Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Magyarország - Öregségi ellátások

Milyen esetben vehető igénybe?

A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer által nyújtott ellátások a következők: öregségi nyugdíj (kizárólag a nyugdíjkorhatár betöltése után), a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők számára biztosított ellátás és a hozzátartozói nyugellátás.

A törvényes öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő és nyugdíjbiztosítási járulékot az előírt számú évig fizető személyek jogosultak öregségi nyugdíjra.

Ön jogosult lehet öregségi nyugdíj igénybevételére, abban az esetben is, ha munkaviszonnyal rendelkezik, a törvényben meghatározott jövedelemkorlátig. A munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjasok kötelesek jövedelmük után nyugdíjjárulékot fizetni, ezáltal a járulékfizetésalapján nyugdíjuk a havi nyugdíjjárulék-alap összegének 0,5%-ával nő.

Milyen feltételeknek kell megfelelni?

Öregségi nyugdíj

A törvényes öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő és nyugdíjbiztosítási járulékot az előírt számú évig fizető személyek jogosultak öregségi nyugdíjra. A nyugdíjkorhatár 2010 óta fokozatosan emelkedik (minden születési korosztálynak újabb fél évvel), 2022-re elérve a 65. életév szerinti korhatárt az 1957-ben vagy azt követően született személyek esetében. A korhatár emelése elsőként az 1952-ben született személyeket érinti.

Korai nyugdíjba vonulási lehetőségek

Az úgynevezett öregségi nyugdíj nők számára 40 év jogosultsági idővel - életkoruktól függetlenül - azokat a nőket illeti meg, akik legalább 40 éves jogosultsági idővel rendelkeznek és nem állnak munkaviszonyban. A jogosultság idő a keresőtevékenység vagy a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély (2015. december 31-ig), a gyermekgondozást segítő ellátás (2016. január 1-jétől), a gyermeknevelési támogatás vagy a gyermekneveléssel összefüggő ápolási díj bármely időtartamára vonatkozik. Legalább 32 év keresőtevékenység szükséges a fent említett gyermekneveléssel összefüggő ellátások mellett; vagy 30 év keresőtevékenység az ápolási díj tekintetében. A jogosultsági időt egy évvel csökkentik minden felnevelt gyermek után az öt vagy annál több gyermeket saját háztartásában nevelő nők esetében; a jogosultsági idő összesen legfeljebb azonban hét évvel csökkenhető.

2012. január 1-jétől a korábbi korhatár előtti igénybe vehető nyugellátások - „az öregségi nyugdíj nők számára 40 év jogosultsági idővel” kivételével - jelenleg a „korhatár előtti ellátásokhoz” tartoznak. A következő személyek jogosultak a korhatár előtti ellátásokra:

  • azon személyek, akik 2011. december 31-ig teljesítik az előrehozott öregségi nyugdíj vagy a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj életkorra és szolgálati időre vonatkozó feltételeit;
  • az 1953. évben született nők, akik 59. életévüket betöltötték és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szereztek;
  • azon személyek, akik veszélyes munkakörülmények okán korkedvezményes öregségi nyugdíjra jogosultak a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig; e jogosutlság megszerzéséree 2014. december 31-éig volt lehetőség, akik e dátum előtt szerezték meg jogosultságukat, azoknak a juttatást továbbra is folyósítják, amíg el nem érik a nyugdíjkorhatárt;
  • azon személyek, akik bányásznyugdíjra jogosultak 2011. december 31-e előtt;
  • azon személyek, akik művészeti tevékenységet folytató személyeket megillető öregségi nyugdíjra jogosultak 2011. december 31-ig;
  • azon személyek, akik munkaviszonya 2012. január 1-jéig megszűnt és - bizonyos feltételek mellett - azon a napon valamely korhatár előtti ellátásra jogosultak;
  • azon személyek, akik a fegyveres erőknél eltöltött éveik után szolgálati nyugdíjra jogosultak 2011. december 31.előtt.

A veszélyes munkakörülményekre figyelemmel korkedvezményes öregségi nyugdíjra jogosultak korhatár előtti ellátást igényelhetnek az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzően a veszélyes munkakörülmények miatt 2012. december 31-ig megszerzett korkedvezményes évek számával azonos mértékben, vagy - amennyiben az ellátás kezdő napja 2012-ben van -, az ellátás kezdő napját megelőzően.

Korhatár előtt igénybe vehető ellátások

2005-ben új eszközt vezettek be a munkaerő-piacra, az idősek aktív foglalkoztatásának fenntartására kidolgozott úgynevezett ”Prémiumévek programot”. A program célkitűzése, hogy a részmunkaidős munkavégzés lehetővé tétele révén megkönnyítse a közszféra munkavállalóinak nyugdíjba vonulását. A közszférában alkalmazottak, akik a nyugdíjra jogosultságot megelőzően 3 éven belül legalább 25 év szolgálati idővel rendelkeznek, oly módon csökkenthetik munkaidejüket, hogy havonta korábbi illetményük 70%-ának megfelelő mértékű juttatásban részesülnek az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig; ez az időtartam figyelembe vételre kerül a társadalombiztosítási jogok tekintetében. Ez az ellátás a nyugdíjkorhatár betöltése előtt igénybe vehető ellátásnak minősül.

Mire jogosult Ön és hogyan nyújthat be kérelmet?

Az ellátások formanyomtatványon igényelhetők. Amennyiben Ön Magyarországon él, a formanyomtatvány a fővárosi és megyei korányhivatalok járási hivatalainál (lakóhely szerint) nyújtható be személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Nemzetközi nyugdíjügyek esetében a kérelmét a Budapest Fővárosi Kormányhivatal VIII. Kerületi Hivatalánál kell benyújtania. Amennyiben a kérelmező a kérelmet nem személyesen nyújtja be, a nyomtatott kérelmen szereplő aláírását közjegyzőnek, a magyar konzulátusnak vagy a helyi hatóságnak kell hitelesíteni.

Az öregségi nyugdíj összege a havi átlagkereset összegétől és a szolgálati időtől (biztosítási időszaktól) függ. Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét - főszabályként - az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért kereset, jövedelem alapján kell meghatározni.

Nyugdíjminimum

A magyar nyugdíjrendszer rendelkezik öregségi nyugdíjminimumról, amelyminimum 20 éves szolgálati időhöz kötött jogosultsági feltétel mellett 28.500 Ft. Amennyiben a nyugdíjjárulék fizetés alapjául szolgáló kereset a nyugdíjminimum összegénél alacsonyabb, a nyugdíj megegyezik a havi átlagkereset 100%-ával.

A nyugdíjazás halasztása

Aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 naptári napra szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül, amelynek mértéke minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0,5%-a. Ez esetben az öregségi nyugdíj a megállapítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet meghaladhatja.

Haláleseti támogatás

Az önkormányzatok támogatást nyújthatnak a temetés költségeinek fedezésére, de ilyen jellegű támogatás biztosítása az önkormányzat részéről nem kötelező.

Közpénzből finanszírozott temetés: az önkormányzat, illetve polgármestere és a képviselő-testület azon a településen, ahol a haláleset történt, biztosítja az elhunyt személy temetésének közpénzből való finanszírozását a halál bejelentését követő 30 napon belül, amennyiben senki nem vállal felelősséget azért, vagy a temetésért felelős személy nem található vagy megtagadja a temetés finanszírozását. A temetés költségét az a közösség téríti meg, amelynek az elhunyt halálát megelőzően lakosa volt.

Az esetlegesen kitöltendő nyomtatványok

A kérelmek letölthetők a Magyar Államkincstár honlapjáról, illetve bármely nyugdíjbiztosítási szervnél megtalálhatóak.

Ismerje meg jogait!

Európai Bizottsági kiadvány és weboldal:

Kivel kell felvennie a kapcsolatot?

Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. Kerületi Hivatal
Budapest
Fiumei út 19/A
1081 MAGYARORSZÁG/HUNGARY

postai cím: 1916 Budapest

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Oldal megosztása