Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Česká republika - Starobní důchody

V jaké situaci mohu žádat?

Starobní důchody jsou základní pojistnou dávkou určenou k zajištění životních potřeb seniorů. Vyplácejí se měsíčně od doby vzniku nároku až do konce života. Pobírá je více než 99 % všech občanů po dosažení příslušného věku.

K uznání a výplatě starobních důchodů je třeba splnit dvě základní podmínky:

 • dosáhnout důchodového věku;
 • dosáhnout předepsaného počtu let úhrady důchodového pojištění.

Důchodové pojištění je pro naprostou většinu výdělečně činných občanů v České republice povinné. Výjimku tvoří příjmy některých svobodných povolání (autorské honoráře), z nichž se nemusí pojištění platit.

Důchodový věk, předepsaný počet let pojistného a výše důchodů se u různých osob liší. Faktory, které hrají roli, jsou:

 • rok narození;
 • pohlaví;
 • počet dětí;
 • výše příjmu.

Předčasný starobní důchod je forma starobního důchodu. Přiznává se žadatelům, kteří ještě nedosáhli důchodového věku, ale chtějí odejít do penze. I tato dávka má své věkové hranice.

Vyplácená částka je v důsledku předčasné žádosti nižší. Žadatelův starobní důchod je v tomto případě trvale krácen.

Jaké podmínky musím splňovat?

Starobní důchod

Důchodový věk

Hlavní podmínkou pro přiznání starobního důchodu je dosažení důchodového věku. Věk odchodu do důchodu závisí na datu narození, pohlaví a počtu dětí.U lidí narozených před rokem 1936 platí:

Pohlaví a počet dětí

Důchodový věk

Muži (počet dětí nehraje roli)

60 let

Bezdětné ženy

57 let

Ženy s jedním dítětem

56 let

Ženy se dvěma dětmi

55 let

Ženy se třemi či čtyřmi dětmi

54 let

Ženy s pěti a více dětmi

53 let

U lidí narozených mezi roky 1936-1971 hranice důchodového věku postupně stoupá. U každé kategorie jiným způsobem. Postupně se rozdíly dané pohlavím a počtem dětí srovnávají.

Přesnou tabulku lze najít na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). S individuálním výpočtem důchodového věku pomůže také příslušná kalkulačka.

Zde uvádíme jen ukázkový přehled. Výsledné hodnoty ukazují důchodový věk pro danou kategorii.

Rok narození

1950

Rok narození

1960

Rok narození

1971

Muži

62 let, 6 měsíců

64 let, 2 měsíce

65 let

Bezdětné ženy

61 let

64 let, 2 měsíce

65 let

Ženy s jedním dítětem

59 let, 8 měsíců

63 let, 8 měsíců

65 let

Ženy se dvěma dětmi

58 let, 4 měsíce

62 let, 2 měsíce

65 let

Ženy se třemi či čtyřmi dětmi

57 let

60 let, 8 měsíců

65 let

Ženy s pěti a více dětmi

55 let, 8 měsíců

59 let, 2 měsíce

64 let, 8 měsíců

Věk odchodu do důchodu pro všechny osoby narozené po roce 1971 je 65 let ve všech kategoriích.

Doba pojistného

Také minimální doba pojistného se u mladších lidí zvyšuje. O tom, jakou minimální dobu pojištění musí člověk splnit, aby měl nárok na starobní důchod, rozhoduje rok, v němž dosáhne důchodového věku.

Dosažení důchodového věku

Minimální počet let pojistného*

Před rokem 2010

25 let

V roce 2012

28 let

V roce 2016

32 let

Po roce 2018

35 let

* Tabulka nezahrnuje všechny možnosti, kompletní přehled lze najít na webových stránkách MPSV.

Po roce 2018 minimální počet let pojistného zůstává 35 let.

V rámci EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska se aplikuje princip sčítání dob pojištění. Do požadované minimální doby pojištění se tak započítávají doby získané podle legislativy v těchto zemích.

Předčasný starobní důchod

Přiznává se v případě, že žadatel:

 • splňuje minimální počet let pojistného (stejné jako v případě starobního důchodu);
 • splňuje předepsaný věkový limit;
 • není výdělečně činný.

Věková hranice pro odchod do předčasného důchodu je stanovena ve dvou kategoriích.

Pokud je důchodový věk pojištěnce nižší než 63 let, smí odejít do předčasného důchodu maximálně o tři roky dříve.

Pokud je důchodový věk pojištěnce vyšší než 63 let, smí odejít do předčasného důchodu maximálně o pět let dříve, nejdříve však po dosažení 60 let.

Příklad:

Důchodový věk pojištěnce

Možnost odejít do předčasného důchodu

62 let

59 let

63 let

60 let

65 let

60 let

Příjem člověka v předčasném důchodu je omezen. Nesmí být zaměstnán nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Na co mám nárok a jak mám žádat?

Starobní důchod

Je pobírán měsíčně a skládá se ze dvou částí:

 • základní výměra;
 • procentní výměra.

Základní výměra je pevně dána pro všechny důchody. Pro rok 2018 činí 2 700 Kč měsíčně.

Procentní výměra se stanovuje individuálně. Výpočet je poměrně složitý a provádějí ho pracovníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Odvozuje se od počtu let pojištění a průměrného výdělku žadatele od věku 18 let (roku 1986) po rok odchodu do důchodu. Starší příjmy se navyšují vzhledem k dnešní cenové hladině. Této výsledné částce se říká vyměřovací základ.

Z něj je poté stanoven tzv. osobní vyměřovací základ, v němž se vyšší průměrné výdělky procentuálně snižují.

Žadateli pak přísluší procentní výměra 1,5 % výpočtového základu za každý odvedený rok pojištění.

Minimální výše procentní výměry je stanovena na 770 Kč. Minimální starobní důchod v České republice tedy je:

Základní výměra

Procentní výměra

Minimální starobní důchod

2 700 Kč

770 Kč

3 470 Kč

Individuální výši starobního důchodu je možné spočítat pomocí důchodové kalkulačky na stránkách MPSV.

Lidé, kteří po dosažení důchodového věku chtějí dále pracovat, mají možnost:

 • vykonávat výdělečnou činnost a nepobírat starobní důchod, vykonávat výdělečnou činnost a pobírat jednu polovinu starobního důchodu;
 • vykonávat výdělečnou činnost a pobírat celý starobní důchod.

Ve všech případech se starobní důchod vzhledem k odváděnému pojištění nadále navyšuje.

Existuje několik situací, v nichž se starobní důchod počítá jiným než standardním způsobem, například pobírá-li žadatel před dosažením důchodového věku invalidní důchod.

Stejně tak dává zákon možnost pobírat starobní důchod i lidem, kteří dosáhli důchodového věku o 5 let vyššího, než je stanovený věk odchodu do důchodu pro muže stejného data narození, ale nemají dostatečný počet let platby pojistného (tzv. poměrný starobní důchod).

Detailní vysvětlení těchto situací a výpočty výše důchodů lze najít v zákonech o důchodovém pojištění a na webových stránkách ČSSZ.

Předčasný starobní důchod

Výpočet výše této dávky je podobný jako u starobního důchodu. Základní výměra je stanovena na 2 700 Kč a procentní výměra se vypočítá stejně.

Následně se ovšem výpočtový základ snižuje za každých 90 dnů, které žadateli chybějí ode dne odchodu do předčasného důchodu do dosažení důchodového věku. Čím dříve odchází, tím vyšší redukci dávka podléhá.

Příklad redukce oproti běžnému důchodu:

Muž odešel ze zaměstnání do předčasného důchodu 1. prosince 2010, tři roky před dosažením důchodového věku. Jeho průměrný výdělek (osobní vyměřovací základ) činí 13 107 Kč.

Mužův předčasný důchod 1. 12. 2010

7790 Kč

Valorizovaný předčasný důchod k 1. 12. 2013

8317 Kč

Starobní důchod, který by muž normálně dostal k 1. 12. 2013

10 709 Kč

Kde a jak žádat

O starobní důchod a předčasný starobní důchod se žádá osobně na pobočkách České správy sociálního zabezpečení.

Žádat je možné nejdříve čtyři měsíce před vznikem nároku na důchod. Pracovníci ČSSZ spočítají výši důchodů podle konkrétní situace žadatele.

Doklady potřebné k žádosti lze najít na příslušné stránce ČSSZ.

Stává se, že některou výdělečnou činnost z minulosti je třeba specificky doložit, protože ČSSZ o ní nemá záznam. Jako doklad mohou sloužit fotokopie zápočtových listů, výplatních pásek, potvrzení o zdanitelných příjmech apod.

Slovníček pojmů

 • Základní výměra je pevná složka důchodu. V roce 2018 činí 2 700 Kč.
 • Procentní výměra je pohyblivá složka důchodu, která se pro každého žadatele stanoví individuálně. O její výši rozhoduje příjem od roku 1986 a počet let důchodového pojištění.
 • Důchodový věk je věk, v němž smí konkrétní člověk zažádat o starobní důchod. Stanoví se podle pohlaví, počtu dětí a roku narození.
 • Vyměřovací základ je přepočtený průměrný příjem od věku 18 let (od roku 1986). Starší příjmy se navyšují podle dnešní reálné hodnoty.
 • Osobní výpočtový základ je procentuálně snížený vyměřovací základ. Z vyšších úrovní příjmů jsou srážky vyšší. Jde o základní částku pro výpočet procentní výměry starobního důchodu.

Formuláře, které mohu potřebovat

Žádost o starobní i předčasný starobní důchod se sepisuje spolu s pracovníky ČSSZ.

Není třeba předem vyplňovat žádné formuláře.

Znám svoje práva

Tyto odkazy nevedou na stránky Evropské komise a nereprezentují pohled Evropské komise:

V případě problémů dotýkajících se vašich práv využijte asistenční služby EU.

Kontakty, které se mi mohou hodit

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08 Praha 5

ČESKÁ REPUBLIKA

Call centrum: +420 257062860

Klientské centrum ČSSZ pro informace o důchodech

Seznam poboček ČSSZ

Elektronické podatelny ČSSZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376 128 01 Praha 2

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 221921111

Datová schránka: sc9aavg

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Sdílet tuto stránku