Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nederland - Arbeidsongevallen en beroepsziekten

In Nederland zijn geen aparte regelingen in geval van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De regels voor loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gelden bij alle gevallen van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

In welke situatie heb ik recht op vergoedingen?

In Nederland zijn geen aparte regelingen in geval van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De regels voor loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gelden bij alle gevallen van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Als u ziek wordt en in loondienst bent, dient uw werkgever minstens 70% van het loon door te betalen. Als u als uitzendkracht werkt of een werkloosheidsuitkering ontvangt, valt u onder de Ziektewet en krijgt u een uitkering van UWV.

Werkt u als zelfstandige, dan kunt een verzekering afsluiten voor het geval u ziek wordt.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk over Arbeidsongeschiktheid.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Wanneer u ziek wordt, dient u zich zo snel mogelijk (uiterlijk op de tweede dag van uw ziekte) ziek te melden bij uw werkgever.

Werkgevers kunnen controlevoorschriften hanteren waaraan de zieke werknemer zich dient te houden.

Waar heb ik recht op en hoe kan ik daar aanspraak op maken?

Als u ziek bent, ontvangt u minstens 70% van uw inkomen van uw werkgever of van UWV. Dit bedrag krijgt u gedurende de eerste 2 jaar van uw ziekte. Als sprake is van een contract voor bepaalde tijd, loopt de loondoorbetaling tijdens ziekte nooit langer door dan de duur van het contract.

Als u een uitkering ontvangt van UWV, wordt uw uitkering gebaseerd op het laatst verdiende loon, met een maximum van 219,28 EUR per dag.

Wanneer 70% van uw dagelijks inkomen minder is dan het sociaal minimum, dan kunt u in aanmerking komen voor een toeslag op basis van de Toeslagenwet.

Verklarende woordenlijst

  • Ziektewet: Een Nederlandse wet die uitgevoerd wordt door UWV om ervoor te zorgen dat zieke werknemers, van wie de werkgever niet verplicht is het loon bij ziekte door te betalen (bijvoorbeeld omdat zij geen werkgever meer hebben), recht hebben op een uitkering.
  • Toeslagenwet: Een Nederlandse wet die wordt uitgevoerd door UWV. De toeslag op grond van deze wet vult het inkomen van personen die een uitkering ontvangen in bepaalde situaties aan tot het sociaal minimum.
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV): een Nederlandse uitvoeringsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid).

Meer informatie

Op onderstaande websites vindt u informatie over uw rechten. Het gaat niet om websites van de Europese Commissie en bijgevolg vertegenwoordigen ze niet het standpunt van de Europese Commissie:

Publicatie en website van de Europese Commissie:

Met wie moet ik contact opnemen?

Wanneer u ziek wordt, dient u zich zo snel mogelijk ziek te melden bij uw werkgever.

UWV beslist of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate. U vraagt de uitkering na 2 jaar aan bij UWV. Als eerder duidelijk wordt dat u niet meer kunt werken, kunt u de uitkering vroeger aanvragen.

Als u op zoek bent naar advies of hulp bij uw EU-rechten, vraag dan hulp aan de EU.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen