Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Finland - Ålderspension

För vem är pensionen avsedd?

Syftet med ålderspensionen är att trygga utkomsten för ålderdomen.

Pensionssystemet består av arbetspension (työeläke) och folkpension (kansaneläke).

Alla löntagare och företagare som arbetar i Finland intjänar inkomstrelaterad arbetspension.

Den som inte har förvärvsarbetat och den som får liten arbetspension får folkpension.

Alla pensionstagare får minimipension som garantipension (takuueläke).

Arbetspension, folkpension och garantipension

Sedan januari 2017 har pensionsåldern höjts med tre månader årligen ända fram tills 65 år vid 2027. Därefter kommer pensionsåldern vara kopplad till beräknad livslängd.

Pensionsåldern är:

  • 63 år för personer födda 1954 eller tidigare;
  • 63 år och 3 månader för personer födda 1955;
  • 63 år och 6 månader för personer födda 1956;
  • 63 år och 9 månader för personer födda 1957;
  • 64 år för personer födda 1958;
  • 64 år och 3 månader för personer födda 1959;
  • 64 år och 6 månader för personer födda 1960;
  • 64 år och 9 månader för personer födda 1961;
  • 65 år för personer födda mellan 1962-1964.

Pensionsåldern för personer födda 1965 och senare kommer justeras beroende på beräknad livslängd, vilket kommer avgöras vid 62 års ålder.

Du kan fylla i ansökan om arbetspension elektroniskt eller på pappersblankett och lämna in den till pensionsanstalten eller Fpa:s kontor.
Arbetspensionen beviljas vanligen av den pensionsanstalt där du senast varit försäkrad.
Arbetspensionsanstalter i den privata sektorn är arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor och i den offentliga sektorn
Keva och Ålands landskapsstyrelse.

Intjäningsprocenten för arbetspensionen är 1,5 procent av den årliga arbetsinkomsten.

Folkpension kan du få om du inte får arbetspension överhuvudtaget eller om arbetspensionen är liten.  
Folkpensionen beviljas och betalas av Fpa. För att få den krävs att pensionstagaren har bott i Finland minst tre år efter att han eller hon har fyllt 16 år.
Försäkringstid som intjänats i övriga EU-/EES-länder kan beaktas för att uppfylla kravet på tre år under förutsättning att personen bott i Finland minst ett år.

För folkpensionen är pensionsåldern 65 år. Du kan gå i ålderspension redan som 63-åring, varvid det kallas förtida ålderspension.  Folkpensionsbeloppet beror i Finland på hur länge du har bott i Finland som 16-65-åring.  
På pensionen inverkar också familjeförhållandena och dina övriga fortlöpande pensionsinkomster. Du kan ansöka om folkpension på samma sätt som arbetspension, antingen elektroniskt eller på pappersblankett. I vissa situationer kan du också ansöka muntligt.

Garantipension är en minimipension som tryggar utkomsten för personer som fyllt 65 år (eller personer över 63 år som får förtida ålderspension) och som får endast en liten pension.

Garantipension betalas endast till personer som bor i Finland. Om de övriga pensionsinkomsterna är under miniminivån betalas den felande delen som garantipension. För att få garantipension måste sökanden ansöka om alla övriga pensioner som han eller hon kan ha rätt till.

Garantipension kan ansökas per telefon eller på pappersblankett.

Vilka förmåner har jag rätt till och hur ansöker jag om dessa?

Arbetspensionsbeloppet beror på anställningens längd och dina inkomster och det finns ingen övre gräns för beloppet.

Du kan beräkna arbetspensionen till exempel med hjälp av Pensionsskyddscentralens räknare.

Folkpensionsbeloppet påverkas av hur länge du bott i Finland och arbetspensionerna samt om du är ensamstående eller är gift.

Pensionerna är beskattningsbar inkomst.

Folkpensions- och garantipensionsbeloppen hittar du på Fpa:s webbplats.

Om du har arbetat i ett flertal medlemsstater ska du ansöka om pension i den stat där du bor.

Nyttiga blanketter

Ansök om ålderspension på nätet

Arbetspensionssystemets gemensamma identifieringstjänst

Blanketter i pdf-format för ansökan om arbetspension

Bilaga till pensionsansökan: Boende och arbete utomlands

Ansökan om ålderspension

Fpa:s e-tjänst

Känn till dina rättigheter

Via nedanstående länkar får du mer information om dina rättigheter. Webbplatserna upprätthålls inte av Europeiska kommissionen och representerar inte kommissionens ståndpunkter.

Kommissionens publikation och webbplats: Pensionerad utomlands.

Vem ska jag kontakta?

Dela den här sidan