Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ελλάδα - Παροχές ασφάλισης ανεργίας και βοηθήματα ανεργείας

Πότε μπορώ να διεκδικήσω;

Η ενίσχυση στους ανέργους στην Ελλάδα παρέχεται κυρίως μέσω επιδόματος ανεργίας.

 • Επίδομα ανεργίας: χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε εργαζόμενους άνω των 16 ετών που έχουν ασφαλιστεί για τον κίνδυνο της ανεργίας που απολύθηκαν ή έληξε η σύμβαση εργασίας τους, είναι εγγεγραμμένοι σε γραφείο ευρέσεως εργασίας και είναι διατεθειμένοι και ικανοί να εργαστούν.
 • Ειδικό Εποχικό βοήθημα: ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να ασκηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εργαζόμενους στις επαγγελματικές κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από «εποχικότητα» της απασχόλησης έχει καθιερωθεί το ειδικό εποχικό βοήθημα που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ για το διάστημα που δεν μπορούν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Οι εποχικά εργαζόμενοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και να παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα. Eιδικό εποχικό βοήθημα δικαιούνται κυρίως οι εργαζόμενοι στον οικοδομικό κλάδο, οι μισθωτοί τουριστικών-επισιτιστικών επαγγελμάτων και ορισμένες κατηγορίες μισθωτών σε καλλιτεχνικά επαγγέλματα.

Το ίδιο βοήθημα χορηγείται επίσης και στους μισθωτούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μια ή περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετκά με το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα, επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema

 • Επίδομα μακροχρονίως ανέργων: για πληροφορίες σχετικά με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches.
 • Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων: εάν ο αιτών/-ούσα του επιδόματος ανεργίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις και εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος/-η ως άνεργος/-η για χρονική περίοδο 3 μηνών, τότε του/της χορηγείται το επίδομα.
 • Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας: όταν το επίδομα ανεργίας έχει λήξει και εφόσον ο αιτών/-ούσα εξακολουθεί να είναι άνεργος/-η κατά τον επόμενο μήνα, του/της χορηγείται το βοήθημα (εφάπαξ).

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ;

 • Επίδομα ανεργίας: πρέπει να έχετε εργαστεί για διάστημα τουλάχιστον 125 ημερών εντός των 14 μηνών που προηγούνται της διακοπής της εργασίας σας ή για διάστημα τουλάχιστον 200 ημερών εντός των 2 ετών που προηγούνται της διακοπής της εργασίας σας.

Εάν επιδοτείστε για πρώτη φορά πρέπει να έχετε καταβάλει εισφορές που αντιστοιχούν σε 80 ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος κατά τα δύο έτη που προηγούνται της επιδότησής σας. Τους τελευταίους όμως 14 μήνες πρέπει να έχετε συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι 2 μήνες.

Οι άνεργοι άνω των 49 ετών μπορούν να λάβουν επίδομα ανεργίας για διάστημα 12 μηνών εφόσον έχουν εργαστεί για 210 ημέρες εντός των 14 μηνών που προηγούνται της διακοπής της εργασίας.

 • Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: το επίδομα καταβάλλεται εφάπαξ σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος. Για να λάβετε το εποχικό βοήθημα πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής τού βοηθήματος τουλάχιστον 50 έως 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο σας και όχι πάνω από 240 ημερομίσθια. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους οικοδόμους.

Αν έχετε εργαστεί σε άλλους κλάδους μπορείτε να λάβετε το εποχικό βοήθημα υπό την προϋπόθεση ότι το προηγούμενο έτος δεν έχετε πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους περισσότερα ημερομίσθια απ’ ότι στον κλάδο του εποχικού σας επαγγέλματος.

Με εξαίρεση τους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης (επίδομα ανεργίας).

 • Επίδομα μακροχρονίως ανέργων: για πληροφορίες σχετικά με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches. Πληροφορίες διαθέσιμες επίσης στο: http://www.oaed.gr/epidoma-makrochronios-anergon1
 • Ειδικό βοήθημα μετά από περίοδο αναμονής τριών μηνών στο μητρώο ανέργων: θα πρέπει να έχετε δουλέψει τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους που προηγείται της περιόδου των τριών μηνών. Δεν πρέπει να υπόκειστε στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του Ν. 1836/89 (εργαζόμενοι του κατασκευαστικού τομέα, μουσικοί, ηθοποιοί, λιθοξόοι κτλ.) και το καθαρό οικογενειακό σας εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10.858,40 ευρώ (το ποσό αυτό δέχεται προσαύξηση 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος).
 • Ειδικό βοήθημα μετά τη λήψη του επιδόματος ανεργίας: έχετε λάβει το επίδομα ανεργίας, το οποίο έλαβε τέλος. Δεν πρέπει να υπόκειστε στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του Ν. 1836/89 (εργαζόμενοι του κατασκευαστικού τομέα, μουσικοί, ηθοποιοί, λιθοξόοι κτλ.) και το καθαρό οικογενειακό σας εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10.271,46 ευρώ (το ποσό αυτό δέχεται προσαύξηση 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος).

Όλα τα επιδόματα υπόκεινται σε φορολογία στην περίπτωση που το ετήσιο ατομικό εισόδημα υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω;

 • Επίδομα ανεργίας: το βασικό μηνιαίο επίδομα ανέρχεται στα 360 ευρώ τον μήνα ενώ για κάθε μέλος της οικογένειας προσαυξάνεται κατά 10%.

Η διάρκεια χορήγησης του επιδόματος εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία), όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Για να λάβετε το επίδομα ανεργίας, πρέπει να εγγραφείτε στο τοπικό κατάστημα του ΟΑΕΔ και να συμπληρώσετε αίτηση για τα επιδόματα εντός 60 ημερών από την ημέρα που μείνατε άνεργοι. Το επίδομα ανεργίας διακόπτεται αν ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί για τρεις φορές σε προσφορές εργασίας ή επαγγελματικής κατάρτισης.

 • Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: το εποχικό βοήθημα καταβάλλεται εφάπαξ μία φορά τον χρόνο. Το ύψος του εξαρτάται από την κοινωνική και επαγγελματική κλάση του δικαιούχου.
 • Επίδομα μακροχρονίως ανέργων: για πληροφορίες σχετικά με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epidomata-paroches.
 • Ειδικό βοήθημα μετά από περίοδο αναμονής τριών μηνών στο μητρώο ανέργων: εφάπαξ πληρωμή 15 ημερήσιων αποδοχών επιδόματος ανεργίας (15* 14,40=216 ευρώ)
 • Ειδικό βοήθημα μετά τη λήψη του επιδόματος ανεργίας: εφάπαξ πληρωμή 13 ημερήσιων αποδοχών επιδόματος ανεργίας (13* 14,40=187,20 ευρώ)

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε

Μάθε τα δικαιώματά σου

Ο παρακάτω σύνδεσμος καθορίζει νομικά τα δικαιώματά σας, δεν αποτελεί ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αντιπροσωπεύει την άποψη της Επιτροπής:

Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής:

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε;

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Διεύθυνση Ασφάλισης

Τμήμα Διμερών Συμβάσεων και Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών

Εθνικής Αντίστασης 8

17342 Άνω Καλαμάκι/Ano Kalamaki

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Τηλ: +30 2109989000

Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/

Διαδώστε αυτή τη σελίδα