Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Latvija - Bezdarbnieka pabalsts

Šajā nodaļā atradīsiet informāciju par bezdarbnieka pabalstu Latvijā, sociālās apdrošināšanas iemaksām, kā arī pabalsta apmēra aprēķinu un izmaksas periodu.

Kādā gadījumā varu pieprasīt pabalstu?

Ja esat zaudējis darbu, jums ir tiesības pieprasīt bezdarbnieka pabalstu. Pabalsts tiek piešķirts, ja esat nostrādājis vismaz gadu un par jums veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas vismaz 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu laikā.

Bezdarbnieka pabalstu varat arī pieprasīt, ja esat atguvis darba spējas pēc invaliditātes vai arī esat kopis bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam. Šajos gadījumos pabalsts tiek piešķirts arī tad, ja sociālās apdrošināšanas iemaksas nav veiktas vai veiktas mazāk kā 12 mēnešus.

Kādi ir noteikumi un prasības?

Bezdarbnieka pabalstu varat saņemt, ja jums ir piešķirts bezdarbnieka statuss Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), kā arī esat bijis sociāli apdrošināts ne mazāk par gadu un par jums veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas vismaz 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu laikā.

Ja esat atguvis darba spējas pēc invaliditātes, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu, jums jāiegūst bezdarbnieka statuss mēneša laikā pēc darba spēju atgūšanas. Ja kopjat bērnu invalīdu, jums jāiegūst bezdarbnieka statuss mēneša laikā pēc tam, kad bērns sasniedzis 18 gadu vecumu.

Ja darba attiecības beidzāt pēc paša vēlmes vai sakarā ar pārkāpumu, tad bezdarbnieka pabalstu piešķirs un izmaksās ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas.

Bezdarbniekam ir jāsadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru un jāizpilda uzdevumi, kas uzskaitīti individuālajā plānā.

Kas man pienākas un kā to varu pieprasīt?

Bezdarbnieka pabalsta apmērs

Bezdarbnieka pabalsts tiek piešķirts uz deviņiem mēnešiem.

Pabalsta apjoms ir atkarīgs no jūsu apdrošināšanas (darba) stāža un darba algas, no kuras veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Vidējo iemaksu algu aprēķina no jūsu algas par 12 mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas.

Darba stāžs gados (ieskaitot)

Pabalsts

 no 1 līdz 9 gadiem

 50 % no vidējās iemaksu algas

 no 10 līdz 19 gadiem

 55 % no vidējās iemaksu algas

 no 20 līdz 29 gadiem

 60 % no vidējās iemaksu algas

 30 gadi un vairāk

 65 % no vidējās iemaksu algas

Bezdarbnieka pabalsts tiek pakāpeniski samazināts ik pēc trim mēnešiem.

Periods

Izmaksas apmērs

Pirmie 3 mēneši

100 % no piešķirtā pabalsta

Nākamie 3 mēneši

75 % no piešķirtā pabalsta

Pēdējie 3 mēneši

50 % no piešķirtā pabalsta

Ja pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas esat kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam, bijis invalīds, kas atguvis darbaspējas, vai kopis bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam, jums piešķirtais pabalsts ir 60 % no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, kāds ir spēkā dienā, kad pieprasīts bezdarbnieka pabalsts, divkārša apmēra. Pašlaik tie ir 76,84 EUR mēnesī par pirmajiem trim mēnešiem (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 64,03 EUR x 2 x 60 % = 76,84 EUR), 57,63 EUR par nākamajiem trim mēnešiem (75 % no pabalsta summas) un 38,42 EUR par beidzamajiem trim mēnešiem.

Pieteikšanās pabalstam

Bezdarbnieka pabalstam var pieteikties:

  • aizpildot pieteikuma veidlapu jebkurā filiālē klātienē;
  • nosūtot aizpildītu veidlapu pa pastu VSAA;
  • nosūtot aizpildītu un ar e-parakstu parakstītu veidlapu VSAA pa e-pastu;
  • līdz ar bezdarbnieka statusa pieprasīšanu, aizpildot veidlapu jebkurā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē klātienē, ja nav nepieciešams iesniegt darba stāžu apliecinošos dokumentus;
  • E-iesniegums.

Ja esat strādājis līdz 1995. gada 31. decembrim, papildus VSAA jāiesniedz darba stāžu apliecinošie dokumenti.

Portālā Latvija.lv pieejama informācija e-pakalpojumu veidā par jūsu sociālās apdrošināšanas iemaksām un jums piešķirto pabalstu, pensiju un atlīdzību apmēru, kurai varat piekļūt, ja lietojat internetbanku vai e-parakstu.

Terminu skaidrojums

Sociālās apdrošināšanas iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pabalstus; bezdarbnieka, maternitātes, paternitātes, slimības un vecāku pabalstu, invaliditātes, vecuma, apgādnieka zaudējuma pensiju, atlīdzību par nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus.

Apdrošināšanas periods - darba stāžs un tam pielīdzinātie periodi līdz 1990. gada 31. decembrim, kā arī periodi no 1991. gada 1. janvāra, kuros par personu veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Tiesības uz bezdarbnieka statusu ir personai, kura nestrādā, meklē darbu, ir darbspējīga, sasniegusi 15 gadu vecumu, nav sasniegusi pensijas vecumu vai nesaņem vecuma pensiju, neiegūst pamatizglītību vai vidējo izglītību klātienē, neveic komercdarbību, nav pilnā valsts aprūpē. Bezdarbnieka statuss dod tiesības piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta pasākumos.

Veidlapas un e-pakalpojumi

Zini savas tiesības

Zemāk publicēta informācija par jūsu tiesībām bezdarba gadījumā - tās nav Eiropas Komisijas interneta vietnes un neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

Latvijas tiesību akti, kas regulē bezdarbnieka pabalsta saņemšanu:

Eiropas Komisijas publikācija un interneta vietne:

Ar ko man sazināties?

Nodarbinātības valsts aģentūra

Pārvalde: K. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV - 1010.
Tālr.: 67021706, fakss: 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv, twitter.com/NVA_gov_lv

Filiāles Rīgā un ārpus tās.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Fakss: 67011814, e-pasts: vsaa@vsaa.lv,

e-pasts konsultācijām: konsultacijas@vsaa.lv, twitter.com/VSAA_LV

Filiāles Rīgā un ārpus tās.

Labklājības ministrija

Skolas iela 28, Rīga, LV-1331.

Tālr.: 67021600, fakss: 67276445, e-pasts: lm@lm.gov.lv, twitter.com/Lab_min

Ja rodas problēmas ar tiesībām Eiropas Savienībā, sazinieties ar ES palīdzības dienestu.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: