Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Eestis - Töötuskindlustushüvitis

Peatükk räägib sellest, mida peate teadma töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse taotlemise kohta Eestis.

Millal saan taotleda?

Töötuskindlustushüvitist saate taotleda, kui olete töötu ning vastate hüvitise saamise tingimustele:

 • olete töötu mittevabatahtlikult (teid koondati eelmisest töökohast);
 • asutus likvideeriti;
 • tööleping lõppes katseajal;
 • tööandja ütles töölepingu üles töötaja pikaajalise töövõimetuse tõttu;
 • teie tähtajaline tööleping lõppes vms.

Töötutoetust saab taotleda töötu, kellel puudub õigus saada töötuskindlustushüvitist ja kes töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul on vähemalt 180 päeva töötanud või olnud hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega (lapse kasvatamine, statsionaarses või täiskoormusega õppes õppimine, ajateenistuskohustuse täitmine vmt).

Millised tingimused peavad olema täidetud?

Teil on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui:

 • olete töötuna arvele võetud;
 • olete esitanud töötuskindlustushüvitise avalduse;
 • teil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži;
 • te ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud enda algatusel (välja arvatud töölepingu seaduse § 37 lg 5, § 91 lg 2 ja § 107 lg 2 nimetatud juhtudel), kokkuleppel tööandjaga (töölepingu seaduse § 79) või enda süülise käitumise tõttu (töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3-8, avaliku teenistuse seaduse § 94).

Töötutoetusele on teil õigus, kui:

 • olete registreeritud töötuna;
 • teie ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast (175,15 eurot);
 • te olete töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga, tööga võrdsustatud tegevusega või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et te töötuna arvelevõtmisele eelneva aasta jooksul töötasite.

Millele mul on õigus ja kuidas saan taotleda?

Töötuskindlustushüvitise avalduse saate esitada endale sobivas töötukassa büroos või iseteeninduse kaudu. Töötuskindlustuse taotlemisel töötukassa büroos tuleb esitada avaldused töötuna arvelevõtmiseks ja töötuskindlustushüvitise taotlemiseks ning lisada isikut tõendav dokument. Töötuskindlustushüvitise taotlemisel iseteeninduse kaudu tuleb teil täita elektrooniliselt avaldused töötuna arvelevõtmiseks ja töötuskindlustushüvitise taotlemiseks.

Alates 01.07.2014 arvestatakse kindlustusstaaži kuudes ja aastates. Iga 12 kuud kindlustusstaaži arvestatakse ühe kindlustusstaaži aastana.

Kui teie kindlustusstaaž on:

 • lühem kui 5 aastat, määrab töötukassa teile hüvitise 180 kalendripäevaks;
 • 5 kuni 10 aastat, määrab töötukassa teile hüvitise 270 kalendripäevaks;
 • 10 aastat või enam, määrab töötukassa teile hüvitise 360 kalendripäevaks.

Töötuskindlustushüvitise suurus ühe kalendripäeva eest on:

 • 50% ühe kalendripäeva töötasust esimesest kuni 100. kalendripäevani;
 • 40% ühe kalendripäeva töötasust 101-st kuni 360. kalendripäevani.

Töötutoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda Eesti Töötukassa maakondlikku büroosse ja esitada avaldus. Koos avaldusega tuleb esitada isikut tõendav dokument ning dokumendid, mis tõendavad inimese hõivatust töötuna arvelevõtmisele eelneval 12 kuul.

Töötutoetust makstakse kuni 270 päeva. Kui viimane töösuhe on lõpetatud tööandja algatusel töökohustuste rikkumise, usalduse kaotamise või vääritu teo tõttu, siis makstakse töötutoetust kuni 210 päeva. Töötud, kes on saanud töötuskindlustushüvitist vähem kui 270 päeva, saavad töötuskindlustustoetust kuni 270-päevase perioodi lõpuni. Kui teile on määratud töötuskindlustushüvitis, siis samaaegselt töötutoetust taotleda ei saa.

Töötutoetust makstakse, kui töötu tuleb talle määratud ajal töötukassasse vastuvõtule ning täidab tööotsimiskavas kokku lepitud tingimusi ja tegevusi. Töötutoetuse päevamäär on 2019. aastal 5,65 eurot. Toetust arvestatakse tagasiulatuvalt konsultatsioonil käimiste vaheliste päevade eest. Töötutoetus makstakse töötu isiklikule pangakontole.

Millised dokumendid tuleb esitada?

Töötuskindlustuse või töötutoetuse taotlemisel töötukassa osakonnas tuleb teil esitada avaldused töötuna arvelevõtmiseks ja töötuskindlustushüvitise taotlemiseks ning lisada isikut tõendav dokument. Töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse taotlemisel iseteeninduse kaudu tuleb teil täita elektrooniliselt avaldused töötuna arvelevõtmiseks ja töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse taotlemiseks.

Tundke oma õigusi

Euroopa Komisjoni trükised ja veebileht

 • https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_et.htm.

Kelle poole pöörduda?

Töötukassa bürood üle Eesti

E-post: info@tootukassa.ee
Skype: tootukassa
Infotelefon: 15501
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

https://www.eesti.ee/et/

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte