Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Finland

(Uppdaterat 2018)

Vid något tillfälle kan vi vara i behov av det stöd som sociala trygghetsförmåner ger. Om du är fast bosatt i landet och uppfyller kvalifikationsvillkoren kommer du att ha rätt till stöd. Men du kan även ha rätt till förmåner om du är inte är fast bosatt i landet. Informationen nedan beskriver när du kan begära en förmån, vad du är berättigad till och hur du ansöker.


Familj
Moderskap och faderskap
Barnbidrag
Stöd för vård av små barn

Hälsa
Offentlig hälsovård
Sjukpenning
Tjänster och stödåtgärder för äldre och handikappade
Stöd till närståendevårdare
Sjukvårdsersättningar

Arbetsoförmåga
Handikappförmåner
Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Sjukpension

Pension och efterlevandestöd
Ålderspension
Efterlevandeförmåner

Socialbidrag
Utkomststöd

Arbetslöshet
Arbetslöshetsförmånert

Tidigare berättigande utomlands kan räknas
Hur förmånerna påverkas om du bor utomlands
Flytta till Finland

Vad betyder stadigvarande bosatt?
Permanent bosättningsort

Dela den här sidan