Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Danmark - Folkepension og efterlevende

Her kan du få information om, hvem der har ret til folkepension og om ydelser til efterlevende, hvor meget man kan få udbetalt og hvordan man søger ydelserne.

I hvilken situation kan jeg ansøge?

Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen og hvis du opfylder en række betingelser. Vær opmærksom på, at reglerne for, hvornår og hvordan man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, løbende ændrer sig. Det er derfor en god idé, at du holder dig opdateret. Se alderen for folkepension her.

Du får automatisk udbetalt ATP Livslang Pension, når der er indbetalt ATP-bidrag for dig og du når folkepensionsalderen. Det er en lovpligtig pension, som størsteparten af den danske befolkning får udbetalt ud over folkepensionen.

Hvis din afdøde ægtefælle/samlever fik folkepension, har du også ret til at modtage hans/hendes folkepension i 3 måneder efter dødsfaldet (kaldet efterlevelsespension). Hvis ikke det er tilfældet, kan du i stedet søge om et éngangsbeløb (kaldet efterlevelseshjælp). Vær opmærksom på, at du også kan søge om begravelseshjælp.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde?

Du skal have nået folkepensionsalderen og ansøgt om folkepension for at kunne få tildelt folkepension.

Folkepensionsalderen forhøjes gradvist i perioden 2019-22 med ½ år hver 1. januar og hver 1. juli.

Fødselsdato

Folkepensionsalder

31. december 1953 eller tidligere

65 år

 ​1. januar 1954 - 30. juni 1954

65 ½ år

​ 1. juli 1954 - 31. december 1954

66 år

 ​1. januar 1955 - 30. juni 1955

66 ½ år

 ​1. juli 1955 - 31. december 1962

67 år

 ​1. januar 1963

67 år + (afhængigt af, om folkepensionsalderen i Danmark hæves)

 ​1. januar 1967

68 år + (afhængigt af, om folkepensionsalderen i Danmark hæves)

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du generelt være borger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz samt have opsparet mindst tre års pension fra et EU/EØS-land eller Schweiz, hvoraf mindst ét år er blevet optjent i Danmark.

ATP Livslang Pension er lovpligtig for borgere, som har været beskæftiget på det private eller offentlige arbejdsmarked (se her for mere information).

Du betaler ATP-bidrag af din indkomst, når du:

 • er lønmodtager;
 • er fyldt 16 år;
 • arbejder i Danmark eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til kortvarigt arbejde i udlandet;
 • arbejder mindst 9 timer om ugen eller modtager en række sociale ydelser (overførselsindkomst);
 • Nogle få grupper kan selv vælge, om de vil betale til ATP. Se hvilke ydelser, du betaler ATP-bidrag af.

Bemærk, at du selv kan vælge at indbetale til ATP Livslang Pension, hvis du:

 • er selvstændig erhvervsdrivende;
 • modtager efterløn;
 • modtager overgangsydelse;
 • modtager fleksydelse;
 • modtager førtidspension (tilkendt før 1. januar 2003);
 • modtager delpension. 

Du skal betale til ATP, så længe du arbejder, uanset hvor gammel du er - også selvom du er begyndt at få udbetalt ATP Livslang Pension.

Hvad har jeg ret til og hvordan ansøger jeg?

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er det samme for enlige og samlevende, mens pensionstillæggets størrelse afhænger af, om du er enlig, gift eller har en samlever.

Folkepension pr. måned før skat

 Som enlig:

 Som gift/samlevende:

 Grundbeløb

 6.327 kr.

 6.327 kr.

 Pensionstillæg

 6.923 kr.

 3.453 kr.

 I alt:

 13.250 kr.

 9.780 kr.

Din økonomiske situation har også indflydelse på, hvad du kan få i folkepension.

Indtægter fra renter, individuel pension eller arbejdsmarkedspension påvirker ikke grundbeløbet, men det kan blive sat ned, hvis du har en arbejdsindtægt på mere end 329.600 kr. om året.

Du kan ikke få grundbeløbet, hvis du har en arbejdsindtægt på over 576.400 kr. årligt. I så fald kan du overveje at udskyde din pension. Dette giver også ret til en højere folkepension, fordi du vil få et tillæg kaldet venteprocent, når udskydelsen ophører.

Dit pensionstillæg afhænger af din og din ægtefælde/samlevers indtægt

Dit pensionstillæg bliver sat ned ved en årlig indkomst på:

Du kan ikke få tillægget, hvis din årlige indkomst overstiger:

  Enlig

 87.800 kr.

 356.700 kr.

Gift/samlevende med pensionist

 175.900 kr.

 435.000 kr.

Gift/samlevende med ikke-pensionist

 175.900 kr.

 305.400 kr.

Der ses ved beregning af pensionstillægget bort fra de første 100,008 kr., som du tjener ved personligt arbejde.

Bemærk, at du skal betale skat af både grundbeløbet og pensionstillægget.

Hvis du bor eller har boet i udlandet:

Beløbet kan være mindre, hvis du i perioder har boet i andre EU-/EØS-lande/Schweiz fra det fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen. Efter 40 år i Danmark, Grønland eller Færøerne fra alderen 15 til pensionsalder, har du ret til den fulde sats, ellers har du ret til en såkaldt brøkdelpension. Du har for eksempel ret til halvdelen, hvis du har boet i Danmark i 20 år.

Efterlevelsespension/-hjælp

Hvis din samlever/ægtefælle dør og var folke- eller førtidspensionist, kan du desuden få hans/hendes folkepension udbetalt 3 måneder efter den pågældendes dødsfald (kaldet efterlevelsespension). Du vil automatisk få sat pengene ind på din NemKonto i de 3 måneder, hvorefter din pension automatisk vil blive omregnet efter taksten for enlige.

Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension og har boet sammen med din ægtefælle/samlever i 3 år før dødsfaldet, kan du søge om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Du skal søge senest et halvt år efter dødsfaldet. Hvis du bor i udlandet, skal du søge om det hos Udbetaling Danmark, International Pension. Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb på maksimalt 14.860 kr. Læs mere om efterlevelseshjælp.

Begravelseshjælp

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis den afdøde havde ret til dansk sygesikring (hvis han/hun var flyttet til Danmark eller hvis han/hun havde opholdt sig her, havde den pågældende ret til offentlige sundhedsydelser). Du søger om begravelseshjælp på borger.dk. Du kan også henvende dig på kommunens borgerservice, hvis ikke du har adgang til internettet. Det er Udbetaling Danmark der udbetaler beløbet.

Begravelseshjælpen afhænger af den afdødes alder og om han/hun efterlader sig en formue.

 Afdødes alder

 Begravelseshjælp

 Afdøde er under 18 år

 Maksimalt 9.400 kr.

 Afdøde er over 18 år

 Maksimalt 11.200 kr.

 Afdøde er født før 1. april 1957

 Minimum 1.050 kr.

Den afdøde efterlader sig børn under 18 år eller ægtefælle

Den afdøde var enlig og efterlader sig ingen børn under 18 år

Ret til det fulde beløb i begravelseshjælp:

Ægtefællernes samlede formue er højst på 37.500 kr. (herefter beskæres hjælpen)

Afdødes formue er højst på 18.800 kr. (herefter beskæres hjælpen)

Begravelseshjælp bortfalder:

Ægtefællernes samlede formue er på 48.700 kr. og derover

Formuen er på 30.000 kr. og derover

Bemærk, at Udbetaling Danmark som regel først udbetaler begravelseshjælpen, når skifteretten har afsluttet behandlingen af boet. Få mere information om begravelseshjælp.

ATP

Det beløb, du kan få i ATP Livslang Pension, afhænger af, hvor meget du har indbetalt i løbet af dit liv og hvornår du har indbetalt. Jo tidligere du har indbetalt, des mere pension får du ud af det. Log ind på borger.dk og få overblik over din pensionsoversigt fra ATP.

Du får et brev fra ATP et par måneder før, at du når pensionsalderen. Det oplyser dig om, hvor meget du kan forvente at få udbetalt. Du vil automatisk få indsat din ATP Livslang Pension på din NemKonto den sidste bankdag i den måned, hvor du når folkepensionsalderen.

Hvis du får mere end 2.950 kr. årligt, får du en månedlig udbetaling resten af dit liv. Er beløbet under 2.950 kr. årligt, får du et éngangsbeløb.

Din pensionsalder, afhænger af din fødselsdato:

 31. december 1953 eller tidligere

  65 år

 ​1. januar 1954 - 30. juni 1954

  65 ½ år

​ 1. juli 1954 - 31. december 1954

  66 år

 ​1. januar 1955 - 30. juni 1955

  66 ½ år

 ​1. juli 1955 - 31. december 1962

  67 år

 ​1. januar 1963

  68 år

 ​1. januar 1967 eller senere

  68 år + (afhængigt af

fremtidige indekseringer)

Du kan vælge at udskyde din pension fra ATP, indtil 10 år efter du har nået pensionsalderen. Du forhøjer din pension for hver måned, hvis du vælger at udskyde den.

Bemærk, at visse efterladte kan få udbetalt et engangsbeløb fra ATP Livslang Pension, når du dør. Der findes dog forskellige regler, som afhænger af, om det er til din ægtefælle, samlever eller børn. Udbetalingen sker automatisk 3 uger efter dødsfaldet. Hvis du bor uden for Danmark, når du dør, eller hvis dine efterladte bor uden for Danmark, skal de efterladte anmode om engangsbeløbet. Læs mere om udbetaling ved død.

Læs mere om ATP Livslang Pension på borger.dk. Her kan du bl.a. få information relateret til, hvis du bor i udlandet, årlige omkostninger til ATP og skat af ATP.

Ordforklaringer

 • Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der har ansvar for udbetaling af en række offentlige ydelser til borgerne. Det er opgaver, der tidligere lå i landets 98 kommuner.
 • Borger.dk er din indgang til det offentlige. Her kan du få mere information om pensionsydelser og ydelser til efterlevende.
 • NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen. Du kan selv vælge, hvilken af dine bankkonti, der skal være din NemKonto. De offentlige myndigheder udbetaler til denne konto.

Skemaer, som du muligvis skal udfylde

 • Selvbetjening på borger.dk:

Kend dine rettigheder

På linkene nedenfor kan du få information om dine juridiske rettigheder. De henviser dog ikke til Europa-Kommissionens websteder og repræsenterer derfor ikke Kommissionens synspunkter:

Europa-Kommissionens publikationer og websted:

Hvem skal du kontakte?

Udbetaling Danmark

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

DANMARK

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8

1061 København K

DANMARK
Telefon: 3392 9300
E-mail bm@bm.dk

ATP Livslang Pension
Telefon: 70 12 80 00, mandag-onsdag kl. 08.00-16.00, torsdag kl. 08.00-18.00 og fredag kl. 08.00 - 15.30

Få mere information på borger.dk. Du kan også få hjælp til selvbetjening på borger.dk via telefon 1881 eller 7010 1881.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice. Find din kommunes borgerservice.

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side