Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Suomi - Vanhuuseläke

Kenelle eläke on tarkoitettu?

Vanhuuseläke on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa vanhuuden aikana.

Eläkejärjestelmä koostuu työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä.

Kaikki Suomessa työskentelevät palkansaajat ja yrittäjät ansaitsevat ansiosidonnaista työeläkettä.

Ne, jotka eivät ole olleet ansiotyössä, ja ne, joiden työeläke on pieni, saavat kansaneläkettä.

Kaikille eläkeläisille on taattu eläkkeen vähimmäistaso takuueläkkeenä.

Työeläke, kansaneläke ja takuueläke

Tammikuusta 2017 alkaen eläkeikää on nostettu 3 kuukaudella vuosittain, kunnes se on 65 vuotta vuoteen 2027 mennessä. Sen jälkeen eläkeikä kytketään elinajanodotteeseen.

Eläkeikä on:

  • 63 vuotta vuonna 1954 tai aiemmin syntyneille;
  • 63 vuotta ja 3 kuukautta 1955 syntyneille;
  • 63 vuotta ja 6 kuukautta 1956 syntyneille;
  • 63 vuotta ja 9 kuukautta 1957 syntyneille;
  • 64 vuotta 1958 syntyneille;
  • 64 vuotta ja 3 kuukautta 1959 syntyneille;
  • 64 vuotta ja 6 kuukautta 1960 syntyneille;
  • 64 vuotta ja 9 kuukautta 1961 syntyneille;
  • 65 vuotta vuosina 1962–1964 syntyneille.

Eläkeikä vuonna 1965 syntyneille ja sitä vanhemmille mukautetaan elinajanodotuksella, joka määritetään 62 vuoden iässä.

Työeläkehakemuksen voi täyttää sähköisesti tai paperilomakkeella ja jättää eläkelaitokseen tai Kelan toimistoon. Työeläkkeen myöntää yleensä se eläkelaitos, jossa olet viimeiseksi ollut vakuutettuna. Työeläkelaitoksia ovat yksityisellä sektorilla työeläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat ja julkisella puolella Keva ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Työeläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuosittaisesta työtulosta.

Kansaneläkettä voi saada, jos ei saa lainkaan työeläkettä, tai jos työeläke on pieni.
Kansaneläkkeen myöntää ja maksaa Kela. Sen saamisen edellytyksenä on, että saaja on asunut Suomessa vähintään kolme vuotta täytettyään 16 vuotta. Muissa EU-/ETA-maissa karttunut vakuutusaika voidaan ottaa huomioon kolmen vuoden asumisajan täyttämiseksi edellyttäen, että Suomessa asuttua aikaa on vähintään yksi vuosi.

Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Voit aloittaa vanhuuseläkkeen jo 63-vuotiaana, jolloin sitä kutsutaan varhennetuksi vanhuuseläkkeeksi.  Kansaneläkkeen määrä riippuu Suomessa siitä, kuinka pitkään olet asunut Suomessa 16 ja 65 ikävuoden välillä.
Lisäksi eläkkeen määrään vaikuttavat perhesuhteesi ja muut jatkuvat eläketulosi.

Kansaneläkettä voi hakea samalla hakemuksella kuin työeläkettä, joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Tietyissä tilanteissa myös suullinen hakeminen on mahdollista.

Takuueläke on vähimmäiseläke, jolla turvataan 65 vuotta täyttäneiden (tai 63 vuotta täyttäneiden varhennettua vanhuuseläkettä saavien), vain pientä eläkettä saavien henkilöiden toimeentuloa.
Sitä maksetaan vain Suomessa asuville henkilöille. Jos muut eläketulot jäävät alle vähimmäistason, puuttuva osa maksetaan takuueläkkeenä. Takuueläkkeen saadakseen hakijan on haettava kaikki muut eläkkeet, joihin hänellä voi olla oikeus.

Takuueläkettä voi hakea puhelimitse tai paperilomakkeella.

Mitkä ovat etuuteni ja miten haen niitä?

Työeläkkeen määrä riippuu työsuhteesi kestosta ja tuloistasi, eikä eläkkeellä ole euromääräistä ylärajaa.
Voit arvioida työeläkkeen määrää esimerkiksi Eläketurvakeskuksen laskurilla.

Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa Suomessa asutun ajan ja työeläkkeiden lisäksi myös se, elääkö yksin vai avioliitossa.

Eläkkeet ovat veronalaista tuloa.

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrät löydät Kelasta www.kela.fi.

Jos olet työskennellyt useammassa EU:n jäsenvaltiossa, sinun tulee hakea eläkettä asuinvaltiossasi.

Hyödyllisiä lomakkeita

Tunne oikeutesi

Alla olevien linkkien kautta saat lisätietoja oikeuksistasi.
Sivustot eivät ole Euroopan komission ylläpitämiä eivätkä edusta komission näkemyksiä.

Komission julkaisu ja internetsivusto:

Keneen otan yhteyttä?

Jaa tämä sivu