Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Latvija - Apbedīšanas pabalstii

Kādā gadījumā varu pieprasīt pabalstu?

Ģimenes locekļa nāves gadījumā jūs varat pieprasīt apbedīšanas pabalstu vai vienreizēju pabalstu mirušā laulātajam.

Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts sociāli apdrošinātai personai, ja mirušais bijis tās apgādībā. Tāpat pabalsts tiek piešķirts ģimenes locekļiem vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušais bijis sociāli apdrošināta persona, vecuma pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu, bezdarbnieka pabalsta vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.

Ja jūs un jūsu laulātais esat pensionāri, jums ir tiesības saņemt pabalstu laulātā nāves gadījumā.

Iepriekšminētie pabalsti tiek izmaksāti vienu reizi.

Kādi ir noteikumi un prasības?

Apbedīšanas pabalstu piešķir:

  • sociāli apdrošinātai personai, ja mirušais ir bijis tās apgādībā (bērns vai cita darbnespējīga persona);
  • ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušais bijis bezdarbnieka pabalsta, vecuma pensijas, atlīdzības par darbaspēju zaudējumu, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
  • sociāli apdrošinātas personas ģimenes loceklim, vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

Apbedīšanas pabalstu izmaksā arī tad, ja sociāli apdrošināta persona vai tās ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc sociālo apdrošināšanas iemaksu perioda beigām.

Pabalstu mirušā laulātajam piešķir, ja nāves dienā gan laulātais, gan mirušais bijuši vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai izdienas pensijas saņēmēji.

Kas man pienākas un kā to varu pieprasīt?

Pabalstu apmērs

Apbedīšanas pabalstus, kā arī pabalstu mirušā laulātajam, kas saistīti ar to pašu faktu, izmaksā vienu reizi.

Apbedīšanas pabalsta apmērs:

  • apdrošinātās personas nāves gadījumā - mirušā divkāršas vidējās iemaksu algas apmērā;
  • pensionāra vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā - divu pensiju vai atlīdzību apmērā;
  • apgādībā bijušā ģimenes locekļa vai bezdarbnieka nāves gadījumā - trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (vispārējā gadījumā - 192,09 EUR, invalīdiem kopš bērnības - 320,16 EUR);
  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā (vispārējā gadījumā – 128,06 EUR, invalīdiem kopš bērnības - 213,44 EUR).

Ja apdrošinātā persona bija arī pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu.

Pabalstu mirušā laulātajam izmaksā mirušā divu pensiju apmērā.

Pieteikšanās pabalstiem

Pabalstiem apbedīšanai var pieteikties:

Portālā Latvija.lv pieejama informācija e-pakalpojumu veidā par jūsu sociālās apdrošināšanas iemaksām un jums piešķirto pabalstu, pensiju un atlīdzību apmēru, kurai varat piekļūt, ja lietojat internetbanku vai e-parakstu.

Terminu skaidrojums

Apgādnieks ir persona, kurai ir pienākums rūpēties par apgādājamo: savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem.

Apgādājamais ir darba nespējīga persona, kuru pilnīgi vai daļēji uztur apgādnieks.

Apdrošināšanas iemaksu alga ir ienākumi, no kuriem veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus - bezdarbnieka, maternitātes, paternitātes, slimības un vecāku pabalstu, invaliditātes, vecuma, apgādnieka zaudējuma pensiju, atlīdzību par nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, kā arī veselības aprūpi.

Veidlapas un e-pakalpojumi

Zini savas tiesības

Zemāk publicētās informācija par jūsu tiesībām uz pabalstiem apbedīšanai - tās nav Eiropas Komisijas interneta vietnes un neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

  • Sociālā drošība Eiropas Savienībā - informācija par sociālās apdrošināšanas periodiem, ja esat strādājis/dzīvojis citā ES valstī, kā arī pensijām un pabalstiem, kurus varat turpināt saņemt, pārceļoties uz citu valsti.

Latvijas tiesību akti, kas regulē apbedīšanas pabalstu piešķiršanu:

Eiropas Komisijas publikācija un interneta vietne:

Ar ko man sazināties?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Fakss: 67011814, e-pasts: vsaa@vsaa.lv,

e-pasts konsultācijām: konsultacijas@vsaa.lv, twitter.com/VSAA_LV

Filiāles Rīgā un ārpus tās.

Labklājības ministrija

Skolas iela 28, Rīga, LV-1331.

Tālr.: 67021600, fakss: 67276445, e-pasts: lm@lm.gov.lv, twitter.com/Lab_min

Ja rodas problēmas ar tiesībām Eiropas Savienībā, sazinieties ar ES palīdzības dienestu.

Ieteikt šo lapu: