Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Magyarország - Hozzátartozói nyugellátások

Ez a fejezet a következő ellátásokkal foglalkozik:

 • Özvegyi nyugdíj
 • Árvaellátás
 • Szülői nyugdíj

Milyen esetben vehető igénybe?

A biztosított személy túlélő hozzátartozói jogosultak hozzátartozói nyugellátásra, feltéve, hogy az elhunyt az előírt biztosítási időszakkal rendelkezett vagy öregségi nyugdíjban részesült halála előtt. Az, aki hozzátartozója halálát - a bíróság jogerős ítélete szerint - szándékosan okozta, az adott nyugellátásra nem jogosult. A hozzátartozói nyugellátást a biztosított személy özvegyének, árva gyermekeinek vagy szüleinek folyósítják. A hozzátartozók részére baleseti hozzátartozói nyugellátás jár, ha a halál oka munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés.

Milyen feltételeknek kell megfelelni?

Özvegyi nyugdíj

Özvegyi nyugdíjra az a személy jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg vagy akinek házastársa

 • 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el és
  • az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy
  • összesen legalább 2 év szolgálati időt szerzett,
 • a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el és legalább 4 év szolgálati időt szerzett,
 • a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el és legalább 6 év szolgálati időt szerzett,
 • a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el és legalább 8 év szolgálati időt szerzett,
 • a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el és legalább 10 év szolgálati időt szerzett,
 • a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el és legalább 15 év szolgálati időt szerzett.

Özvegyi nyugdíjra az is jogosult, akinek házastársa a fent hivatkozott szolgálati időt nem szerezte meg, de valamely alacsonyabb életkorhoz előírt szolgálati időt az ott meghatározott életkor betöltéséig megszerezte, feltéve, hogy ezt követően szolgálati idejében a haláláig harminc napnál hosszabb megszakítás nincs.

Ideiglenes és állandó özvegyi nyugdíj:

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj 1 évig folyósítható vagy legfeljebb 3 évig akkor, ha az özvegy fogyatékos vagy tartósan beteg árva gyermekről gondoskodik.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj állandó özvegyi nyugdíjnként folyósítható tovább, amennyiben a házastárs:

 • a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
 • megváltozott munkaképességű személynek minősül, vagy
 • az elhunyt személytől legalább két (árvaellátásra jogosult) kiskorú gyermeke van.

Annak az özvegynek, akinek házastársa 2010. november 3-a és 2011. január 31-e között visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe (1. pillér), jogában áll választania az özvegyi nyugdíj és az özvegyi járadék elnevezésű ellátás között. Az özvegyi járadék mértékének alapját a felhalmzott összeg képezi.

Árvaellátás

Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a korábbi házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők gyermekét is - akit házasságban vagy életközösségben egy háztartásban közösen neveltek. Az örökbe fogadott gyermeknek vér szerinti szülője jogán árvaellátás nem jár, kivéve, ha a gyermeket a vér szerinti szülő házastársa fogadta örökbe.

Árvaellátás jár a testvérnek, az unokának, a dédunokának és az ükunokának, ha őt az elhunyt saját háztartásában eltartotta, és a gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.

Szülői nyugdíj

Az eltartott szülő nyugdíja bármely olyan személynek folyósítható, akinek gyermeke öregségi vagy rokkantsági nyugdíjasként halt meg vagy e nyugdíjakra jogosult volt, feltéve, hogy a szülő gyermekének halálakor rokkant (megváltozott munkaképességű) vagy időskorú (65. életévét betöltötte) volt, és a szülőt gyermeke a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta.

Mire jogosult Ön és hogyan nyújthat be kérelmet?

Özvegyi nyugdíj

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától legalább egy évig jár (illetve három évig, amennyiben az özvegy saját háztartásában árva gyermekről gondoskodik).

A határidő leteltével állandó özvegyi nyugdíjat folyósítanak, amennyiben a személy elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt; vagy megváltozott munkaképességűnek tekinthető; vagy legalább két árváról gondoskodik (vagy egy fogyatékos vagy tartósan beteg árváról), akik/aki az elhunyt gyermeke/i és akiket/akit saját háztartásában tart el. Az állandó özvegyi nyugdíj akkor is jár, ha az erre jogosító fenti feltételek valamelyike a házastárs elhalálozástól számított tíz éven belül következik be, ha a házastárs halála 1993. február 28-a után bekövetkezett be.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj 60%-a annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette vagy megillette volna. Az állandó özvegyi nyugdíj szintén az elhunytat megillető öregségi nyugdíj 60%-a a saját jogú nyugellátásban nem részesülő özvegy esetén, egyéb esetben pedig 30%.

Amennyiben egynél több kedvezményezett van, az özvegyi nyugdíj egyenlő mértékben oszlik meg közöttük. A törvény nem határoz meg nyugdíjminimumot.

Árvaellátás

Az árvaellátás a gyermek 16. életévének betöltése napjáig vagy a nappali tagozatos tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik (illetve rendkívüli körülmények esetén huszonhetedik) életév betöltéséig jár. Amennyiben a gyermek az ellátásra való jogosultság ideje alatt megrokkant, a jogosultság - életkorától függetlenül - fennmarad a rokkantság időtartamáig.

Jogosult az ellátásra az a gyermek, akinek valamelyik szülője az özvegyi nyugdíjhoz előírt szolgálati időt halála előtt megszerezte vagy öregségi nyugdíjasként halt meg.

Az árvaellátás az elhunyt személyt megillető nyugdíjnak 30%-a, valamint 60%-a, amennyiben mindkét szülő elhunyt vagy az életben lévő szülő rokkant. Az ellátás minimum összege 24.250 Ft. Ha a gyermek mindkét szülője után jogosult az árvaellátásra, azt az árvaellátást kell folyósítani, amelynek összege számára előnyösebb.

Szülői nyugdíj

A szülői nyugdíjat azonos módon és azonos feltételek mellett számítják ki, mint az özvegyi nyugdíjat. Amennyiben egynél több kedvezményezett van, a szülői nyugdíj egyenlő mértékben oszlik meg közöttük. A törvény nem határoz meg nyugdíjminimumot.

Az esetlegesen kitöltendő nyomtatványok

A hozzátartozói nyugdíjellátások iránti igényt formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A kérelmek letölthetők a Magyar Államkincstár honlapjáról, illetve bármely nyugdíjbiztosítási szervnél megtalálhatóak.

Nemzetközi ügyekben kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatalánál kell benyújtania.

Ismerje meg jogait!

Európai Bizottsági kiadvány és weboldal:

Kivel kell felvennie a kapcsolatot?

Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. Kerületi Hivatal
Budapest
Fiumei út 19/A
1081 MAGYARORSZÁG

postai cím: 1916 Budapest

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása