Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Magyarország - Családi ellátások

Ez a fejezet a következő juttatásokat tárgyalja:

 • Családi pótlék
 • Gyermekgondozási díj
 • Örökbefogadói díj
 • Gyermeknevelési támogatás
 • Gyermekgondozást segítő ellátás

Milyen esetben vehető igénybe?

Családi pótlék

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez havi rendszerességgel járó pótlék. A jogosult lehet a vér szerinti szülő, a vér szerinti szülő házastársa, az örökbe fogadó szülő, a nevelőszülő, a gyám vagy bármely személy, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték.

Gyermekgondozást segítő elllátás

A gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő, a szülő házastársa, az örökbe fogadó szülő vagy a gyermek gyámja a saját háztartásban nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, vagy ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, vagy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Gyermeknevelési támogatás

A támogatásra a saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülő, szülő házastársa, nevelőszülő vagy gyám jogosult.

Gyermekgondozási díj (gyed)

A kötelező egészségbiztosítási rendszer keretében meghatározott jogosult szülő - anya vagy apa - lehet jogosult a gyermekgondozási díjra a gyermek második, ikrek esetén a gyermekek harmadik életévének betöltéséig. Ha a szülő az egészségbiztosítási rendszer keretében nem jogosult, akkor egy úgynevezett diplomás gyermekgondozási díj jár a gyermek születésétől kétéves koráig.

2020. január 1-től az egészségbiztosítási rendszer keretébenjogosult nagyszülők is kérelmezhetik a gyermekgondozási díjat a gyermek második (ikrek esetén a gyermekek harmadik) életévének betöltéséig, csakúgy, mint a nevelőszülő a gyermek nevelésbe vételének napjától a gyermek kétéves koráig.

Örökbefogadói díj

Örökbefogadói díj jár a 2. életévét (vagy ikrek esetén a 3. életévüket) betöltött és 18 évesnél fiatalabb gyermekek hazai örökbefogadása esetén, ha az örökbefogadó a gyermekgondozási díjra jogosult lenne.

Milyen feltételeknek kell megfelelni?

Családi pótlék

A jogosult a következők tekintetében felmerülő költségek fedezése céljából igényelheti az ellátást: a gyermek születésétől a tankötelezettség megszűnéséig (általában 0-16. életévig), ezt követően amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul 20. életévének betöltéséig (sajátos nevelési igényű tanuló esetében a 23. életév betöltéséig, illetve korhatár nélkül a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező súlyosan fogyatékos gyermek esetén). Az iskolából vagy óvodából való bizonyos számú igazolatlan hiányzás esetén a támogatást szüneteltetni kell. A tanulási céllal vagy orvosi kezelés céljából a családtól ideiglenes külön élő - Magyarországon vagy külföldön - gyermeket ugyanolyan módon kell kezelni, mintha otthon élne.

Gyermekgondozást segítő ellátás

A gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő, a szülő házastársa, az örökbe fogadó szülő vagy a gyermek gyámja a saját háztartásban nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, vagy ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, vagy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. A nagyszülő is jogosult lehet az ellátásra, amennyiben a gyermek betöltötte legalább az első életévét, valamint nevelése és gondozása a szülő háztartásában történik szülei írásbeli hozzájárulásával. A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő szülő nem vállalhat keresőtevékenységet, amíg a gyermek fél évesnél fiatalabb: amint a gyermek fél évesnél idősebbé válik, a szülő végezhet keresőtevékenységet. A nagyszülő nem folytathat keresőtevékenységet a gyermek hároméves kora előtt: a gyermek hároméves korát követően legfeljebb heti 30 órában folytathat kereső tevékenységet, vagy amennyiben a munkavégzés otthonában történik - korlátozás nélkül.

Gyermeknevelési támogatás

A támogatás a három vagy több gyemeket nevelő szülőknek jár a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig. A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. A gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás nem vonható össze.

Gyermekgondozási díj

A kötelező egészségbiztosítási rendszer keretében meghatározott szülő - anya vagy apa - lehet jogosult a gyermekgondozási díjra a gyermek második, ikrek esetén a gyermekek harmadik életévének betöltéséig. Ezen ellátás a csecsemőgondozási díj időtartamának vagy ezzel megegyező időtartam lejártát követő naptól fizethető az egyik szülőnek. A szülő abban az esetben jogosult az ellátásra, ha biztosított, és a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. Azok az anyák, akik - keresőtevékenység hiányában - nem jogosultak a gyermekgondozási díjra, de legalább két aktív szemesztert elvégeztek valamely felsőoktatási intézményben, a törvényben előírt valamennyi előírás teljesítése esetén jogosultak gyermekgondozási díjra (úgynevezett diplomás GYED-re) a gyermek második életévének betöltéséig. (Kivételes esetben az apa is jogosult lehet a gyermekgondozási díjra felsőoktatási tanulmányok alapján.)

A gyermek (nem nyugdíjas) nagyszülője a szülők együttes nyilatkozata alapján, a gyermek 2 éves koráig lehet jogosult a gyermekgondozási díjra.

A nevelőszülők is kaphatnak gyermekgondozási díjat a gyermek nevelésbe vételétől 2 éves koráig, ha a nevelőszülő a gyermek születését megelőző két évben 365 nap biztosítással rendelkezik, és a gyermeket a saját háztartásában neveli.

Az ellátás nem fizethető a következők fennállása esetén:

 • a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján;
 • a gyermeket ideiglenesen nevelőszülőknél helyezték el vagy harminc napot meghaladó időtartamra valamely szociális intézményben;
 • a jogosult gyermekét napközben ellátást biztosító intézményben helyezték el, kivéve, ha a szülő keresőtevékenységet folytat (a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést kivételével);
 • a jogosult őrizetben vagy börtönben van; a gyermek a gyermekgondozási díjra való jogosultság időszaka alatt elhalálozik;
 • a gyermek születését követő 169. nap előtt, ha a jogosultság felsőoktatási tanulmányon vagy nevelőszülői gondozáson alapul, és a jogosult keresőtevékenységet folytat bármilyen jogviszonyban (ide nem értve a nevelőszülői jogviszonyt).

Az ellátást nem fizethető ki nagyszülők részére, ha

 • a nagyszülő keresőtevékenységet folytat (kivéve, ha kizárólag otthonról dolgozik);
 • a gyermeket napközben ellátást biztosító intézményben helyezték el;
 • a nagyszülő egyéb rendszeres pénzellátásban részesül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján (bizonyos ellátások kivételével);
 • a nagyszülő őrizetben van;
 • a szülők gyermekgondozási díj iránti jogosultsága megszűnik;
 • a szülők visszavonták azt a nyilatkozatukat, amelyben hozzájárultak, hogy a gyermekgondozási díjat a nagyszülőnek fizessék.

Örökbefogadói díj

Az örökbefogadói díj olyan biztosítottnak fizethető, aki gyermeket fogad örökbe. Az ellátás a gyermek örökbe fogadásának napjától számított 168. napig jár. A jogosultság feltétele, hogy a biztosított a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket neveli.

Mire jogosult Ön és hogyan nyújthat be kérelmet?

Családi pótlék

A családi pótlék (havi) összege 2020-ban:

 • egygyermekes család esetén 12.200 forint;
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén 13.700 forint;
 • kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300 forint;
 • két gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 14.800 forint;
 • három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 forint;
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 17.000 forint;
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23.300 forint;
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén 25.900 forint.

A családi pótlékot - függetlenül az igénylés és a megszüntetés időpontjától - teljes hónapra állapítják meg és folyósítják.

Gyermekgondozást segítő ellátás

A gyermekgondozási segély havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2020-ban bruttó 28.500 Ft); kivéve az ikergyermekek esetén, amikor is az összeg a gyermekek számával azonos mértékben sokszorozódik; töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Gyermeknevelési támogatás

A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2020-ban bruttó 28.500 Ft) töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Gyermekgondozási díj (gyed) és örökbefogadói díj

A gyermekgondozási díj a törvényben meghatározott időszak bruttó jövedelme naptári napi átlagának 70%-a.,Havonta legfeljebb a minimálbér kétszeresének (2020-ban 225.400 Ft) 70%-a lehet.

A BA tanulmányaik révén jogosultak esetében a gyed legfeljebb a minimálbér 70%-a (2020-ban 84.525 Ft), illetve MA és PhD tanulmányok esetén a garantált bérminimum 70%-a (2020-ban 110.565 Ft).

Nevelőszülők a minimálbér 55%-ának megfelelő gyernekgondozási díjra jogosultak; ha csak nevelőszülőként foglalkoztatottak.

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani (vagy felsőoktatási tanulmányokat folytató nem biztosított anyák esetében az egészségbiztosítási szervhez).

Örökbefogadói díj

Az örökbefogadói díj a törvényben meghatározott időszak bruttó jövedelme naptári napi átlagának 70%-a, amely azonban nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének 70%-át (2020-ban 225.400 Ft).

Az esetlegesen kitöltendő nyomtatványok

A szükséges nyomtatványok - a gyermekgondozási segély kivételével -a következő webhelyen érhetők el:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%c3%a1nyok.html

A gyermekgondozási díjhoz szükséges nyomtatványok a következő webhelyeken találhatók:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/PEO.-07-K.-Igenybejelentes-gyed-re.pdf

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Igenybejelentes-hallgatoi-gyed-kezi.pdf

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Igenybejelentes-nagyszuloi-gyed-re_kezi.pdf

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Igenybejelentes-neveloszuloi-gyed-re-kezi.pdf

Az örökbefogadói díjhoz szükséges nyomtatvány a következő webhelyen érhető el:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Igenybejelentes-ofd-re-kezi.pdf

Ismerje meg jogait!

Az alábbi linkek az Ön törvényes jogait tartalmazzák, nem az Európai Bizottság által fenntartott oldalak, valamint nem képviselik a Bizottság álláspontját:

 • Gyermekgondozási díj:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekgondozási-díj.html

 • Örökbefogadói díj:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/örökbefogadói-díj.html

Európai Bizottsági kiadvány és weboldal:

Kivel kell felvennie a kapcsolatot?

Magyar Államkincstár
Budapest
Hold u. 4. 1054 MAGYARORSZÁG
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/

Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj esetén:

Magyar Államkincstár

Budapest

Fiumei ut 19a. 1081 MAGYARORSZÁG/HUNGARY

e-mail: penzbeli@onyf.allamkincstar.gov.hu

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása