Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nederland - Ouderschap

Hier kunt u lezen over vergoedingen voor ouderschap in Nederland. Deze vergoedingen omvatten:

 • Kraamhulp
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • Geboorteverlof
 • De regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ)
 • Ouderschapsverlof

In welke situatie heb ik recht op toelagen?

Kraamhulp: U krijgt een kind, woont of werkt legaal in Nederland en bent verzekerd onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Zwangerschaps- en bevallingsverlof: U bent werknemer.

Geboorteverlof: U bent werknemer en echtgenoot of echtgenote, geregistreerd of niet-geregistreerd partner van de moeder of de juridische vader.

De regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ): U bent een vrouw die werkt als zelfstandige.

Ouderschapsverlof: U bent werknemer en ouder van een kind jonger dan 8 jaar of u zorgt structureel voor een kind jonger dan 8 jaar.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U krijgt een kind, woont of werkt legaal in Nederland en bent verzekerd onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voor meer informatie, zie hierboven “In welke situatie heb ik recht op toelagen?”

Waar heb ik recht op en hoe kan ik daar aanspraak op maken?

Verloskundige zorg

Verloskundige zorg (kraamhulp) valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. De zorg geldt vanaf het begin van de zwangerschap tot en met 6 weken na de bevalling.

Via de website van de Vereniging van Verloskundigen (KNOV) kunt u een verloskundige in uw buurt zoeken.

Controles door een gynaecoloog in het ziekenhuis worden vergoed voor vrouwen van 36 jaar of ouder en vrouwen met een medische aandoening.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

U heeft recht op zwangerschapsverlof vanaf 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum (10 tot 8 weken bij meerlingen). Dit verlof duurt tot en met de dag van de bevalling.

U heeft recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling.

Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof moeten samen minstens 16 weken zijn (20 weken bij twee- of meerlingen). U kunt het verlof niet in delen opsplitsen. Het verlof wordt niet verlengd als u bevalt van een meerling.

Bij adoptie of pleegzorg hebben beide ouders recht op 4 weken betaald verlof.

U moet uiterlijk 3 weken voordat u met zwangerschapsverlof wilt gaan een Zwangerschapsverklaring aan uw werkgever geven.

Uitkering bij zwangerschap en bevalling

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) betaalt u 100 procent van uw loon door gedurende de het verlof. Er geldt een maximum dagelijks belastbaar salaris van 223,40 EUR.

Als u ziek wordt als gevolg van uw zwangerschap voordat uw verlof begint, dan krijgt u een ziekte-uitkering die even hoog is als uw salaris. Als u na uw verlof niet kunt werken vanwege uw zwangerschap of bevalling, krijgt u hetzelfde salaris tot 104 weken doorbetaald.

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof.

Als u als zelfstandige werkt, dan kunt via UWV een uitkering op basis van de Regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ) krijgen. Hoeveel u krijgt, is afhankelijk van uw inkomen in het jaar voorafgaand aan de uitkering en kan het minimumloon niet overstijgen.

Geboorteverlof
Vaders of partners (ook partners van hetzelfde geslacht) hebben het recht op 1 week geboorteverlof dat wordt betaald door de werkgever en 5 weken waarin zij een uitkering ontvangen van 70% van hun loon (maximumdagloon: 156,38 EUR (=70% van het maximumdagloon). Werknemers die in deeltijd werken hebben recht op één werkweek geboorteverlof.

Bevalling en kraamzorg

Uw zorgverzekering dekt de verloskundige kosten en de vergoeding van postnatale zorgkosten. Als u thuis met hulp van een vroedvrouw bevalt of omwille van medische redenen in het ziekenhuis bevalt, betaalt de basisverzekering alle kosten.

Wilt u in het ziekenhuis bevallen zonder dat dat medisch geadviseerd werd, dan betaalt u de kosten gedeeltelijk zelf. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een ziekenhuisbevalling.

Als u gebruik wil maken van kraamzorg, dient u uiterlijk 5 maanden voor de geboorte contact op te nemen met een kraamzorginstelling. Kraamzorg duurt maximaal 10 dagen.

Kraamzorg valt onder het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt wel een verplichte eigen bijdrage van 4,10 EUR per uur. Vraag uw zorgverzekeraar of u zelf een kraamzorginstelling kunt kiezen.

U heeft recht op zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz)als u in Nederland werkt of woont. Hier vallen regelmatige controles van het kind op een consultatiebureau onder en kosten in het geval van langdurige ziekte of invaliditeit. Het verlofstelsel wordt geregeld door de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Neem voor meer informatie over de vergoedingen van verloskundige zorg, kraamzorg en postnatale zorg contact op met uw zorgverzekeraar.

Ouderschapsverlof

In Nederland bestaat er onbetaald ouderschapsverlof voor ouders/hoofdverzorgers in loondienst van kinderen tot acht jaar. Voor elk kind kan elke ouder die recht heeft op ouderschapsverlof onbetaald verlof van maximaal 26 keer het aantal werkuren per week opnemen. Het verlof kan parttime of fulltime worden opgenomen.

Verklarende woordenlijst

 • Zorgverzekeringswet (Zvw): Wet die een zorgverzekering verplicht stelt voor iedereen die in Nederland woont of werkt.
 • Wet langdurige zorgverzekering (Wlz): Wet die een verzekering voor algemene langdurige zorg voorziet in geval van individueel onverzekerbare gezondheidsrisico's voor mensen die wonen of werken in Nederland en ernstige, langdurige zorgbehoeften hebben, in een instelling of thuis verblijven (kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige handicap, chronische ziekte of handicap die de hele dag intensieve zorg of begeleiding nodig hebben).
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV): Een Nederlandse uitvoeringsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid).
 • Zwangerschapsuitkering (of WAZO, Wet Arbeid en Zorg): Wet waarin de regelingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, vaderschapsverlof en ouderschapsverlof zijn vastgesteld
 • Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ): Uitkering van 16 weken voor zelfstandigen maximaal gelijk aan het minimumloon.
 • Zwangerschapsverklaring: Als u zwanger bent, moet u een zwangerschapsverklaring van de arts aan uw werkgever bezorgen. De verklaring bevat o.a. de uitgerekende datum.
 • Kraamzorg/ kraamhulp: De zorg voor moeder en kind tijdens en na de bevalling. Kraamzorg wordt gegeven door een kraamverzorgster.
 • Consultatiebureau: Een instelling waar men terecht kan voor preventieve gezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Formulieren

U kunt zelf een Zwangerschapsverklaring invullen of een verklaring van uw arts of verloskundige gebruiken bij de aanvraag van een zwangerschapsuitkering.

Meer informatie

Op de websites hieronder wordt beschreven wat uw rechten zijn (dit zijn geen websites van de Europese Commissie en geven niet de standpunten van de EC weer):

Publicatie en website van de Europese Commissie:

Met wie moet ik contact opnemen?

 • Met een verloskundige of gynaecoloog en eventueel uw huisarts.
 • Met uw werkgever, of als u als zelfstandige werkt met UWV, om de betaling van uw zwangerschapsuitkering of geboorteverlof te regelen.
 • Met een kraaminstelling om kraamhulp te regelen voor na de geboorte.
 • Als u een vraag heeft met betrekking tot uw EU-rechten, vraag dan hulp aan de EU.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen