitkeringen in Nederland als u werkloos wordt.

In welke situatie heb ik recht op een uitkering?

Als u werkloos wordt in Nederland kunt u recht hebben op een werkloosheidsuitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW).

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Voor een WW-uitkering gelden onder meer de volgende voorwaarden:

 • u bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is het geval als u werkzaam bent als werknemer en de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) nog niet hebt bereikt
 • u heeft minstens 5 werkuren per week verloren (en het bijbehorende salaris) (in het geval van werknemers die een dienstbetrekking hebben van maximaal 10 uur per week de helft van het aantal werkuren)
 • u bent voor werk op de Nederlandse arbeidsmarkt beschikbaar
 • u dient te voorkomen dat u werkloos wordt of blijft door onder andere voldoende te solliciteren naar passende arbeid
 • u heeft minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (als u in deze periode ook in een andere lidstaat heeft gewerkt, wordt voor de beoordeling van het recht op werkloosheidsuitkering rekening gehouden met deze periode van werken in de andere lidstaat alsof u deze in Nederland heeft vervuld)
 • u bent niet door eigen schuld werkloos geworden

U heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering als u:

 • een uitkering vanwege ziekte of invaliditeit ontvangt
 • de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt
 • buiten Nederland woont
 • niet rechtmatig in Nederland verblijft
 • in de gevangenis zit

Waar heb ik recht op en hoe kan ik daar aanspraak op maken?

U ontvangt 75% van uw laatste salaris per dag (tot een maximum van 214,28 EUR) gedurende de eerste 2 maanden en daarna 70% van het laatstverdiende loon.

Voor elk jaar dat u gewerkt heeft, krijgt u recht op één maand WW-uitkering voor de eerste 10 jaar. Vanaf het elfde jaar geeft elk gewerkt jaar u recht op een halve maand WW-uitkering (maximaal 24 maanden). Ontving u een salaris voor minstens 208 uren werk gedurende ten minste 4 van de laatste 5 jaar vóór het jaar dat u werkloos werd? Dan heeft u recht op een verlenging van de uitkering.

Om aanspraak te kunnen maken op een werkloosheidsuitkering dient u binnen een week nadat u werkloos wordt een aanvraag in te dienen bij UWV en u te registreren bij UWV als werkzoekende.

Als uw uitkering lager dan het sociaal minimum is, komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag op basis van de Toeslagenwet.

Als u niet aan de voorwaarden voldoet om een WW-uitkering te krijgen, maakt u onder bepaalde omstandigheden aanspraak op een bijstandsuitkering. Het bedrag is afhankelijk van de financiële omstandigheden van u en uw familie/ eventuele partner.

Verklarende woordenlijst

 • WW-uitkering: Werkloosheidsuitkering volgens de Werkloosheidswet (WW), die onvrijwillig werkloze werknemers met voldoende arbeidsverleden en beschikbaar voor arbeid, een tijdelijke uitkering biedt.
 • Bijstandsuitkering: garandeert een minimum inkomen voor iedereen die legaal in Nederland woont en onvoldoende middelen heeft om zich te onderhouden.
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV): is een Nederlandse uitvoeringsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid).
 • Toeslagenwet: Een Nederlandse wet die wordt uitgevoerd door UWV. De wet vult het inkomen aan tot het sociaal minimum van personen die een uitkering ontvangen.

Meer informatie

Op onderstaande websites vindt u informatie over uw rechten. Het gaat niet om websites van de Europese Commissie en bijgevolg vertegenwoordigen ze niet het standpunt van de Europese Commissie:

Publicatie en website van de Europese Commissie:

Met wie moet ik contact opnemen?

U kunt een uitkering aanvragen via:

 • werk.nl
 • Telefonische informatie: +31 88 8989294 (lokaal tarief – kosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder) of +31 0900-9294 (0,04 EUR per minuut).

Als u een vraag heeft met betrekking tot uw EU-rechten, vraag dan hulp aan de EU.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen