Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Finland - Arbetslöshetsförmånert

Om du blir arbetslös kan du få arbetslöshetsdagpenning som ersättning för inkomstbortfall.

När kan jag ansöka om utkomstskydd för arbetslösa?

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning (ansiopäiväraha), grunddagpenning (peruspäiväraha), eller arbetsmarknadsstöd (työmarkkinatuki) om du blir utan arbete eller inte får arbete efter avslutade studier.

Du får inkomstrelaterad dagpenning om du är medlem i en arbetslöshetskassa. Beloppet beror på din tidigare inkomstnivå. Inkomstrelaterad dagpenning söks hos den egna arbetslöshetskassan. Det är frivilligt att höra till en arbetslöshetskassa.

Om du inte hör till en arbetslöshetskassa men har tidigare förvärvsarbetat under minst 26 veckor (arbetsvillkoret) kan du ansöka om grunddagpenning hos Fpa. Inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning betalas fram till den 500:e dagen. Därefter kan Fpa betala arbetsmarknadsstöd. Du kan också ansöka om arbetsmarknadsstöd om du ännu inte har förvärvsarbetat och inte hittar arbete. Det betalas även till personer som har förvärvsarbetat men inte når upp till arbetsvillkoret eller har mottagit dagpenning under den maximalt tillåtna tidsperioden.

Arbetslöshetsdagpenning kan också betalas till företagare.

När du ansöker om arbetslöshetsdagpenning är det ett krav att du genast anmäler dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Här får du hjälp med att söka arbete och erbjudas olika former av stöd.

Vad krävs för att jag ska få utkomstskydd för arbetslösa?

Arbetslöshetsdagpenning börjar betalas när du har varit arbetslös arbetssökande hos arbetskraftsbyrån i fem arbetsdagar.

Grunderna är desamma oberoende av om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning hos din arbetslöshetskassa eller grunddagpenning hos Fpa. Dagpenning betalas till 17-64-åriga arbetslösa arbetssökande som är bosatta i Finland och som har arbetat 26 veckor under den period på 28 månader som föregår arbetslösheten. Företagarnas arbetsvillkor uppfylls då personen under 48 månader före arbetslösheten har arbetat minst 15 månader så att företagsverksamheten är tillräckligt omfattande. För inkomstrelaterat bidrag behöver du uppfylla arbetskravet under tiden som du är medlem i en arbetslöshetskassa.

Om du inte uppfyller ovanstående villkor kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd. En arbetslös person i åldern 17-64 år som är bosatt i Finland har rätt till arbetsmarknadsstöd. För personer som inte har slutfört sin yrkesutbildning gäller en 21 veckor lång väntetid.

Förmåner och hur du ansöker

Inkomstrelaterad dagpenning ansöker du om hos din egen arbetslöshetskassa. Beloppet beror på din tidigare inkomstnivå. Du kan beräkna din inkomstrelaterade dagpenning på Arbetslöshetskassornas samorganisations (YTJ) webbplats.

Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd ansöker du om hos Fpa.

Den inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet höjs utgående från antalet barn under 18 år som ska försörjas hos mottagaren. Förhöjt utkomstskydd för arbetslösa och arbetsmarknadsstöd betalas under den tid du utnyttjar en sysselsättningsfrämjande tjänst.

Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd är beskattningsbar inkomst.

Förklaring av fackspråk

Sysselsättningsfrämjande tjänst: jobbsökarträning, karriärcoaching, arbetsprövning, arbetskraftsutbildning, arbetssökandens frivilliga utbildning som stöds med arbetslöshetsförmån, frivillig utbildning för invandrare, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller en annan åtgärd som TE-byrån föreslår.

TE-byrån: Arbets- och näringsbyrån.

Blanketter och webbtjänster som kan vara till nytta

Känn till dina rättigheter

Via nedanstående länk får du mer information om dina rättigheter. Webbplatserna upprätthålls inte av Europeiska kommissionen och representerar inte kommissionens ståndpunkter.

Kommissionens publikation och webbplats:

Vem ska jag kontakta?

Den lokala arbets- och näringsbyrån (TE-byrån): www.te-toimisto.fi/en.

Din arbetslöshetskassa. Här hittar du kontaktinformation till alla arbetslöshetskassor i Finland: http://www.tyj.fi/eng/unemployment_funds_/contact_details_for_the_unemployment_funds/.

Fpa:s kontaktinformation, huvudsakliga webbsida http://www.kela.fi

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan