Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nederland - Ouderdomspensioen

Hier kunt u lezen over ouderdomspensioen in Nederland.

In welke situatie heb ik recht op vergoedingen?

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: de Algemene Ouderdomswet (AOW), aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende individuele pensioenverzekeringen.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Als u in Nederland woont of werkt, bent u verzekerd onder de Algemene Ouderdomswet (AOW). Iedereen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, heeft recht op een AOW-uitkering. Dit wordt de eerste pensioenpijler genoemd. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen.

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt langzaam verhoogd. In 2020 en 2021 blijft de AOW-gerechtigde pensioenleeftijd 66 jaar en 4 maanden, in wordt hij met 3 maanden verhoogd en in 2024 zal hij 67 jaar bedragen. U kan uw AOW-gerechtigde pensioenleeftijd op de volgende webpagina nakijken (vast of een schatting, afhankelijk van uw geboortejaar) https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd.

Kijk hier voor meer informatie over de AOW.

Als u in het buitenland woont, kunt u onder bepaalde omstandigheden vrijwillig een verzekering afsluiten voor de AOW. U dient dat binnen een jaar vanaf het moment dat u in het buitenland woont aan te vragen. Als u in het buitenland heeft gewoond en in Nederland gaat wonen of werken, kunt u er onder strikte voorwaarden voor kiezen om vrijwillig extra AOW-jaren in te kopen. Als u dit niet doet, krijgt u geen AOW voor de jaren dat u niet in Nederland woonde of werkte.

Aanvullend pensioen

Als u in Nederland werkt, kunt u ook verzekerd zijn voor een aanvullend pensioen. Zo’n 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling (de zogenoemde tweede pensioenpijler). Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering.

Het pensioenfonds van uw werkgever weet hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd. Werknemers ontvangen elk jaar een zogenoemd uniform pensioenoverzicht. U kunt ook uw online pensioenoverzicht raadplegen op: https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/.

Individuele verzekeringen

Individuele verzekeringen zijn bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Via deze derde, zogenoemde pensioenpijler spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om een hiaat in het aanvullende pensioenverzekeringsregister aan te vullen of eerder met pensioen te gaan.

Zelfstandigen

Zelfstandigen moeten zelf voor hun aanvullende pensioen zorgen. Zij kunnen dit doen met individuele verzekeringen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Zie: In welke situatie heb ik recht op vergoedingen?

Waar heb ik recht op en hoe kan ik daar aanspraak op maken?

U bouwt voor elk jaar dat u in Nederland woont of werkt 2% van een volledig AOW op. Na 50 jaar verzekerd geweest te zijn, heeft u recht op een volledige AOW. Heeft u in het buitenland gewoond en was u niet verzekerd voor AOW tijdens deze periode, dan bouwt u geen AOW op voor deze periode. Om recht te hebben op AOW moet u voor minstens één jaar voor AOW verzekerd zijn geweest.

Als u in Nederland woont, krijgt u een paar maanden voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt een aanvraagformulier thuisgestuurd dat u naar de Sociale Verzekeringsbank moet sturen. Woont u in een ander EU land, dan kunt u AOW aanvragen bij de pensioeninstantie in het land waar u woont of in het land waar u het laatst verzekerd was.

AOW wordt maandelijks betaald. Het bedrag wordt 2 keer per jaar aangepast aan de loonstijgingen. Het vakantiegeld wordt in mei betaald.

U kunt de huidige AOW-bedragen online raadplegen.

AIO-aanvulling

Als u in Nederland woont en geen volledig AOW-pensioen ontvangt, en ook weinig andere inkomsten en middelen naast uw AOW-pensioen heeft, heeft u mogelijk recht op een aanvulling op uw AOW-pensioen (Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen of AI- supplement), Deze toeslag wordt betaald in het kader van de Participatiewet. Voor meer informatie, zie: https://www.svb.nl/nl/aio

Verklarende woordenlijst

  • Algemene Ouderdomswet (AOW). Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd onder AOW en heeft recht op een pensioen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • AOW-gerechtigde leeftijd: De AOW-gerechtigde leeftijd wordt langzaam verhoogd. In 2020 en 2021 blijft de AOW-gerechtigde pensioenleeftijd 66 jaar en 4 maanden, in wordt hij met 3 maanden verhoogd en in 2024 zal hij 67 jaar bedragen. Voor personen die na 30 september 1957 geboren zijn, wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB): Uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland.
  • Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO): Aanvulling op uw AOW-pensioen uit de bijstandswet (WWB).

Meer informatie

Op de websites hieronder wordt beschreven wat uw rechten zijn. Dit zijn geen websites van de Europese Commissie en geven niet de standpunten van de Europese Commissie weer:

Publicatie en website van de Europese Commissie:

Met wie moet ik contact opnemen?

AOW: Als u in Nederland woont, stuurt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een paar maanden voordat u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, u een AOW-aanvraagformulier toe. Als u in een ander EU-land woont, kunt u een aanvraag voor AOW van de autoriteiten in het land waar u woont of in het land waar u het laatst verzekerd was.

Aanvullende pensioenen en pensioenverzekeringen: vraag uw werkgever om meer informatie. Als zelfstandige kunt u zelf een pensioensverzekering afsluiten.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen