Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Lietuva - Nedarbo draudimo išmoka

Šiame skyriuje pateikiama aktuali informacija apie nedarbo draudimo išmoką, jos skyrimo tvarką ir tinkamumo ją gauti reikalavimus.

Ar tai taikoma man?

Nedarbo draudimas yra privalomas visiems darbuotojams. Išmokos yra susietos su pajamomis, gautomis prieš tampant bedarbiu ir su Vyriausybės patvirtintomis minimaliu mėnesiniu darbo užmokesčiu.

Kad gautumėte nedarbo išmoką, per paskutinius 30 mėnesių iki registravimosi užimtumo tarnyboje turite būti bent 12 mėnesių buvę drausti.

Jei už jus buvo mokamos draudimo įmokos, bet nebuvo mokama reikiamam draudimo stažui įgyti (pvz., buvote darbdavių atleisti be jokios kaltės arba baigėte privalomą karinę tarnybą), jums gali būti padaryta išimtis. Jei už jus įmokos nebuvo mokamos, bus laukiama 7 kalendorines dienas arba laikotarpį, per kurį buvęs darbdavys sumokėjo trūkstamas įmokas. Jei tapote bedarbiu dėl savo kaltės, laukimo laikotarpis trunka 3 mėnesius.

Nedarbo draudimo išmoka jums nebebus mokama nuo tada, kai susirasite darbą ar tapsite savarankiškai dirbančiu asmeniu.

Kokias sąlygas turiu atitikti?

Turite nedarbo draudimą, jeigu:

 • dirbate pagal darbo arba autorinę sutartį, įskaitant postus, į kuriuos buvote išrinkti, arba esate politikas ar valstybės pareigūnas ir gaunate darbo užmokestį pagal specialius įstatymus;
 • tarnaujate Nacionalinės gynybos sistemos profesinėje karo tarnyboje, esate karys savanoris, tarnaujate kitoje aktyvioje tarnyboje arba esate atsargos karys, iškviestas treniruotis, mokytis arba atlikti tarnybines užduotis;
 • tarnaujate Lietuvos kariuomenėje, pradinėje privalomojoje karo tarnyboje arba kitoje tarnyboje;
 • nedirbate, nes prižiūrite 1–3 metų vaiką ;
 • esate vienas iš neįgaliojo tėvų (arba įtėvių) arba neįgaliojo globėjas (slaugytojas), kuris juo nuolat rūpinasi namuose;
 • esate komandiruoto valstybės tarnautojo arba profesinės karo tarnybos tarnautojo sutuoktinis ir kartu gyvenate užsienyje;
 • esate vidaus tarnybos pareigūnas;
 • esate individualios įmonės savininkas, mažos partnerystės narys arba partnerystės narys ir gaunate pajamų.

Norint gauti nedarbo draudimo išmoką, reikia įvykdyti žemiau išvardintas sąlygas:

 • būti bedarbiu;
 • būti darbingo amžiaus;
 • nesimokyti dieniniame mokymo įstaigų skyriuje;
 • pateikti įrodymus apie reikalingą minimalų draudimo laikotarpį;
 • užsiregistruoti užimtumo tarnyboje;
 • aktyviai ieškoti darbo, būti pasirengusiam priimti siūlomas darbo vietas ir aktyviai dalyvauti vykdomose darbo rinkos politikos priemonėse (žr. žargono žodynėlį toliau);
 • negauti ligos ar motinystės (tėvystės) pašalpų ar kitų socialinio draudimo išmokų.

Nedarbo draudimo išmokos negausite, jeigu:

 • studijuojate pagal bendrojo ugdymo programą arba formalią profesinio mokymo programą;
 • pasiekėte įstatymuose numatytą senatvės pensijos amžių arba esate pripažintas nedarbingu;
 • be pateisinamos priežasties atsisakėte tinkamo darbo pasiūlymo;
 • be pateisinamos priežasties neatvykote į susitikimą užimtumo tarnyboje priimti pasiūlymo dirbti arba dalyvauti jums sudarytame užimtumo plane;
 • nustojote dalyvauti mokymo paramos priemonėse arba remiamose įdarbinimo priemonėse be pateisinamos priežasties;
 • užimtumo tarnyba iš institucijų, kurios vykdo kontrolę ir siekia užkirsti kelią neteisėtam darbui, nedeklaruojamam darbui ir nedeklaruojamam savarankiškam darbui, nuolat gauna informaciją, kad gaunate neteisėtų pajamų;
 • baigėsi jūsų leidimas gyventi Lietuvoje kaip bedarbiui;
 • jums nustatytos nuobaudos arba sankcijos teismo sprendimu, įsakymu arba nutarimu;
 • emigravote iš Lietuvos;
 • užpildėte prašymą atšaukti registraciją užimtumo tarnyboje.

Sankcijų išvengsite, jei nurodysite pagrįstas pirmiau išvardytų atvejų priežastis (liga, nelaimingas atsitikimas, vieno iš tėvų, vaiko ar sutuoktinio mirtis ir pan.).

Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė – 9 mėnesiai.

Jei jums iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai, išmokos mokėjimo trukmei artėjant prie pabaigos išmokos mokėjimą galėsite pratęsti 2 mėnesiams, jeigu negaunate išankstinės senatvės pensijos.

Jei jau turite 30 metų draudimo stažą ir per ateinančius 5 metus jums bus paskirta senatvės pensija, galite kreiptis dėl išankstinės pensijos skyrimo.

Kokios mano teisės ir kaip jomis pasinaudoti?

Nedarbo draudimo išmoka apskaičiuojama kaip pastovios ir kintamos dalių suma. Pastovi dalis yra lygi 23,27 proc. minimalaus atlyginimo ir dabar yra 129,15 eurų.

Kintama išmokos dalis yra 38,79 proc. vidutinių bedarbio mėnesinių draudžiamųjų pajamų už pirmuosius 3 mėnesius; 31,03 proc. už kitus 3 mėnesius ir 23,27 proc. už vėlesnius 3 mėnesius. Vidutinės mėnesinės bedarbio draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos už 30 mėnesius iki registracijos užimtumo tarnyboje.

Bedarbio išmoka negali būti mažesnė nei 30 proc. minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio ir negali viršyti 23,27 proc. vidutinio nacionalinio darbo užmokesčio.

Užimtumo tarnyboje arba SoDroje reikia pateikti prašymą dėl išmokos skyrimo.

Žargono žodynėlis

 • Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės apima paramą mokymuisi (profesinį mokymą, įdarbinimo pagal pameistrio įdarbinimo sutartis, tęstinį mokymą), paramą teritoriniam judrumui, remiamąjį įdarbinimą (įdarbinimą subsidijuojant, paramą darbo įgudžiams gauti), paramą darbo vietoms steigti (darbo vietų steigimą subsidijuojant/adaptuojant, vietinių darbingumo iniciatyvos projektų įgyvendinimą, savarankiškų darbuotojų rėmimą).
 • Užimtumo tarnyba - pagrindinė institucija, vykdanti įdarbinimo, perkvalifikavimo ir aktyvią darbo rinkos politikos priemonių politiką.
 • SoDra - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagrindinė socialinę apsaugą organizuojanti įstaiga.
 • Minimalus reikalaujamas draudimo laikotarpis - laikotarpis, per kurį reikia mokėti draudimo įmokas, siekiant gauti nedarbo draudimo išmoką 12 mėnesių per praėjusius 30 mėnesių iki registravimosi užimtumo tarnyboje, tačiau taikomos pirmiau nurodytos išimtys.

Reikalingi dokumentai

Galima užsiregistruoti, atvykus į SoDros teritorinį skyrių ar užimtumo tarnybą arba internetu.

Žinok savo teises

Šios nuorodos padės sužinoti, kokias turite teises. Tai nėra Europos Komisijos tinklalapiai, todėl juose pateikta informacija nebūtinai atspindi Komisijos požiūrį:

Europos Komisijos leidinys ir tinklalapiai:

Kontaktai pasiteirauti

Lietuvos darbo birža: +370 70055166.

Teritorinės darbo biržos 

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį